Industrial renewal is upon us – be bold and gain a foothold!

Digitalisation, automation, IoT, AI, blockchain, 3D printing – I could continue the list with quite a few juicy terms. How many times have you read or heard one of these words during the last week? I dare to wager that it was quite a few. Certain themes rise to the surface and remain a topic for discussion, until a new trendy word rises to everybody’s lips. Instead of using inordinate amounts of time and energy around an individual concept or technology, we should shift our focus to the change taking place in the big picture and to what kind of a future we could create with the help of various technological enablers.

New trends force changes upon the current operations

Automation and robotisation alone are not enough to answer the challenges placed on companies by the global market and the increasingly demanding customer needs. Companies have no choice but to draw parallels between their development and, for instance, the following trends:

 • Smart products, production systems, production and delivery chains;
 • Renovation of the design of products and production through digitalisation and automation;
 • Need-based production, real-time delivery chain, distributed production;
 • Robotisation and flexible automation combined with artificial intelligence;
 • Service business with (or without) the help of digitalisation; and
 • Industrial ecosystems and platform economy.

I believe in the claim that the smart products and services of the future will be created in new industrial ecosystems supported by a globally connected platform economy. The leap from today to this vision seems wild, and the ability of companies to see the steps they need to take can be limited, when there is no concrete action plan available. It is therefore gratifying that we can find examples around us where a company’s own desire for development launches a networking project full of growth potential.

Expand your operations with the help of industrial networks

When a Finnish medium-sized machine manufacturer wishes to broaden its offering in order to speed up its growth in the global marketplace, the traditional model is to start planning business acquisitions. It would be more agile to avoid the risks and slowness of acquisitions by establishing a network structure, where a number of companies linked to the sector in question commit to creating a shared offering.

For global customers, this network appears as a seamless entity, while inside it, different actors work according to their own core competencies and deliver their share of the total. In this model, the success comes from working together, challenging each other within the network and obtaining help from select key customers.

Automation streamlines and adapts production

The radical renovation of design, manufacturing and service business with the help of digitalisation builds competitiveness and business opportunities for the industry also in countries with traditionally high cost structures. Robotics offers various solutions for making production more efficient and increasing productivity in the manufacturing industry.

However, it is not a question of robotisation only; an industrial company must be able to increase its agility and flexibility in order to create solutions that maximise the customer benefit. New manufacturing processes and the delivery chains built around them will bring customer-specific solutions up to a level we have not yet seen.

Thus far, automation has mostly been linked to equipment and production processes. However, the real leap in productivity will take place at the systemic level, where the entire delivery chain is examined, boldly questioning the current operating models. Must a company producing products have its own manufacturing capacity, or could it connect to a network of manufacturing plants and commission the manufacturing of the products from the plant that is most optimal to the need? On a longer term, one could think that this kind of a system is self-learning and able to adapt to the production needs of the owner of each brand. Once again, these are major questions from the perspective from the Finnish manufacturing industry; after all, we wish to ensure that we have strong connections to the future network models.

We help companies realise bold and ambitious visions

VTT possesses strong competence in the above-mentioned themes of industrial renewal, and even now, we are involved in enabling the birth of several industrial networks. In addition to technological research and development, we are a natural and competent partner also for the creation and organisation of new ecosystems.

Mika Toikka VTT

Mika Toikka
Vice President, Sales and Business Development
(Smart Industry and Energy Systems)

Teollisuus mullistuu – ota rohkeasti oma paikkasi!

Digitalisaatio, automaatio, IoT, AI, blockchain, 3D-tulostus – listaa voisi jatkaa vielä jokusella mehukkaalla termillä. Kuinka monta kertaa olet lukenut tai kuullut jonkin näistä sanoista viimeisen viikon aikana? Uskallan veikata, että lukuisia kertoja. Tietyt teemat nousevat pintaan ja pysyvät keskusteluissa, kunnes uusi trendisana nousee kaikkien huulille. Sen sijaan, että käytämme hirveästi aikaa ja energiaa jonkin yksittäisen käsitteen tai teknologian ympärillä, katse tulisi nostaa isossa kuvassa tapahtuvaan muutokseen ja siihen, millaisen tulevaisuuden voimme luoda erilaisten teknologisten mahdollistajien avulla.

