Avoimet teknologiat demokratisoivat tekoälyn

Meneillään oleva maailmantalouden, kansantalouksien ja yritysten digitalisaatio ja tekoälyn soveltaminen edustavat vaikutuksiltaan laajaa yhteiskunnallista murrosta, jonka loppua ei ole näkyvissä. Jatkuva muutos, kehittäminen ja kokeileminen ovat uusi normaali. Säilyäkseen kilpailukykyisinä organisaatioiden on jatkuvasti tarkasteltava datan ja tekoälyteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia olemassa olevien liiketoimintojen tehostamiseksi sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi.

Tuore PWC:n raportti arvioi tekoälyn tuottavan n. 15,7 triljoonan dollarin potentiaalisen lisän maailmantalouteen vuoteen 2030 mennessä[i]. Raportissa tunnistetaan myös lähes 300 käyttötapausta tekoälyn soveltamiseen eri toimialoilla ja yhteiskunnassa. Suomen tavoite pyrkiä johtavaksi tekoälyn hyödyntäjämaaksi edustaa menossa olevaa digitalisaatiota ja yhteiskunnallista muutosta[ii].

Tekoäly ja sen toteuttamiseen liittyvät informaatio-, viestintä- ja automaatioteknologiat kehittyvät hengästyttävää tahtia. Kehitys on jopa niin nopeaa, että koulutusjärjestelmillä on haasteita vastata muuttuviin osaamistarpeisiin koulutettaessa uusia osaajia työmarkkinoille. Erilaiset kaikille avoimet verkkokurssit ja pienimuotoiset tutkinnot ovat kasvattaneet suosiotaan vastauksena osaamisen nopeaan kehitystarpeeseen[iii].

Avoimien tekoälyteknologioiden saatavuus ja osaajayhteisö ovat olleet vahvassa kasvussa muutaman viime vuoden ajan. Vuonna 2017 avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisö GitHub saavutti 24 miljoonan kehittäjän rajan. Kehittäjät työskentelivät 25 miljoonan avoimen lähdekoodin projektin parissa[iv]. Avoimista tekoälyteknologioista on tullut vakavasti otettava vaihtoehto kaupallisille tekoälytarjoamille.

Esimerkiksi Google on avannut omien tuotantopalveluidensa taustalla pyörivän koneoppimisalustansa lähdekoodin, joka on saanut merkittävän kehittäjä- ja käyttäjäyhteisön ympärilleen. Vuonna 2017, TensorFlow ja TensorFlow Models olivat kymmenen aktiivisimman koodivarannon  joukossa GitHub’issa. Myös useita muita tekoälyteknologioita on tullut saataville avoimen lähdekoodin lisensseillä. Hieman alle 100 liikevaihdoltaan suurinta yritystä USA:ssa käyttää GitHub’in yritysversiota ohjelmistokehityksessä. Tekoälyteknologioiden osaamisvajeeseen liittyen vuonna 2017 vain n. 5 000 opettajaa ja 500 000 oppilasta käyttivät aktiivisesti GitHub’ia maailmanlaajuisesti.

Uusien palvelujen kehitys edellyttää vahvaa tekoälyteknologioiden osaamista

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja IBM Research – Almaden tekevät tutkimusvaihtoyhteistyötä Piilaaksossa avoimien tekoälyteknologioiden parissa.  Tavoitteena on tutkia avoimien tekoälyteknologioiden arkkitehtuuria ja ekosysteemiä sekä tulevaa kehitystä tekoälyjärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta. Työn alustavista tuloksista kerrotaan yhteisessä blogissa (http://opentechai.blog) ja aiheesta keskustellaan kansainvälisessä OpenTech AI -työpajassa Helsingissä.

Avoimien tekoälyteknologioiden etuna on erittäin nopea kehitystahti. Aihealueen tutkimus tuottaa prototyyppejä, uusia algoritmeja ja koneoppimismalleja. Tulosten toistettavuuden vuoksi nämä tulevat usein ensimmäisenä saataville ja sovellettaviksi avoimilla teknologioilla toteutettuina. Avoimen lähdekoodin lisäksi paljon tapahtuu myös avointen datasettien, koneoppimismallien sekä tekoälytoteutusten kyvykkyyksiä vertailevien haastekilpailujen saralla, jotka ovat oleellisia tekoälyn kehittämisen ja soveltamisen kannalta. Ekosysteemi avoimien tekoälyteknologioiden ympärillä on syntynyt ja kehittyy nopeasti. Tätä kehitystä ei kannata pelkästään seurata sivusta vaan osallistua avoimien tekoälyteknologioiden tutkimukseen, kehitykseen ja hyödyntämiseen. Avoimien tekoälyteknologioiden roolin ja merkityksen selkeyttäminen oman organisaation toiminnan kannalta on viisasta tulevaisuuteen varautumista.

Avointen tekoälyteknologioiden kehitys on muutaman viime vuoden aikana alkanut kehityskulku, jossa jatkuu jo aiemmin ohjelmistoissa alkanut avoimen lähdekoodin tuotteiden yleistyminen. Tämä kehityskulku demokratisoi tekoälyteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet, sillä se mahdollistaa osaamisen kehittämisen, yhteiset koodivarannot ja tekoälyteknologian soveltamisen yksittäisistä toimittajista riippumattomasti avoimessa ekosysteemissä. Myös tekoälyn saralla arvonluonti ja kaupallinen kilpailu siirtyvät ohjelmistotuotteista kohti niiden avulla toteutettavia sovelluksia sekä niihin liittyviä palveluita. Tässä oleellista on vahva ja monipuolinen osaaminen tekoälyteknologioissa sekä kyky soveltaa uutta ja nopeasti kehittyvää teknologiaa asiakkaiden kanssa yhdessä.

Daniel Pakkala
Principal Scientist, Data Driven Solutions, VTT

Jim Spohrer
Director, Cognitive Open Technologies, IBM

http://opentechai.blog

https://developer.ibm.com/opentech/2018/01/29/helsinki-march-2018-opentech-ai-workshop/

[i]  PWC (2017) Artificial Intelligence Study. https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
[ii] VTT (2018) Finland AI Strategy. http://www.vttresearch.com/Impulse/Pages/Finland-seeking-top-spot-in-application-of-artificial-intelligence-AI.aspx
[iii] For example, for a freely available, easy to access online set of courses see http://cognitiveclass.ai
[iv] GitHub (2017) State of the Octoverse. https://octoverse.github.com/

Pysyykö tekoäly ihmisen hallinnassa?

Miten tekoälyn kanssa voi kommunikoida sujuvasti? Voiko tekoälyn kanssa tehdä yhteistyötä?

Nykyiset koneoppimiseen perustuvat tekoälysysteemit ovat usein itsenäisiä toimijoita, jotka tuovat johtopäätöksensä ihmisten tiedoksi mutta eivät muuten paljon ole vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.  Tekoälyä on tulossa yhä enemmän paitsi verkon kautta saataviin palveluihin myös liikkuviin koneisiin kuten autonomisiin autoihin ja robotteihin. On syytä miettiä, miten tekoäly varmasti pysyy ihmisen hallinnassa sekä miten ihminen voi ja miten pitää voida olla vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa.

Sanallinen ja sanaton viestintä

Teknologian trendianalyyseissa tekoälyn vuorovaikutusominaisuudet on tunnistettu seuraavaksi merkittäväksi kehitysaskeleeksi. Keskusteleva vuorovaikutus ei vaadi käyttäjää etsimään ja opettelemaan komentoja vaan oikea toiminto neuvotellaan vapaassa keskustelussa koneen kanssa. Vuorovaikutusta voi täydentää sanaton viestintä niin, että kone tunnistaa ja reagoi ihmisen tunnetilaan, kuten esimerkiksi siihen, että ihminen on ymmällään. Kone voi oppia tunnistamaan yksilöitä ja muokata toimintaansa sen mukaan, mitkä asiat ovat tälle henkilölle tuttuja, mitkä outoja, ja miten hän mieluiten toimii. Henkilökohtaiset virtuaaliapulaiset, kuten Applen Siri, pyrkivät luomaan suhteen omistajaansa ja oppimaan hänen mieltymyksensä niin, että pystyvät ajan myötä ennakoimaan ihmisen tarpeita ja tarjoamaan apua jo ennen kuin ihminen sitä ehtii itse pyytää.

Verkossa voi useinkin törmätä keskustelurobotteihin (chatbot). Ne ovat jo kohtuullisen taitavia ja niiden kanssa asioidessa ei edes heti huomaa, että vastassa ei olekaan oikea ihminen. Keskustelukyky perustuu siihen, että keskustelurobotti tuntee hyvin rajatun palvelualueen, jolla se toimii. Se on oppinut ennakoimaan, minkä tyyppisiä kysymyksiä ihmisillä on. Keskustelurobotti voi joskus tuntua vähän töykeältä, se johtunee siitä, että niitä ohjelmoivat ihmiset, joiden omat käytöstavat siirtynevät robotille.

Kiinnostus on kasvamassa sellaisiin tekoälyratkaisuihin, joissa ihmiset ja tekoäly toimivat yhteistyössä.  Ihmisten joukkovoimaa voidaan käyttää esimerkiksi tietojen keräämiseen tai kuvien tulkitsemiseen ratkaisuissa, joissa laaja joukko ihmisiä ja tekoäly muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Globaalia älyä on käytetty esimerkiksi vanhojen tekstien digitoinnissa. Ihmissilmä on ylivertainen tunnistamaan sanoja oudoillakin kirjasimilla kirjoitettuna. Kun tekoäly tekee helpot tekstien tunnistamiset ja antaa ihmisten tehtäväksi epäselvät tapaukset, niin joukkovoimalla työ etenee vauhdikkaasti.

