Platforms do not appear from thin air!

Towards new radical business opportunities: There is no single journey towards success in digital platforms– there are many ways to do it!

In the core of platforms are the products and services that link the actors together toward seamless experiences. This seamless service experience generates data from users, which can create new business opportunities for the platform owner or its partners when shared, integrated and analyzed.  Over boundaries of several platforms and their digital interactions, there is more data– wide data– allowing for integrating variety knowledge. And the sought-after, radically new business opportunities lie at the intersection of different data sets and sources. This is the plan, right? But how to get there?

Digital platforms are places for digital interactions where there are different value-creating building blocks.  These building blocks need to work together! So-called boundary resources need to allow for seamless technical and cooperative collaboration. For example, if your seamless customer experience benefits from microservices, those need to be accessible via APIs (application programming interfaces) that can function with your APIs.

checklist_platformeconomy_VTT
If you have not explored the importance of interactions and boundary resources in your organization, the check‐list based on the insight of academic, industry and other stakeholders can be a first step for you!

More details about it can be found: http://tutcris.tut.fi/

We all have to understand that the logic of the game has changed, and that all actors can’t be platform owners or providers. There is no single journey towards success in digital platforms– there are many ways to do it!

 

See also our previous posts on platforms:

The platform ecosystem canvas defining the core elements of new economy

Openness is the key to the platform economy

When everything is about platforms and platforms are about everything

Katri Valkokari
Katri Valkokari
Research Manager, VTT
katri.valkokari(a)vtt.fi
@valkatti

 

marko-seppänen-3
Marko Seppänen
Professor, TUT
marko.seppanen(a)tut.fi
@DrSeppanen

 

kaisastill
Kaisa Still
Senior Scientist, VTT
kaisa.still(a)vtt.fi

Alustat eivät ilmesty tyhjästä!

Kohti uusia ja radikaaleja liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisilla alustoilla: Ei ole olemassa yhtä ainoaa tietä menestykseen vaan reittejä on monia!

Alustojen ytimestä löytyvät tuotteet ja palvelut, jotka liittävät toimijat yhteen – kohti saumattomia asiakaskokemuksia. Nämä saumattomat palvelukokemukset tuottavat tietoa, joka voi jaettuna, integroituna, tai analysoituna luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia alustan omistajalle ja liiketoimintakumppaneille.  Useiden alustojen ja niiden digitaalisen vuorovaikutuksen rajoja ylitettäessä syntyy lisää tietoa – laajaa dataa – joka mahdollistaa monimuotoisen tiedon integroimisen. Haluamamme radikaalisti uudenlaiset liiketoimintamahdollisuudet odottavat eri tietoaineistojen ja tietolähteiden yhtymäkohdassa. Mutta kuinka tavoitteeseen päästään?

Digitaaliset alustat ovat paikkoja digitaaliselle kanssakäymiselle ja ne koostuvat erilaisista arvoa tuottavista rakennuspalikoista.  Näiden rakennuspalikoiden on toimittava yhdessä! Niin kutsuttujen rajaresurssien täytyy mahdollistaa saumaton tekninen ja yhteistoiminnallinen vuorovaikutus. Jos siis tarjoamasi saumaton asiakaskokemus hyötyisi täydentävistä mikropalveluista (microservices), niin niiden tulee olla käytettävissä ratkaisuunne yhteensopivien ohjelmointirajapintojen (API) kautta.

Tarkistuslista

Jos et ole tutustunut alustaratkaisujen vuorovaikutuksen ja rajaresurssien tärkeyteen, ota ensimmäinen askel oheisen tarkistuslistan avulla! Se perustuu tutkimustyöhön, teollisuuden ja muiden sidosryhmien näkemyksiin ja kokemuksiin sekä Suomessa että muualla.