Useat trendit pakottavat nykyisen toiminnan muutokseen

Pelkästään automaatio ja robotisaatio eivät riitä vastaamaan niihin haasteisiin, joita globaalit markkinat ja yhä vaativammat asiakastarpeet yrityksille asettavat. Yritykset joutuvat väkisinkin suhteuttamaan omaa kehitystään muun muassa seuraaviin trendeihin:

 • Älykkäät tuotteet, tuotantosysteemit, tuotanto ja toimitusketjut
 • Tuotteiden ja tuotannon suunnittelun uudistuminen digitalisaation ja automaation myötä
 • Tarpeeseen tehtävä valmistus, reaaliaikainen toimitusketju, hajautettu tuotanto
 • Robotisaatio ja joustava automaatio yhdistettynä keinoälyyn
 • Palveluliiketoiminta digitalisaation avulla (tai ilman)
 • Teolliset ekosysteemit ja alustatalous

Uskon väitteeseen, että tulevaisuuden älykkäät tuotteet ja palvelut luodaan teollisuuden uusissa ekosysteemeissä, joita tukee globaalisti kytkeytynyt alustatalous. Hyppy nykyhetkestä tuohon tulevaisuuden visioon tuntuu huimalta, ja monesti yritysten kyky nähdä omat askeleensa kohti tulevaisuutta joutuu koetukselle, kun konkreettinen seuraava askel puuttuu. Onkin ilahduttavaa, että ympäriltämme löytyy esimerkkejä, joissa yrityksen oma kehityshinku sysää liikkeelle täynnä kasvupotentiaalia olevan verkostohankkeen.

Laajenna toimintaa verkostojen avulla

Kun suomalainen keskisuuri konevalmistaja haluaa laventaa tarjoomaansa vahdittaakseen kasvua globaalilla markkinalla, perinteinen malli on lähteä suunnittelemaan yritysostoja. Ketterämpi tapa olisi välttää yritysostojen tuottamat riskit ja hitaus muodostamalla verkostorakenne, jossa joukko kyseiseen toimialaan kytkeytyviä yrityksiä sitoutuu yhteisen tarjooman rakentamiseen.

Ulospäin syntyy isoja globaaleja asiakkaita palveleva kokonaisuus, jossa verkoston sisällä tekeminen jaetaan kunkin toimijan oman ydinosaamisen mukaisesti. Tulevaisuutta suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä toisiaan verkoston sisällä haastaen sekä valittujen avainasiakkaiden avulla.

Automaatio tehostaa ja mukauttaa tuotantoa

Suunnittelun, valmistuksen ja palveluliiketoiminnan radikaali uudistaminen digitalisaation avulla luo kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia teollisuudelle myös perinteisesti korkean kulurakenteen maissa. Robotiikka tarjoaa monia mahdollisuuksia valmistavan teollisuuden tuotannon tehostamiseen ja tuottavuuden nostamiseen.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään robotisaatiosta vaan siitä, että teollisen yrityksen pitää pystyä lisäämään ketteryyttä ja joustavuutta, jotta sillä on mahdollista tuottaa asiakashyödyn maksimoivia ratkaisuja. Uudet valmistusprosessit ja niiden ympärille rakentuvat toimitusketjut tulevat viemään asiakaskohtaiset ratkaisut tasolle, jota emme ole ennen nähneet.

Tähän mennessä automaatio on enimmäkseen liitetty laitteisiin ja tuotantoprosesseihin. Todellinen tuottavuuden lisäys tulee kuitenkin tapahtumaan systeemitasolla, jolloin tarkastellaan koko toimitusketjua ja rohkeasti kyseenalaistetaan totutut toimintamallit. Tuleeko tuotteita tuottavalla yrityksellä olla omaa tuotantoa, vai voisiko se kytkeytyä tehdasverkoston muodostamaan alustaan ja tuottaa tarvitsemansa tuotteet kulloiseenkin tarpeeseen optimaalisimman tehtaan toimesta? Pidemmällä aikavälillä voisi ajatella, että tällainen systeemi on oppiva ja pystyy reaaliaikaisesti sopeutumaan kunkin brändin omistajan tuotantotarpeisiin. Jälleen kerran isoja kysymyksiä suomalaisen valmistavan teollisuuden näkökulmasta, haluammehan varmistaa, että meiltä löytyy vahvat kytkennät tuleviin verkostomalleihin.

Autamme yrityksiä rohkeiden ja kunnianhimoisten visioiden toteuttamisessa

VTT:llä on vankkaa osaamista edellä mainituissa teollisen uudistumisen teemoissa, ja olemme tälläkin hetkellä mukana mahdollistamassa useamman teollisen verkoston syntymistä. Teknologiatutkimuksen ja -kehityksen lisäksi olemme luonteva ja osaava kumppani myös uusien ekosysteemien luomiseen ja orkestrointiin.

Mika Toikka VTT

Mika Toikka
Myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja,
älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät