Good Life for Finland – Time to launch a health data & AI ecosystem in Finland

Health data

An American serial entrepreneur and investor Bill Gross gave a popular TED Talk in 2015, in which he stated that timing is the single most important reason for startups to prosper. Perfect timing was the main reason in the successes of Uber, AirBnB, YouTube, and LinkedIn. As examples of failures Gross mentioned e.g. the food delivery service Webvan and the social media pioneer Friendster, both of which entered the market a bit too early. Launching too late doesn’t work either, since the market has already been conquered by others.

Nailing the perfect timing concerns businesses beyond startups. It is also very vital in research and the commercialization of research results. Research groups should have their eyes and ears open for trends in consumer behavior, legislation reforms, and technological innovations.

Finnish health data into use

We are now in the verge of such pivotal moment in the area of health data. From spring 2018 onwards, a new EU GDPR legislation is going to be in effect. GDPR is going to enable a secondary usage of health data. By virtue of this new legislation health data can be utilized in research a lot better than earlier. At the same time, The National Institute of Health and Welfare is going to become a governmental body granting permissions for data usage (link in Finnish).

Why should this be of interest to Finland and the Finnish research and business scene? First of all, Finland already has top quality research in and around the health sector. Furthermore, Finland has excellent ICT know-how and applying artificial intelligence (AI) is supported by the government (link in Finnish).

An even more significant reason, however, is the fact that Finland has a unique health and genomic data population. Health registries have been in use for long and one can get into hospitals with the same credentials across Finland. In this sense Finland is one of a kind.

Added value for health care

The government stated in their midterm resolutions, that the ecosystem model is the way to go in order to speed up digitalization (link in Finnish). Clearly one of the most important ecosystems is in the area of health data and ICT: “Good Life for Finland”. Last spring a strategic research agenda (SRA) in this area was prepared by VTT together with companies and research institutes. The SRA lays out the most significant priorities of the area.

As a unique health data possessor Finland has the opportunity of attracting also international stakeholders to this new ecosystem. We can provide a testbed for validation of research results and trying out new innovations before global launches. In other words, the ecosystem model of operating benefits both research and business, domestic and international alike.

And what’s most important, all these findings and innovations will in the end result in decrease in diseases, increase in life expectancy, less costs in healthcare, as well as overall growth in wellbeing.

All the puzzle pieces are at hand for completing the ecosystem. VTT is already starting operations for reaching the SRA goals. Now is the time to act for making the most of what health data can offer us!

Tua Huomo VTT

Tua Huomo
Vice President, Data-driven solutions VTT
Twitter: @tuajh

Good Life for Finland – on aika perustaa Suomeen terveysdataa ja tekoälyä hyödyntävä ekosysteemi

Health data

Amerikkalainen sarjayrittäjä ja sijoittaja Bill Gross piti vuonna 2015 suositun TED Talk -puheen, jossa hän nimesi ajoituksen tärkeimmäksi yksittäiseksi syyksi startup-yrityksen menestymiselle. Täydellinen ajoitus oli ratkaisevaa niin Uberin, AirBnB:n, YouTuben kuin LinkedIninkin onnistumisessa. Epäonnistujiksi Gross mainitsee mm. ruokaa kotiin toimittaneen Webvanin ja sosiaalisen median Friendsterin, jotka molemmat olivat liian ajoissa. Turhan myöhäänkään ei kannata lanseerata palvelua, koska silloin markkinat on jo jaettu.

Ajoituksen onnistuminen koskee muutakin liiketoimintaa kuin startupeja. Se on ensiarvoisen tärkeää myös tutkimuksessa ja tutkimuksen kaupallistamisessa. Tutkimusryhmien tulee pitää tuntosarvia ylhäällä ja seurata esimerkiksi kuluttajakäyttäytymistä, lainsäädäntöä ja teknologian kehitystä.

Terveysdata aidoksi hyödyksi

Nyt on käsillä juuri sellainen hetki terveysdatan tiimoilta. Keväällä 2018 on tulossa voimaan EU-tasoinen GDPR-lakiuudistus, joka mahdollistaa terveysdatan toissijaisen hyödyntämisen. Uuden lain myötä terveysdataa pystytään hyödyntämään verrattomasti aiempaa tehokkaammin tutkimuksessa. Samalla THL:stä tulee lupaviranomainen, joka antaa oikeuksia datan käyttöön.

Miksi tämän pitäisi kiinnostaa juuri Suomea ja suomalaista yritys- ja tutkimuskenttää? Ensinnäkin Suomessa on jo erittäin laadukasta tutkimusta terveysalalla ja sen ympärillä. Lisäksi Suomessa on erinomaista ICT-osaamista ja tekoälyn hyödyntämistä vauhditetaan valtionhallinnon tasolta saakka.

Vieläkin tärkeämpi syy on kuitenkin se, että Suomella on ainutlaatuinen terveys- ja genomidatan populaatio. Terveysrekistereitä on kerätty jo pitkään, ja samoilla tunnistetiedoilla pääsee sairaaloihin ympäri Suomea. Suomi on tässä suhteessa ainutlaatuinen maa.

Lisäarvoa terveydenhuoltoon

Hallitus linjasi puoliväliriihessään tukevansa ekosysteemimallia digitalisaation vauhdittamiseksi. Selkeästi yksi tärkeimmistä ekosysteemeistä olisi Suomen terveysdatan ympärille synnytettävä tekoälyä ja ICT-osaamista vahvasti hyödyntävä kokonaisuus ”Good Life for Finland”. VTT:n koordinoimana valmisteltiin viime keväänä yhteistyössä useiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa strateginen tutkimusagenda (SRA), jossa on kuvattuna kokonaisuuden keskeisimmät prioriteettialueet.

Ainutlaatuisena terveysdatan omistajana Suomella on mahdollisuus houkutella ekosysteemiin myös kansainvälistä liiketoimintaa. Voimme toimia testialustana tutkimustulosten validoinnissa ja innovaatioiden kokeilemisessa ennen globaaleja lanseerauksia. Ekosysteemitoiminta hyödyttää siis paitsi tutkimusta, myös liiketoimintaa – kotimaassa ja kansainvälisesti.

Ja mikä tärkeintä, innovaatiot tuottavat lopulta lisäarvoa itse terveydenhuoltoon. Tämä näkyy sairauksien vähenemisenä, eliniän pitenemisenä, terveydenhoitoon käytettävien kustannusten pienenemisenä ja yleisenä hyvinvoinnin kasvuna.

Kaikki palaset ovat siis kasassa ekosysteemin perustamista varten. VTT on jo käynnistämässä toimintaa SRA-tavoitteiden saavuttamiseksi. On aika toimia, jotta terveysdatan mahdollisuudet tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä!

 

Tua Huomo VTTTua Huomo
Vice President, Data-driven solutions
Twitter: @tuajh