Innovations enable sustainable growth

Anne-Christine_Ritskchoff_300dpi_2

The world population growth has led to increased utilization of limited natural resources. On the other side, the demand for raw materials for industrial use is constantly increasing. This is a challenging equation with no easy solution. However, every challenge is an opportunity – resource wisdom provides the means to generate new businesses, to gain competitive advantage and to create totally new business models.

Resource wisdom is resource efficiency, if you like, it can also be interpreted as ”more from less”, meaning that less materials, energy and water is used in processes and production. Recycling of materials, components and goods is getting more and more attractive, also and especially from a business point of view. Industrial symbiosis, someone´s by-product or waste is crucial raw material for the other, represents new way of thinking and paves the way to wiser use of resources.   Resource efficiency is a crucial part of clean technology. The global cleantech market is growing rapidly and Finns possess the basic knowledge. That is why cleantech is part of the new government programme with high economical and societal expectations.

This all sounds good and promising by having a lot of potential to generate new businesses, sustainable growth, jobs and well-being. However, to make this happen there is a need for target-oriented research, technology development and innovation which can and will be successfully converted into products, services and businesses. Finland is known as a high technology country. We Finns have the ability to innovate.  In the recent Global Competitiveness Report 2014 – 2015 (by World Economic Forum) Finland was ranked No. 1 in innovativeness among 144 countries. But do we have the ability to exploit the outcome economically? Thus, innovation capability matters.

Cleantech is a growth area, which needs innovations. The Global Cleantech Summit 2015 is a forum for businesses, R&I and entrepreneurs to meet and to change ideas. Let´s innovate!

Anne-Christine Ritschkoff

Executive Vice President, Strategic Research

 

The blogpost was published 12.8. in the Global Cleantech Summit webpages.

 

 

This is how IPCC’s climate report was created

Laura-Sokka_1

The third and latest contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change addressing climate change mitigation was published on 13 April in Berlin. For the last two years, I have had the extremely interesting task of taking part in writing the report as a contributing author and a chapter science assistant.

As a process, the Assessment Reports of the IPCC are unique. In addition to the report authors, the work involves hundreds of other experts and decision-makers as commentators.

Although the work is demanding and performed on a voluntary basis, the position of lead author is highly sought after. The reports form an important reference work regarding climate change. Furthermore, they play a key role as the scientific basis for UN’s climate negotiations.

Sleepless nights

My main task has been to assist the coordinating lead author of the sixth chapter, which addresses transformation scenarios. Although the work was stressful at times, it was also extremely rewarding. Each draft was subject to expert and/or government review, and before each deadline work sometimes continued through evenings, weekends and even nights.

Working so closely with the coordinating lead author and the technical support unit in the preparations of the report has given me a real insight into how these reports are compiled.

This work has also convinced me that every effort is made to draft these reports so that the results would be the outcome of an impartial and open process. Any literature that is referred to must be approved before a specific date (in unclear cases, written evidence is collected from the publisher) and all comments given regarding the drafts are responded to in writing.

The process culminates in a week-long meeting in which government representatives review the report’s summary for policymakers word by word. Once the process is over, all participants are certainly exhausted but at the same time proud. Although the end result may not be perfect, it is the best and most extensive publication regarding the subject.

Emissions must be curbed close to zero

What was accomplished? The message of the Working Group 3 contribution to the Fifth Assessment Report is clear: without additional measures to reduce emissions, greenhouse gas emissions will double by 2050. Scenarios show that restricting global warming to less than two degrees requires that global greenhouse gas emissions are reduced to almost zero by 2100.

The earlier these mitigation measures are started, the more likely it is that the two degree goal will be achieved.

It is clear that reaching the goal will be extremely challenging. There is no single way to curb emissions, but effective emission reduction requires measures in all sectors. Transferring to low emission energy sources such as renewable energy, nuclear power and carbon capture and storage (CCS) are among the key measures.
In addition to the energy production solutions, innovations that save energy and a change in living habits towards lower consumption of energy are required. In all of these, technology plays a major role.

Cleantech is an export product

Although climate change incurs costs for society, it also offers new business opportunities.

Over the last few years, the cleantech sector has been one of the fastest-growing sectors in Finland. Strict emission reduction measures offer many business opportunities in the environmental technology sector. VTT also develops a wide variety of technologies to mitigate climate emissions.

Mitigation of climate change should not only be seen as a cost: it can also be a great opportunity. The majority of emission reduction measures will take place in the developing countries. At present, exports already cover a large share from the cleantech industry turnover. Increasing emission reduction measures will create even larger markets in China and other developing countries.

Laura Sokka, Senior Scientist

Näin syntyi IPCC:n ilmastoraportti

Laura-Sokka_1

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimman eli viidennen arviointiraportin kolmas, ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevä osaraportti julkaistiin eilen sunnuntaina Berliinissä. Minulla on ollut viimeisen kahden vuoden aikana erittäin mielenkiintoinen tehtävä osallistua raportin kirjoittamiseen avustavana kirjoittajana (contributing author) sekä niin sanottuna tieteellisenä avustajana.

IPCC:n arviointiraportit ovat prosessina ainutlaatuisia. Raporttien kirjoittajien lisäksi työhön osallistuu satoja muita asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä kommentoijina.

Vaikka työ on vaativaa ja perustuu vapaaehtoisuuteen, paikka johtavana kirjoittajana on erittäin tavoiteltu. Raportit muodostavat tärkeän hakuteoksen ja viitelähteen ilmastonmuutoksesta. Niiden merkitys YK:n ilmastoneuvotteluiden tieteellisenä pohjana on tärkeä.

Valvottuja öitä

Päätehtäväni on ollut avustaa kuudennen, skenaarioita käsittelevän luvun pääkirjoittajaa (coordinating lead author). Vaikka työ on ollut ajoittain raskasta, on se ollut myös erittäin antoisaa. Ennen kulloisenkin luonnoksen valmistumista työtä on tehty iltoja, viikonloppuja ja jopa öitä.

Raportin valmisteluun osallistuminen näin lähellä pääkirjoittajaa sekä raportin teknistä tukiyksikköä on tarjonnut todellisen näköalapaikan siihen, miten näitä raportteja tehdään.

Työ on myös vakuuttanut minut siitä, että raportteja pyritään todella tekemään niin, että tulokset olisivat puolueettoman ja avoimen prosessin tulosta. Viitatun kirjallisuuden on oltava ennen tiettyä päivää hyväksyttyä (epäselvissä tapauksissa tästä kerätään kirjalliset todisteet julkaisijalta) ja kuhunkin luonnoksista annettuun kommenttiin vastataan kirjallisesti.

Prosessi huipentuu viikon kokoukseen, jossa hallitusten edustajat vääntävät raportin päätöksentekijöille suunnatun tiivistelmän jokaisesta sanasta. Kun prosessi on ohi, varmasti jokainen siihen osallistunut on uupunut, mutta samalla myös ylpeä. Vaikka lopputulos ei ehkä ole täydellinen, on se parasta ja laaja-alaisinta mitä aiheesta julkaistaan.

Päästöt saatava lähes nollaan

Mitä sitten saatiin aikaiseksi? Kolmannen arviointiraportin viesti on selvä – ilman lisäpäästövähennystoimia kasvihuonekaasupäästöt kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä. Skenaariot osoittavat, että ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen asteeseen vaatii globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä lähelle nollatasoa vuoteen 2100 mennessä.

Mitä aiemmin hillintätoimet aloitetaan, sitä todennäköisemmin kahden asteen tavoite saavutetaan.

On selvää, että tavoitteeseen pääseminen tulee olemaan erittäin haastavaa. Päästöjen hillintään ei ole yhtä tietä vaan tehokas päästöjen vähennys vaatii toimia kaikilla sektoreilla. Keskeisiä keinoja ovat siirtyminen vähäpäästöisiin energialähteisiin, kuten uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan sekä hiilidioksidin talteen ottoon ja varastointiin (CCS).

Energiantuotantoratkaisujen lisäksi tarvitaan energiaa säästäviä innovaatioita sekä elintapojen muutosta kohti pienempää energiankulutusta. Näissä kaikissa teknologian rooli on suuri.

Cleantech on vientituote

Vaikka ilmastonmuutoksesta aiheutuu yhteiskunnallisia kustannuksia, se tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Cleantech-sektori on viime vuosina ollut yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista aloista. Tiukat päästövähennystoimet tarjoavat paljon liiketoimintamahdollisuuksia ympäristöteknologian alalla. Myös VTT kehittää ilmastopäästöjä hillitseviä teknologioita hyvin laajalla rintamalla.

Ilmastonmuutoksen hillintää ei tule nähdä vain kustannuksena: se voi olla myös suuri mahdollisuus. Merkittävä osa päästöjen vähennystoimista tulee kohdistumaan kehittyviin maihin. Viennin osuus cleantech-alan liikevaihdosta on jo nykyisellään suuri. Lisääntyvät päästövähennystoimet tulevat luomaan entistä suuremmat markkinat Kiinaan ja muihin kehittyviin maihin.

Laura Sokka, erikoistutkija

Nykyiset_vahennyslupaukset_editNykyiset_vahennyslupaukset_kuvaukset_edit

 

Lähde: Perustuu IPCC:n 5. arviointiraportin WG3-osaraportin tietoihin. VTT & ympäristöministeriö 

Africa’s pig farmers in bioelectricity production? Why not

Mona Arnold galleria

A recent VTT press release told how in future it would be possible to enhance the use of wastewater as a source of raw materials. This is a major change that would eventually lead to the concept of wastewater disappearing altogether.