Sujuva vuorovaikutus vaatii  oppimista ja osallistumista

Ihmisen ja tekoälyn sujuvassa vuorovaikutuksessa riittää kehittämistä monella alueella. Tulevaisuudessa teollisuudessa nähdään yhä enemmän ihmisten ja robottien muodostamia tiimejä. Robotti voi toimia ihmisen apurina myös monenlaisissa huolto- ja palvelutehtävissä. Sujuva vuorovaikutus perustuu tekoälyyn, jonka avulla robotti tulkitsee ympäristöään ja ihmistä. Keskeistä on aikeiden tunnistaminen puolin ja toisin: ihmisen tulee pystyä ennakoimaan robotin toimia ja samoin robotin tulee ennakoida ihmisen toimia. Keskustelevia vuorovaikutusratkaisuja tarvitaan tälläkin alueella.

Autonomiset autot ja muut kulkuneuvot toimivat suurelta osin itsenäisesti, mutta kun eteen tulee pulmatilanne, tarvitaan helposti ihmistä apuun. Silloin on hyvä, jos ihminen on pidetty koko ajan tilanteen tasalla, jotta hän voi nopeasti selvittää, miten ongelmasta päästään yli. Aikeiden ilmaisu ja tunnistaminen on tärkeää myös sivullisten kannalta: kun jalankulkija kohtaa autonomisen auton, miten hän voi varmistua, että auto on havainnut hänet ja pysähtyy suojatien eteen antamaan tietä? Miten autonomiseen autoon saadaan katsekontakti?

Erilaiset älykkäät palvelut kodissa tai toimistossa pyrkivät täyttämään ihmisen toiveet ja ennakoimaan toiveita. Usein palvelut eivät näyttäydy ihmiselle, jolloin saattaa jäädä epäselväksi, miksi ilmastointi hurisee täysillä tai miksi lämpötila ei nouse. Tarvitaan sujuva vuorovaikutuskanava, jotta ihminen saa selville, miksi asiat menevät niin kuin menevät ja että asioihin voi vaikuttaa.

Tekoäly ei ole erehtymätön, se voi tehdä virheitä ja siihen voi tulla vikoja. Kun ihmiset oppivat ymmärtämään tekoälyn rajoitteet ja tekoälyn tavan päätellä ja toimia, niin vuorovaikutuskin helpottuu. Kun ihminen ymmärtää tekoälyn toiminnan perusteita, hän osaa asettua samalle tasolle sen kanssa, samaan tapaan kuin ihminen luontevasti virittäytyy ihmiskeskustelukumppaninsa tasolle.  Tekoälyratkaisuja on tärkeää kehittää niin että ihmiset, jotka tekoälyn kanssa tulevat toimimaan, otetaan mukaan ratkaisujen suunnitteluun.


Kaasinen Eija
Eija Kaasinen
Senior Scientist, VTT
@eijakaasinen 
eija.kaasinen(a)vtt.fi

Using blockchains to increase trust in AI

Wouldn’t it be great if AI applications could trust each other in the same way humans do? I trust my local bank to handle my account since I know its history and it has been doing business honestly since my grandparents were alive. I trust my friends even more, because I know more about their history. Trust is often based on a common history, and we now have a technology for recording and sharing history.

What if every instance of AI had access to a public ledger, which contained a detailed history of all other AI, and AI-to-AI interactions? From this immutable ledger, they could see which algorithms, versions and heuristics the other AI is using; everybody they have interacted with before; what parts they contain and even their history and so on. They would be able to process this information in milliseconds and make decisions about who to trust and to what extent. After some level of trust had been established, they could proceed to make binding contracts with the help of smart contracts.

This is possible with blockchain technology. Blockchain is a technology which enables complete strangers to engage in the distributed but joint production and maintenance of a database. It could also increase people’s trust in AI. Distributed ledgers could serve as reliable black boxes in the case of accidents. For example, if autonomous cars were to collide, we would want to know what happened in order to prevent a recurrence. If the cars were seriously damaged, the only sources of information would be their manufacturers, but can we really trust them to hand over all information provided by the cars’ AI? The companies may want to protect their reputations and hold certain information back, or even tamper with it, before handing it over to investigators. If the blockchain included hashes of the data sets, we could check whether the information provided was the same as the last data stream sent to the manufacturer by AI.

Blockchain, the technology behind Bitcoin, has given us a new tool for building trust on the basis of cryptographic techniques, and via authentication through huge computing power. After the success of cryptocurrencies, this new trust model has been considered for many applications in various domains. However, it seldom adds much value, since we already have working systems with their own trust models and a long history behind them. Above all, the average user likes the current, familiar methods of building trust.

We currently have the technology to make digital contracts, or even smart contracts, but the preferred way to make a contract is by handwritten signatures on physical paper and shaking hands. To be frank, this quite a handy approach. But what about AI, which tends to lack hands but still needs a way of building trust? Fortunately, AI is not burdened by old techniques and established practices, leaving us free to create new types of trust-building methods in situations where AI interacts with AI. Of course, we could try to use trusted third parties to grant certificates for trustworthy AI, rather like driving licenses for autonomous cars. However, who would be the trusted party?

Visa Vallivaara & Kimmo Halunen
Cyber Security

Based on the topic of Vallivaara’s panel discussion “Opportunities to shape future data research – blockchain and what is it for and what not” at the RDA EU Data Innovation Forum
https://rd-alliance.org/rdaeu-data-innov-forum-2018

 

Halunen ja Vallivaara 20180214_120451
Kimmo Halunen
Senior Scientist, VTT Cyber Security
kimmo.halunen(a)vtt.fi
@khalunen

Visa Vallivaara
Research Scientist, VTT Cyber Security
visa.vallivaara(a)vtt.fi

 

Based on the topic of Vallivaara’s panel discussion “Opportunities to shape future data research – blockchain and what is it for and what not” at the RDA EU Data Innovation Forum
https://rd-alliance.org/rdaeu-data-innov-forum-2018

More Information
vttresearch.com: VTT Cyber Security

 

Lohkoketjusta tekoälyn luottamuksen rakentaja?

Eikö olisi mukavaa, jos tekoäly voisi luoda luottamusta eri tilanteissa samalla tavoin kuin ihmiset tekevät? Luotan paikalliselle pankille tilini hallinnan, koska tunnen sen historian ja se on toiminut rehellisesti isovanhempieni ajoista lähtien. Luotan ystäviini enemmän, koska tunnen vielä tarkemmin heidän historiansa. Luottamus perustuu usein yhteiseen historiaan ja meillä on olemassa teknologia historian kirjaamisen ja jakamiseen.

Entä jos tekoälyllä olisi joka tilanteessa pääsy julkiseen rekisteriin, joka sisältää kaikkien muiden tekoälyjen aiemman toiminnan tarkan historian sekä vuorovaikutukset? Tästä julkisesta muuttumattomasta tietokannasta tekoäly näkisi muiden käyttämät algoritmit, niiden versiot ja heuristiikan; sekä osapuolet, joiden kanssa se on ollut vuorovaikutuksessa aiemmin; sekä mitä osia ne sisältävät ja jopa osien historian ja niin edelleen. Se pystyisi käsittelemään nämä tiedot millisekunneissa ja päättämään kehen luottaa ja kuinka paljon. Kun jonkinasteinen luottamus on saavutettu, ne voisivat edetä tekemään sitovia sopimuksia hyödyntäen lohkoketjujen älysopimuksia.

Lohkoketjuteknologian avulla tämä on mahdollista toteuttaa. Lohkoketju on tekniikka, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Tämän lisäksi sillä voi myös lisätä ihmisten luottamusta tekoälyyn. Hajautetut lokikirjat voisivat toimia luotettavina mustina laatikoina onnettomuustilanteissa. Esimerkiksi älyautojen törmätessä haluamme selvittää, mitä tapahtui, jotta voimme estää sen toistumisen. Jos autot vahingoittuvat vakavasti, ainoat tietolähteet olisivat autojen valmistajat, mutta voimmeko todella luottaa niiden luovuttavan kaiken tekoälyn toimittavan tiedon. Yritykset saattavat haluta suojella mainettaan ja jättää tietyt tiedot ilmoittamatta tai jopa muuttaa niitä, ennen kuin ne luovutetaan tutkijoille. Jos lohkoketju sisältäisi tiivisteet datapaketeista, niin voisimme helposti vertailla, onko annettu tieto sama kuin tekoälyn viimeisin valmistajalle lähettämä datapaketti.

Lohkoketju, tekniikka Bitcoinin takana, on antanut meille uuden työkalun rakentaa luottamusta, joka luodaan kryptografisin menetelmin ja varmennetaan suurella määrällä laskentatehoa. Kryptovaluuttojen menestyksen jälkeen tätä uutta luottamusmallia on tarkasteltu monissa sovelluksissa eri aloilla. Se ei tosin yleensä tuo juurikaan lisäarvoa, koska meillä on käytössämme toimivat järjestelmät, joilla on jo omat luottamusmallinsa ja pitkä historia takanaan. Ja ennen kaikkea tavalliset käyttäjät pitävät nykyisistä tutuista luottamuksen rakentamismenetelmistä.

Tällä hetkellä meillä on olemassa teknologia digitaalisten tai jopa älykkäiden sopimusten tekemiseksi, mutta silti yleisin tapa sopia ovat käsinkirjoitetut allekirjoitukset ja kädenpuristus. Ja kyllähän se on melko kätevää. Mutta entä tekoäly, jolla ei yleensä ole käsiä, se tarvitsee kuitenkin myös keinon rakentaa luottamusta. Tekoälyillä ei ole onneksi taakkanaan vanhoja menetelmiä ja juurtuneita tapoja, joten niille voidaan vapaasti rakentaa luottamusmenetelmiä uusilla tavoilla niihin tilanteisiin, joissa erilaiset tekoälyt ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tietenkin voimme yrittää käyttää luotettavia kolmansia osapuolia antamaan sertifikaatteja luotettaville tekoälyjärjestelmille, kuten ajokortteja älyautoille. Mutta mikä olisi se luotettu taho?

 

Halunen ja Vallivaara 20180214_120451
Kimmo Halunen
Senior Scientist, VTT:n kyberturvallisuustiimi
kimmo.halunen(a)vtt.fi
@khalunen

Visa Vallivaara
Research Scientist, VTT:n kyberturvallisuustiimi
visa.vallivaara(a)vtt.fi

 

Kirjoitus perustuu Vallivaaran paneelikeskuteluun “Opportunities to shape future data research – blockchain and what is it for and what not” RDA EU Data Innovation Forumissa https://rd-alliance.org/rdaeu-data-innov-forum-2018

Lue lisää:
vttresearch.com: VTT Cyber Security

 

Pärjäämmekö tulevaisuuden tekoälyn kanssa?

Mitä on koneoppiminen? Miksi tekoäly päättelee eri tavoin kuin ihminen? Miten tekoälystä tulee superälyä?

Yövyin alkuvuodesta isossa hotellissa Berliinissä. Huoneeseen astuessani siellä tuntui olevan viileää. Ovensuusta löytyi tarra, jossa kerrottiin, että hotellissa oli otettu käyttöön ”Smart climate control” javoisin itse säätää haluamani lämpötilan TV:n kautta. Avasin TV:n ja navigoin muutaman mutkan kautta ilmastointisivulle. Sieltähän se löytyi: nykyinen lämpötila 18 astetta ja edellisen asiakkaan asettama tavoitelämpö 25. Säätelin tavoitelämmön 22 asteeseen ja lähdin illalliselle. Palattuani lämpö oli kivunnut 19 asteeseen, johtuen varmaankin huoneeseen päälle jääneestä PC:stäni. Aika viileältä tuntui vielä, joten soittelin apua hotellin vastaanotosta. Pian apua tulikin. Huoltomies toi käyttööni vanhan ajan lämpöpuhaltimen. Kovaäänistä puhallinta ei voinut pitää yöllä päällä, joten yöksi lämpö taas laski 18 asteen tuntumaan. Aamulla heräsin kuitenkin virkeänä oikein hyvin nukutun yön jälkeen, sillä onhan se niin, että viileässä nukkuu paremmin. Jäinkin miettimään, että ehkä se Smart climate control oli niin fiksu, että se tajusi minua paremmin minulle sopivan lämpötilan. Olisin kuitenkin arvostanut jonkinlaista selitystä, sillä nyt jäi voimaton olo ”älykkäästä” systeemistä, joka tekee mitä tahtoo, eikä ihmisellä ole siihen sanomista. Hotellin henkilöstökin oli selvästi alistunut älykkään ilmastoinnin edessä, eikä edes yrittänyt korjata huoneeni systeemiä vaan tukeutui vanhaan kunnon lämpöpuhaltimeen. Eikö oikeasti fiksu systeemi pitäisi myös ihmisen ajan tasalla päätöksistään – kertoisi, mihin se pyrkii. Jos se ei toimi tai ei pysty täyttämään ihmisen toivetta, niin myös kertoo syyn tälle?

Tekoälystä superälyyn

Tekoälyä on tutkittu jo vuosikymmeniä, mutta nyt se on kokemassa vahvan renessanssin. Aiemmat yritykset, joissa koneeseen koetettiin tuoda jonkun aiheenkaikki asiantuntijatietämys, kaatuivat omaan mahdottomuuteensa. Nykyään vallalla on koneoppimiseen perustuva tekoälyn kehittäminen, jossa ajatuksena on, että kone oppii pikkuhiljaa, kun sitä opetetaan, mutta myös itsekseen. Koneoppiminen soveltuu hyvin isojen datamäärien analysointiin ja tukemaan ihmistä datapohjaisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi lääketieteessä tekoälyn avulla voidaan tutkia erilaisia mittauksia, ja kone pystyy muodostamaan yhteyksiä datan välille. Näin tekoälyn avulla voidaan muun muassa ennustaa taudin kehittymistä, kun verrataan potilasdataa aiempien potilaiden dataan. Koneoppimiselle on tyypillistä, että tulos ei ole eksakti vaan se on todennäköisyyksiin perustuva ennustus. Siksi kone ei pysty antamaan johtopäätöksilleen samanlaisia yksityiskohtaisia perusteluja kuin ihmisasiantuntija.

Koneoppimiselta odotetaan paljon paitsi lääketieteessä myös yritysten palveluliiketoiminnassa, jossa tekoälyn avulla voidaan analysoida kentältä kerättyä laitetietoa ja ennustaa esimerkiksi vikaantumista. Näissä sovelluksissa tekoäly toimii itsenäisesti, analysoi dataa ja antaa ihmisille ehdotuksia seuraavaksi tarvittavista huoltotoimista ja jopa niiden sopivasta ajankohdasta ottaen huomioon taloudelliset tekijät.

Näiden positiivisten vaikutusten lisäksi tulevaisuuden tutkijat ovat maalailleet synkkiäkin tulevaisuudenkuvia tulevaisuuden ”superälystä”, joka pystyisi esimerkiksi itse kehittämään omaa älykkyyttään, tekisi itse johtopäätöksiä, muodostaisi oman tahdon ja näin voisi karata niin suunnittelijoiden kuin käyttäjienkin käsistä.

Millainen olisi mahdollinen polku nykyisistä koneoppimiseen perustuvista tekoälysysteemeistä tuohon superälyyn? Tekoälyä on tulossa paitsi verkon kautta saataviin palveluihin myös liikkuviin koneisiin kuten autonomisiin autoihin ja robotteihin. Olisiko nyt jo syytä miettiä kehityspolkuja sellaisiksi, että tekoäly varmasti pysyy ihmisen hallinnassa?

Älykäs ihminen osaa ratkaista ongelmat, joihin viisas ihminen ei edes joudu. Tätä vanhaa viisautta kannattaa soveltaa myös tekoälyyn: jos tekoäly edustaa älykkyyttä ja ihminen viisautta, niin ihmiselle on taattava rooli, jossa hän pystyy estämään tekoälyn itselleen ja ihmisille aiheuttamat ongelmat. Tekoälyn ja ihmisen välillä on oltava sujuva yhteys ja päätösvallan pitää viime kädessä olla ihmisellä. Näin tekoäly ei oppiessaankaan karkaa ihmisten hallinnasta.

Lue lisää: VTT and Smart City

Kaasinen Eija
Eija Kaasinen
Senior Scientist, VTT
@eijakaasinen 
eija.kaasinen(a)vtt.fi

 

Blogisarjan seuraavassa osassa paneudutaan ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutukseen.

Will machines take our work? – Part 3: People as models for machines

How do artificial and human intelligence differ? Why does research of the subconscious matter when dividing work between robots and humans? Should VTT build autonomous super AI?

Rick Deckard, the main character in the film, Bladerunner, kills replicants – machines that resemble humans – for a living. However, by the end of the film, Deckard, who is played by Harrison Ford, falls in love with a replicant. Deckard’s ambivalence towards replicants reflects the current debate about artificial intelligence. Some predict huge changes and see super AI plotting to take control, in a very human manner. Others are  more unconvinced: ‘Replicants are like any other machine,’ said Deckard as well, before he changed his mind. Machines modelled on people is therefore a classic science fiction idea. I want to enter the debate by comparing human and artificial intelligence. I discuss the argument that it is difficult to copy human intelligence in machines, because our intelligence cannot be separated from its environment. In addition, I would claim that analysis of human activity would be useful when remodelling working life.

Human intelligence

Conscious language-based thinking (inner conversations) is just the tip of the human intelligence iceberg. When an expert is asked how they managed to solve a problem or conflicting situation, they often answer that they ‘just knew’. Human expertise is a combination of schooling and book learning, personal conscious thinking, and something based on learning by doing. A knack and feeling for something, an expert eye and ear, and vision are popular ways of describing the tacit knowledge and ‘feel’ we have for performing various tasks. A person works intuitively and adaptively, selectively using millions or perhaps billions of sensory cells, depending on the situation.

It could be argued that intelligence and knowledge are located in the connections between the brain and countless sensory cells and nerves, rather than simply in the brain. Experimental psychology has shown that, in many respects, human activity and decision-making are directly connected to the environment. Action does not therefore require conscious thinking. The idea that our thought processes are embedded in our experienced environment is logical, since cerebral intelligence is connected to the sensory cells, which are themselves in direct contact with the environment.

In addition to having bodily intelligence, people are able to interpret and learn meanings. We excel at this in comparison to other species, due to the way in which our ancestors gathered food. Over short distances, humans are often outpaced by their prey, but we can jog for extremely long distances. Game therefore had to be followed over a very long journey. This was done by following tracks. We interpreted signs imprinted in the environment in order to survive – reading is species-typical behaviour for us. Now also people read continuously; some read their mobile phones, while others read newspapers. Because our senses are relatively dull, we cannot identify poisonous plants and fungi from the edibles just by smell, but by learning to distinguish the good from the bad. That is why adults are also generally able to distinguish good from bad, in other words we have a moral conscience. It is highly apt that Adam and Eve ate from the tree of knowledge, of good and evil, in the Book of Genesis. Conscious thinking was essential in the everyday lives of hunter-gatherers. People paid a price for stupidity even then – our intelligence and consciousness are by-products of evolution.

Artificial intelligence

Artificial Intelligence makes predictions on the basis of data and follows written instructions. Its predictive capabilities are based on neural networking in particular.  Neural networks consist of mathematically interconnected nodes, i.e., neurons. Initially, the connections are typically random, but they are then strengthened and weakened through trial and error. For example, thousands of images, categorised in a manner meaningful to people, can be fed into a neural network: ‘woman’, ‘man’, ‘cat’, ‘dog’, etc. By grouping certain features, the neural network can guess what each image contains. The right answers reinforce the pathways between network nodes that lead to the right answers. Pathways that lead to the wrong answers are weakened. This ‘guessing machine’ becomes an effective predictor after hundreds of thousands of tries. Prediction is ultimately so certain that artificial intelligence can identify images or words from a soundtrack.

Many kinds of human activity can be performed through prediction and by following instructions. We may wonder, for example, whether artificial intelligence is capable of creative tasks. AI can be made to compose musical pieces: it can analyse the melodies of the most popular compositions and predict the most catchy ones on that basis. With very careful preparation, it could also stretch to writing some lyrics and instrumentation. But music is more than sounds: young people have a tendency to develop their own, original vibes and grooves, which irritate their elders. AI cannot truly create new musical genres that reflect the times that the listeners are living through. Music cannot be separated from dance styles and the issues we consider important. And which is the creative actor here – artificial intelligence or the software developer?