 • Mikä on se ongelma, jota olette ratkaisemassa alustoilla?
 • Millaiseen vuorovaikutukseen haluatte osallistua?
 • Mikä on vahvuutenne?
 • Oletteko valmiita globaaliin toimintaan?
 • Missä kohtaa digitaalista evoluutiota olette tällä hetkellä?
 • Oletteko määritelleet tekniset ja yhteistoiminnalliset resurssinne?
 • Miten osaatte tarttua ohjelmointirajapintojen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin?
 • Miten osaatte tukea ei-teknisiä rajaresursseja?
 • Mikä on skaalattavuustavoitteenne?
 • Onko teiltä datastrategia?
 • Millainen on alustanne ekosysteemi?
 • Millainen toimija haluatte olla perustuen resursseihinne ja verkostoasemaanne?
 • Oletteko miettineet asemaanne alustaekosysteemissä?
 • Tiedättekö mistä lähteä liikkeelle – ja kuinka edetä?

Lisätietoa aiheesta löytyy julkaisusta: Platform Economy Interactions & Boundary Resources

Ajattelun muutos

Digitaalisten alustojen myötä pelin logiikka on muuttunut, eivätkä kaikki toimijat voi omistaa tai tarjota alustoja. Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa tietä menestykseen!

Tutustu myös aiempiin alustoja koskeviin postauksiin:

Alustaekosysteemi määrittelee uuden talouden keskeiset tekijät

Avoimuus on avain alustatalouteen

Kaikki liittyy alustoihin – ja alustat kaikkeen

 

Katri Valkokari
Katri Valkokari
Tutkimuspäällikkö, VTT
katri.valkokari(a)vtt.fi

 

marko-seppänen-3
Marko Seppänen
Professori, TUT
marko.seppanen(a)tut.fi

 

vttblog_kaisa_still_marko_seppanen_katri_valkokari_crop
Kaisa Still
Erikoistutkija, VTT
kaisa.still(a)vtt.fi

Alustaekosysteemi määrittelee uuden talouden keskeiset tekijät

Google, Facebook, Amazon, Apple ym. alustayritykset ovat menestyksellään luoneet hypeä alustatalouden konseptiin. Samalla unohtuu usein, että alustan omistajat eivät toimi yksin.

Uusi alustatalous perustuu vuorovaikutukseen lukuisten eri toimijoiden välillä. Alustat tarjoavat yrityksille uusia mahdollisuuksia muuttamalla vuorovaikutustapoja ja usein myös rikkomalla liiketoiminnan perinteisiä sääntöjä. Tästä syystä alustaekosysteemin määrittäminen on yksi keskeisiä tehtäviä alustatalouden toimivuudelle.

Miten sitten voidaan löytää kaikkia alustaekosysteemin jäseniä hyödyttävä win-win-win-malli? Tutustuttuamme (Sorri et al. 2016) laajasti alan kirjallisuuteen olemme rakentaneet alustakanvaasityökalun, joka koostuu kahdeksasta keskeisestä, kriittisiä ominaisuuksia kuvaavasta elementistä (ks. kuva).

Platform ecosystem canvas

Alustaekosysteemin kanvaasi.

Toimivan vuorovaikutuksen luomiseksi alustan pitää houkutella, sitouttaa ja yhdistää sekä arvon tuottajia että käyttäjiä. Kaksi keskeisintä elementtiä – arvo (value) ja osallistujat, joita ovat sekä käyttäjät (users) että tuottajat (producers) – muodostavat alustan tärkeimmän toiminnon: ydinvuorovaikutuksen. Alustassa vuorovaikutus alkaa arvon yhteiskehittelystä, ja alusta hyödyntää suodattimia arvon yhteisluonnissa. Digitaalisissa alustoissa suodattaminen (filtering) perustuu tyypillisesti algoritmeihin. Nämä ohjelmistotyökalut mahdollistavat arvon muodostumisen tuottajien ja käyttäjien välillä.