In society and industry, wastewater is yet another material flow among others that can be processed, utilised and recycled as process water or drinking water. This is no longer utopia, but state in the art, for example, in Singapore and Namibia.

Can Finland find solutions to the challenges posed by wastewater and sludge?  

After our press release, I received an e-mail from Rwanda Tourism University College, with a hopeful inquiry as to whether our new technologies would be suited to their local conditions. Like other developing countries, Rwanda is in a situation in which the growing population desperately needs wastewater treatment plants. For this, however, the public sector lacks the financial resources – or critical mass in competence.

In most countries, public organisations are responsible for water management. Even under a public umbrella, it is possible to create the kind of operating models that offer opportunities for various kinds of actors.

What is the wastewater treatment outlook for 2030?

I would like to see the future bringing us a versatile business ecosystem, accommodating a wide spectrum of service and technology providers, biomass and mineral processors, and information developers and sharers of all sizes.

Biogasification of municipal  waste could be run as a family business, the village pig farmer combining waste water  sludge with his piggery manure and using it to generate electricity for his village. Co-operatives centred on specific villages would organise production plants for drinking water for the village population. If there is no start-up capital to launch such projects, major companies would take care of the availability of clean water in the community as part of their sustainability programmes, thus acting as godparents and sponsors of regional business clusters.

The difficulty in realising this kind of dynamic future scenario lies in the necessity for a basic community need, in this case the availability of clean water, to be built upon a solid foundation not solely reliant on the enthusiasm of individual people or companies. On the other hand, we must also allow room for innovation – regardless whether it is related to technological development, business models or governance.

Mona Arnold, Principal Scientist

Jätevesi

Links:

VTT press release 11 March 2014

Green Solutions for Water and Waste programme report

 

Afrikan sikafarmaritkin mukaan sähköntuotantoon

Mona Arnold galleria

Kerroimme hiljattain VTT:n lehdistötiedotteessa, miten jätevettä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää paremmin raaka-ainelähteenä. Kyseessä on suuri muutos, joka lopulta johtaisi siihen, että luovutaan koko jätevesi-käsitteestä.

Jätevesi on yhdyskunnassa ja teollisuudessa yksi materiaalivirta muiden joukossa, joka voidaan käsitellä, hyödyntää ja palauttaa uudestaan käyttöön prosessivedeksi tai juomavedeksi. Tämä ei ole utopiaa: näin tehdään esimerkiksi jo nyt Singaporessa ja Namibiassa.

Löytyisikö Suomesta ratkaisua jätevesien ja lietteiden problematiikkaan?

Sain tiedotteemme jälkeen Ruandan turismin yliopistolta sähköpostin, jossa tiedusteltiin toiveikkaana, soveltuvatko uudet tekniikkamme sikäläisiin olosuhteisiin. Ruanda, kuten monet muutkin kehittyvät maat, on tilanteessa, jossa kasvava väestömäärä tarvitsee kipeästi jäteveden käsittelylaitoksia. Julkisella taholla ei ole kuitenkaan tähän riittävästi taloudellisia resursseja – tai osaamisen kriittistä massaa.

Vesien hallinta on useimmissa maissa julkisten organisaatioiden vastuulla. Julkisenkin sateenvarjon alla on mahdollista luoda sellaisia liiketoimintamalleja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille toimijoille.

Miltä näyttää jäteveden käsittely vuonna 2030?

Haluaisin nähdä, että tulevaisuus tuo meille moninaisen liiketoimintaekosysteemin, johon mahtuu laaja kirjo erikokoisia palvelujen ja teknologioiden toimittajia, biomassojen ja mineraalien prosessoijia, tiedon jalostajia ja -osallistujia.

Yhdyskuntalietteen biokaasutusta voitaisiin pyörittää perheyrityksenä: kylän sikafarmari yhdistää lietteen sikalalantaansa ja tuottaa sillä kylälleen sähköä. Kyläkohtaiset osuuskunnat järjestäisivät juomaveden tuotantolaitoksia kylän väkeä varten. Jos starttirahaa uupuu, isot yritykset liittäisivät omassa kestävyysohjelmassaan tehtäväkseen huolehtia yhdyskunnan puhtaan veden saatavuudesta ja toimisivat täten alueellisen liiketoimintaklusterin kummeina ja rahoittajina.

Tällaista dynaamista tulevaisuudenkuvaa vaikeuttaa se, että yhdyskunnan perustarve eli puhtaan veden saatavuus pitää rakentaa tukevalle pohjalle, joka ei saa turvautua vain yksittäisten henkilöiden tai yritysten intoon. Toisaalta innovaatiolle pitää aina antaa tilaa − liittyköön se sitten teknologiakehitykseen, liiketoimintamalleihin tai hallintoon.

MonaArnold, johtava tutkija

Jätevesi

Linkit:

VTT:n lehdistötiedote: Metallit ja mineraalit talteen jätteistä

Green Solutions for Water and Waste -ohjelman raportti