Artificial general intelligence (or AGI) refers to AI capable of design, adaptation, reasoning and linguistic communication in a similar manner to humans. Definitions and proposed criteria for AGI tend to vary.  A machine succeeding in making coffee in a strange flat could be a sign that we are in the presence of AGI. In the scientific community, there is no consensus on whether AGI is even possible in principle. Both Microsoft and Google are running research programmes to achieve AGI. This is understandable, because sceptics rarely find their way into top positions in American blue chip companies. These programmes will undoubtedly lead to commercially exploitable technologies, even if they do not actually achieve AGI itself.

Cognitive architecture and task analysis

In principle, to build a truly human robot, we need to analyse people themselves. Cognitive scientists use the concept of cognitive architecture to describe human thinking holistically, including feelings and other matters. Because people are so fiendishly complex, it seems to me that the study of general cognitive architecture is better suited to basic research of artificial intelligence than the development of AI in practice.

Technology companies can meet their needs through task analysis. When replacing an employee with robots, we need to analyse what kind of work people are doing. This will ensure that the new robotised approach provides a result of at least the same quality and safety as the traditional way of operating. Since people will always be needed, even based on the new operating model, a division of labour between people and robots will be designed. Task analysis could also indicate that there is no point in robotisation.

There are many forms of task analysis. Cognitive task analysis involves modelling an employee’s thinking. Dozens of tools are available for this. Task analysis can also analyse an employee’s movements or the features of a work organisation. In particular, VTT uses the core task analysis method developed by now-retired research professor Leena Norros. The idea is to contrast observed working practices and challenges with the general goals and critical phases of work. The personal characteristics of employees are secondary: as ‘core’ suggests, this concerns the analysis of a task’s core features. Bearing the main goals in mind enables us to view a task’s performance from a number of perspectives – the same general goal can be achieved by human action or a robot. This makes core task analysis ideal as a design aid: it guides but does not cramp the designer’s creativity. Depending on the research questions, core task analysis can flexibly include various features of cognitive task analysis, the micro-level analysis of work practices, or the modelling of the operating environment.

It is beneficial to blur the boundary between worker and researcher when mapping cognitive processes during task analysis. Workers are seldom aware of their own mental models while working, because skills are subconscious in nature and the subconscious cannot be directly studied by transferring information from the employee to a researcher. The idea is that the researcher and worker together explore issues hidden in the subconscious, which means that the employee, in a sense, becomes both ‘teacher’ and ‘pupil’ at the same time. Workers love task analysis of this kind, because they find insights about their own work fascinating by nature. A good, practical technique for this involves watching a video of the worker in action, together with him or her.

User-centred AI research

Human and artificial intelligence are different. Even an accurate study of people will not enable us to create actors that precisely resemble humans. The quantum computers of the future may be millions of times faster than today’s computers. However, this does not alter the fact that, in the future, artificial intelligence will not be able to function adaptively in the real world as people do. In the absence of new developments, we would still fail to achieve seamless interaction between the complex whole of the sensory system and decision-making. As concepts, neural networks and artificial intelligence hint at the replication of human intelligence. However, in practice it would make more sense to study the use of AI.

Without research, it is hard to figure out how different work assignments may benefit from data-based predictions. Through object-recognition capabilities, AI will solve problems in a number of job tasks, because camera technology is already used for other purposes in many sectors. Surgeons, for example, often use a camera image when operating: in the future, AI may help to identify cancer cells and nerve paths. It is to be explored how work-life focused user research could provide practical tools for the building of neural networks. Interdisciplinary work is necessary.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mikael Wahlström
Senior Scientist, PhD in Social Sciences (Social Psychology)
mikael.wahlstrom(a)vtt.fi

 

The author is exploring the division of labour between AI and people in a project that explores the future of seafaring. He has performed task analysis blurring the boundaries between worker and researcher in Academy of Finland project called WOBLE, which he led, focusing on robot-assisted surgery. The final report of the WOBLE project in Finnish can be found here.

Will machines take our work? – Part 2: Robot trucker at the mercy of people

 

Autonomous transport is on the way. Ships and cars are being fitted out to drive themselves. But is there a business in this, or will the hype fizzle out? Will people accept these machines?

Robots are always connected to people. Even a Mars rover’s tasks are planned each day by people. In this blog, I’m going to consider the relationship between people and autonomous vehicles on three interrelated levels: physical, commercial and social. Devices must work where intended, must be sellable, and must be acceptable to people.

When such devices are being used, the nature of the operating environment and the connection to people are as important as technical features.  For example, robot vehicles already perform commercial tasks well, but within the enclosed environments of mining areas. People only venture into the vicinity of these giant robot trucks if they are sitting in a truck cabin themselves.