Kun ymmärretään itse ydinvuorovaikutus ja vaihdettavaksi haluttu arvo, on melko helppoa määritellä alustojen verkostovaikutusten (network effects) keskeiset mahdollistajat. Lyhyesti sanottuna suorat verkostovaikutukset selittävät, miten alusta houkuttelee toisia osallistumaan, kun taas epäsuorat verkostovaikutukset kuvaavat, miten houkutellaan toiset osapuolet mukaan arvon kehittämiseen. Tekniset (technical) ja yhteistoiminnalliset rajaresurssit (co-operative boundary resources) liittyvät läheisesti verkostovaikutuksiin muodostaessaan alustaa koskevat osallistumis- ja jakamissäännöt. Samanaikaisesti hallinnointikäytännöt (governance) määrittelevät yksityiskohtaisemmin, miten ekosysteemin sisäinen yhteistyö järjestetään. Avoimet rajapinnat ja datan integroitu suodattaminen mahdollistavat verkostovaikutukset ja luovat uutta vuorovaikutusta, jota alustan omistaja ei välttämättä suoraan halua tai edes kykene ohjaamaan.

Viimeinen, vaan ei vähäisin, elementti on ansainta (capture/monetizing), joka on liiketoimintamallin näkökulmasta ratkaiseva kysymys. Tällä hetkellä useimmat alustat soveltavat varsin perinteistä ansaintalogiikkaa, joka perustuu joko transaktioiden määrään (esimerkiksi maksutapahtuma) tai ajan kulumiseen (esimerkiksi kuukausimaksu). Hyödyn jakamisen läpinäkyvyys on ratkaisevassa asemassa, vaikka alustataloudessakaan ei tuottoja aina jaeta tasan osapuolten kesken. Jokaisen toimijan tulisi huomioida tämä omassa liiketoimintamallissaan.

Alustakanvaasityökalu on tarkoitettu ohjaamaan alustaekosysteemin eri jäseniä — alustan omistajia, täydentäjiä, infrastruktuurin ja palvelun tarjoajia – varmistamaan kahdeksan keskeisen osatekijän avulla, että kaikki tärkeät näkökulmat huomioidaan. Kanvaasityökalu auttaa kyseenalaistamaan alustan toimintamallia ohjaamalla ajattelua kohti moniulotteista arvon yhteiskehittämistä ekosysteemin jäsenten välillä. Työkalua on testattu seitsemän case-yrityksen kanssa, ja saatu palaute on vahvistanut työkalun hyödyttävän liikkeenjohtoa heidän pyrkiessään innovoimaan uudenlaista alustapohjaista liiketoimintamallia.

Tutustu myös aiempiin alustoja koskeviin postauksiimme:

Avoimuus on avain alustatalouteen

Kaikki liittyy alustoihin – ja alustat kaikkeen

vttblog_kaisa_still_marko_seppanen_katri_valkokari_crop

Krista Sorri TUT

Kaisa Still, erikoistutkija, VTT

Marko Seppänen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto
Twitter @DrSeppanen

Katri Valkokari, johtava tutkija, VTT
Twitter @valkatti

Krista Sorri, projektitutkija, Tampereen teknillinen yliopisto

The platform ecosystem canvas defining the core elements of new economy

Google, Facebook, Amazon, Apple and many more. The success of platform owner companies has created the hype around the concept. It is often forgotten that the platform owners are not doing the business alone.

The new platform economy is based on interaction of many involved actors. Platforms will give companies new opportunities by changing how they interact with each other, oftentimes also disrupting the traditional business rules. Therefore, configuration of platform ecosystem is one of the key tasks in a platform economy.

How to support identification and understanding of a win-win-win model that is beneficial for all platform ecosystem actors? Based on the broad literature review (Sorri et al. 2016), we have built a platform canvas with eight key elements describing the critical characteristics (see Figure below).

Platform ecosystem canvas

Figure. Platform ecosystem canvas.

To create the integral interactions, a platform needs to attract, involve and interconnect value creators on both the supply and demand sides. The core three elements – value and participants including both users and producers – describe the most important activity of the platform: the core interaction. Each and every interaction in a platform starts from co-creating value, and the platform has to manage the exchange of value by using the filters. In digital platforms the filtering is typically based on algorithms. Those software-based tools enable the proper and relevant fit of the exchange between producers and users.

