Africa’s pig farmers in bioelectricity production? Why not

Mona Arnold galleria

A recent VTT press release told how in future it would be possible to enhance the use of wastewater as a source of raw materials. This is a major change that would eventually lead to the concept of wastewater disappearing altogether.

In society and industry, wastewater is yet another material flow among others that can be processed, utilised and recycled as process water or drinking water. This is no longer utopia, but state in the art, for example, in Singapore and Namibia.

Can Finland find solutions to the challenges posed by wastewater and sludge?  

After our press release, I received an e-mail from Rwanda Tourism University College, with a hopeful inquiry as to whether our new technologies would be suited to their local conditions. Like other developing countries, Rwanda is in a situation in which the growing population desperately needs wastewater treatment plants. For this, however, the public sector lacks the financial resources – or critical mass in competence.

In most countries, public organisations are responsible for water management. Even under a public umbrella, it is possible to create the kind of operating models that offer opportunities for various kinds of actors.

What is the wastewater treatment outlook for 2030?

I would like to see the future bringing us a versatile business ecosystem, accommodating a wide spectrum of service and technology providers, biomass and mineral processors, and information developers and sharers of all sizes.

Biogasification of municipal  waste could be run as a family business, the village pig farmer combining waste water  sludge with his piggery manure and using it to generate electricity for his village. Co-operatives centred on specific villages would organise production plants for drinking water for the village population. If there is no start-up capital to launch such projects, major companies would take care of the availability of clean water in the community as part of their sustainability programmes, thus acting as godparents and sponsors of regional business clusters.

The difficulty in realising this kind of dynamic future scenario lies in the necessity for a basic community need, in this case the availability of clean water, to be built upon a solid foundation not solely reliant on the enthusiasm of individual people or companies. On the other hand, we must also allow room for innovation – regardless whether it is related to technological development, business models or governance.

Mona Arnold, Principal Scientist

Jätevesi

Links:

VTT press release 11 March 2014

Green Solutions for Water and Waste programme report

 

Afrikan sikafarmaritkin mukaan sähköntuotantoon

Mona Arnold galleria

Kerroimme hiljattain VTT:n lehdistötiedotteessa, miten jätevettä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää paremmin raaka-ainelähteenä. Kyseessä on suuri muutos, joka lopulta johtaisi siihen, että luovutaan koko jätevesi-käsitteestä.

Jätevesi on yhdyskunnassa ja teollisuudessa yksi materiaalivirta muiden joukossa, joka voidaan käsitellä, hyödyntää ja palauttaa uudestaan käyttöön prosessivedeksi tai juomavedeksi. Tämä ei ole utopiaa: näin tehdään esimerkiksi jo nyt Singaporessa ja Namibiassa.

Löytyisikö Suomesta ratkaisua jätevesien ja lietteiden problematiikkaan?

Sain tiedotteemme jälkeen Ruandan turismin yliopistolta sähköpostin, jossa tiedusteltiin toiveikkaana, soveltuvatko uudet tekniikkamme sikäläisiin olosuhteisiin. Ruanda, kuten monet muutkin kehittyvät maat, on tilanteessa, jossa kasvava väestömäärä tarvitsee kipeästi jäteveden käsittelylaitoksia. Julkisella taholla ei ole kuitenkaan tähän riittävästi taloudellisia resursseja – tai osaamisen kriittistä massaa.

Vesien hallinta on useimmissa maissa julkisten organisaatioiden vastuulla. Julkisenkin sateenvarjon alla on mahdollista luoda sellaisia liiketoimintamalleja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille toimijoille.

Miltä näyttää jäteveden käsittely vuonna 2030?

Haluaisin nähdä, että tulevaisuus tuo meille moninaisen liiketoimintaekosysteemin, johon mahtuu laaja kirjo erikokoisia palvelujen ja teknologioiden toimittajia, biomassojen ja mineraalien prosessoijia, tiedon jalostajia ja -osallistujia.

Yhdyskuntalietteen biokaasutusta voitaisiin pyörittää perheyrityksenä: kylän sikafarmari yhdistää lietteen sikalalantaansa ja tuottaa sillä kylälleen sähköä. Kyläkohtaiset osuuskunnat järjestäisivät juomaveden tuotantolaitoksia kylän väkeä varten. Jos starttirahaa uupuu, isot yritykset liittäisivät omassa kestävyysohjelmassaan tehtäväkseen huolehtia yhdyskunnan puhtaan veden saatavuudesta ja toimisivat täten alueellisen liiketoimintaklusterin kummeina ja rahoittajina.

Tällaista dynaamista tulevaisuudenkuvaa vaikeuttaa se, että yhdyskunnan perustarve eli puhtaan veden saatavuus pitää rakentaa tukevalle pohjalle, joka ei saa turvautua vain yksittäisten henkilöiden tai yritysten intoon. Toisaalta innovaatiolle pitää aina antaa tilaa − liittyköön se sitten teknologiakehitykseen, liiketoimintamalleihin tai hallintoon.

MonaArnold, johtava tutkija

Jätevesi

Linkit:

VTT:n lehdistötiedote: Metallit ja mineraalit talteen jätteistä

Green Solutions for Water and Waste -ohjelman raportti