Money and safety at sea

Safety critical work is work in which human life would be endangered if something went wrong. Such work is generally governed by rules. Areas such as seafaring and motoring have their own sets of rules. Accidents are avoided if all parties comply with the rules and nothing surprising happens. Artificial intelligence complies with the rules set for it, but cannot adapt to unforeseen circumstances. In addition, a fault or accident may originate in AI itself. That is why control of autonomous transport devices operating among humans should not be left to AI alone. Human supervision is needed.

Labour is saved when one person can supervise several devices that are under the direct control of artificial intelligence. Employees no longer need to be at the mercy of field conditions, but work is done in the comfort and safety of a control centre. Such work does, however, involve new challenges. The scientific community has only recently begun to discuss the so-called transparency of artificial intelligence, i.e how easy it is for users to monitor the operations and functionality of AI. The supervision of self-learning AI – which can modify its own instructions – is particularly challenging. At the same time, there is a need to monitor and understand the operating environment of devices controlled by AI and the operation of sensor and communication technologies. Sensors of various kinds should be used to monitor activities in case some sensors do not work, or the signal is interrupted. For example, reliance on a GPS signal alone is unwise, since an external operator can disrupt positioning by generating a signal stronger than your own satellite signal.

The big challenge lies in the fact that operations must be economically viable in comparison to the traditional approach. For savings to be made, paying a control room team must be clearly cheaper than the wages of traditional field employees, since AI-controlled devices need new kinds of sensors and communication tools in order to function. More and more equipment is vulnerable to malfunctions and can no longer be serviced or repaired on-site, but a technical expert must be sent into the field.  Personnel costs currently account for around six percent of a ship’s operating costs, but costs are also generated by the infrastructure required by people: an autonomous vessel does not require a toilet or kitchen.

Regardless of the challenges, both businesses and innovations will be created

There is still no certainty about which systems are most cost-effective when controlling ships, whether such systems are based in remote centres or on-deck. Seafaring is a conservative sector: attitudes to autonomous ships range from enthusiasm to scepticism. I believe that autonomous technologies will be useful. Even if commercially viable, unmanned ocean-going vessels are some way off, seafarers will soon benefit in various ways from sensor technologies and AI.  Remote monitoring of ships is already happening.

For example, is it always necessary to maintain a 24-hour watch on the high seas? Fatigue, boredom and frustration all undermine safety. Perhaps it would be better if AI and the bridge kept watch at night, waking up the crew member on watch only if necessary. In addition, in challenging conditions new tools provide strong assistance in gaining situational awareness.

Change is slow to arrive. Good task planning, in which workers must be involved, is needed.  They can provide information on challenges in the operating environment, which must be taken into account in the design of automated equipment.

Metro, automation and strong emotions: should we be afraid of fear itself?

My favourite transport system is the Metro in Paris. It connects people to every part of the metropolis within 45 minutes. Intuitive maps clearly show where you are going when walking in the platform area. When I lived in Paris, Line 14 was the only unmanned metro line. Somewhat unexpectedly, stepping into the carriage made me feel anxious. This feeling faded quickly, when the train lurched into motion. Among so many passengers, even subconsciously I understood that there was nothing to fear.

Later, I used the theoretical framework I had studied in Paris to study what local residents in Helsinki thought about a driverless metro. The theory states that people’s shared understanding of the world develops as they discuss new phenomena; the discussion in question is affected by existing structures of power and meanings in society. French social psychological theory builds a bridge between society and human understanding.  I noted that people in Helsinki had negative attitudes towards the driverless metro, despite the media’s positive discussion of the issue. On the other hand, this negativism was reduced by facts about the automated metro. The idea of an automated metro was associated with experiences of unreliable computers, unemployment and dystopic images from science fiction.

My study of automatic metros provided the ideal basis or theoretical exploration, but was of little practical relevance. Helsinki never obtained a driverless metro and I now believe that preconceived ideas have limited influence on technology acceptance. People’s opinions are ultimately formed through direct use of the tool in question. This is demonstrated by my own experiences of line 14 of the Paris metro and the statistics: user experiences can be highly positive, even in the face of prejudices against robot technology.

So if the devices themselves are good, we shouldn’t worry too much about people’s preconceived ideas. However, fear should be dispelled through communications. If fear of the unknown is combined with problems or accidents, disproportionate damage may be done to the reputation of technology.

Automation and those being automated

I also think that technology firms do not need to be too worried about their workers, who, in principle, are the ones threatened by automation. The Finnish Seafarers’ Union is sceptical about autonomous ships in the same way as the metro drivers’ trade union was about the driverless metro. Despite this, the drivers were very open-minded about metro automation, at least when talking to an external researcher. There was no sign of a ‘rebellion’. On the other hand, the drivers were promised that they wouldn’t lose their jobs, but that their duties would change. In addition, perhaps the old drivers saw retirement approaching, while the younger ones were fascinated by involvement in a technological transition.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mikael Wahlström
Senior Scientist, VTT
mikael.wahlstrom(a)vtt.fi

 

The writer studied the safety of autonomous ships as part of the AAWA project. A report of the safety analysis project completed alongside Aalto University is available here. The study on public opinion concerning Helsinki’s automated metro can be found here.

The first part of this three-part blog series discussed health care.
The last part, which will be published in February, will consider Human as a model for machines.