After understanding the core interaction and the value the participants need or want to exchange, it is relatively easy to define the key enablers of platforms’ network effects. To put it short, direct network effects explain how a platform attracts others to participate whereas indirect network effects arise from attracting others to contribute to in value creation. Then, technical and co-operative resources are closely linked to network effects as they set the rules of participating and sharing within the platform. At the same time, overall governance practices define in more detail how the collaboration within the ecosystem is orchestrated. Open interfaces and integrated filtering of data can enable network effects and create new interaction, which may not be directly controlled by the platform owner.

Finally, the last and crucial element is the value capture, i.e. monetizing as it a critical question from the viewpoint of business model. At the moment, most of the platforms have rather traditional earning logics such as subscription or transaction based models. The transparency in benefit sharing is critical, although the earnings within the platform economy are not or neither will always being shared equally. Each actor should take account of this in their business model.

The canvas is intended to be used in guiding the platform ecosystem participants – platform owners, complementors, infrastructure and service providers – through eight key elements, ensuring reviews of all critical perspectives. The platform canvas helps to challenge the platform by opening their thinking towards multi-dimensional value co-creation between ecosystem members. We have tested with seven industrial case companies, and based on their feedback, it was viewed useful for business managers’ in their platform based business model innovation.

See also our previous posts on platforms:

Openness is the key to the platform economy

When everything is about platforms and platforms are about everything

vttblog_kaisa_still_marko_seppanen_katri_valkokari_crop

Krista Sorri TUT

Kaisa Still, Senior Scientist, VTT

Marko Seppänen, Professor, Tampere University of Technology
Twitter @DrSeppanen

Katri Valkokari, Principal Scientist, VTT
Twitter @valkatti

Krista Sorri, Project Researcher, Tampere University of Technology

Openness is the key to the platform economy

The platform economy is based on interaction, and calls for the sharing of the co-created value. Openness and interface transparency are at the core of a successful platform economy.

platformeconomy

Ecosystems and platforms continue to triumph: while integrating users, service providers, producers and complementors they are blurring traditional industry boundaries. The examples of Apple and Airbnb demonstrate how digital platforms cross sectoral boundaries and traditional controlled market mechanisms. Such platforms are also enabling global connections and interoperability.

Digital platforms provide greater accessibility, speed, efficiency – and sometimes an improved user experience, service and greater convenience compared to existing ones. In value creation, there is a shift towards networked structures crossing organisational and industry boundaries, enabling new kinds of business models in place of traditional value chain structures.

Value is created through interaction, but are the benefits shared?

It is often forgotten that the platform economy is based on interaction of many. Still, the focus is often on the single entity of the platform owner. This so-called platform company manages the key platform components (both the technology processing the data and the business logic built on this). Most examples suggest that it also takes the lion’s share of the revenue (see Harvard Business Review: What Airbnb, Uber, and Alibaba Have in Common). The ‘winner takes all’ thinking has encouraged many companies around the world to develop their own platforms.

As a result, many platform companies have created new kinds of ground rules and integrating services that combine, analyse and interpret the information passing through the platform – while highlighting the benefits of the platform company. Unfortunately, though the value of each platform depends on the participation of partners, in many cases these so-called boundary resources are not genuinely open. According to a recent study by ETLA (The Research Institute of The Finnish Economy), out of a sample of 51 companies none had published their­ collaborative or technical boundary resources.  (See: ETLA, “The lack of boundaries resources hinders the growth of industrial internet”, in Finnish.)

The new type of value creation is based on joint activities within the ecosystem formed by a set of actors, with the provision of suitably filtered data and value for various users. This means that a company providing individual services that are seamlessly connected to the creation of customer value and to a platform, can win in the platform economy.

Towards transparent value sharing

To create the integral interactions, a platform needs to attract, involve and interconnect value creators on both the supply and demand sides. Open interfaces and integrated data create new interaction, which is not directly controlled by a single actor, such as a platform owner.

The greatest change needs to take place in our way of thinking: success in the platform economy will mean taking account of the perspectives of network actors – often several players – and openly building participation opportunities. Openly laying out the benefits and investments involved for all parties would provide a starting point for understanding the functioning and dynamics of interaction within an ecosystem. This would enable the mobilisation and compatibility of everyone’s resources and expertise – while meeting the customer’s needs.

Therefore, a win-win-win model, beneficial for all ecosystem actors, and replacing the “winner takes it all”- model, requires transparency in value sharing, as well as a change of mindset. This applies to both direct and indirect benefits. The benefits of the platform economy are not or neither will always being shared fifty-fifty. Each actor should take account of this in their business model. Thus, openness is the key to the platform economy – in which there can be multiple winners.

vttblog_kaisa_still_marko_seppanen_katri_valkokari_crop

Kaisa Still, Senior Scientist, VTT

Marko Seppänen, Professor, Tampere University of Technology
Twitter @DrSeppanen

Katri Valkokari, Principal Scientist, VTT
Twitter @valkatti

Avoimuus on avain alustatalouteen

Alustatalous elää vuorovaikutuksesta, mutta yhteisesti luodun hyödyn ja aikaansaadun menestyksen jakautuminen on epäselvää. Avoimuus ja rajapintojen läpinäkyvyys onkin toimivan alustatalouden ydin.

alustatalous

Ekosysteemit ja alustat jatkavat voittokulkuaan: ne integroivat käyttäjät, tarjoajat, tuottajat sekä täydentäjät – hämärtäen toimialojen rajoja. Applen ja AirBnB:n esimerkit osoittavat, miten digitaaliset alustat ylittävät rajapintoja ja mahdollistavat toimintoja, joita on perinteisesti kontrolloitu tiukasti. Samalla alustat mahdollistavat myös globaalit kytkennät.

Digitaaliset alustat tarjoavat perinteisiin markkinapaikkoihin verrattuna parempaa saavutettavuutta, tehokkuutta, nopeutta – sekä toisinaan myös käyttömukavuutta ja käyttäjäkokemusta. Arvonluonnissa siirrytään perinteisen arvoketjurakenteen sijaan organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittävien verkostomaisten rakenteiden aikaan, jossa digitaaliset alustat mahdollistavat uudenlaiset toimintamallit.

Arvo syntyy vuorovaikutuksessa, hyötyjen jakaantuminen epävarmaa

Nykyisin keskitytään usein alustan omistajan rooliin. Tämä ns. alustayritys hallitsee keskeisiä alustan komponentteja (sekä tiedon käsittelemistä tekevää teknologiaa että sen päälle rakennettua bisneslogiikkaa) ja saa useimpien esimerkkien valossa suurimman osuuden tuotoista (ks. Harvard Business Review: What Airbnb, Uber, and Alibaba Have in Common). Alustataloudessa vallalla oleva ”winner takes it all” -ajattelu onkin kannustanut monet maailman yrityksistä kehittämään omia alustojaan.

Alustan arvo riippuu verkostovaikutuksista eli kumppaneiden osallistumisesta. Sen takia moniin alustayritelmiin on rakennettu uudenlaisia pelisääntöjä ja kytkentäpalveluja, jotka yhdistävät, analysoivat ja tulkitsevat alustojen kautta kulkevaa tietoa – kuitenkin korostaen alustayrityksen hyötyjä. Valitettavan usein näitä ns. rajaresursseja ei ole avattu aidosti. Etlan tuoreen selvityksen mukaan 51 keskisuuresta valmistavan teollisuuden yrityksestä yksikään ei julkaissut yhteistoimin­nallisia tai teknisiä rajaresursseitaan.  (Ks. Etla: Rajaresurssien puute hidastaa teollisen internetin alustaekosysteemien syntyä.)

Uudenlainen arvonluonti perustuu toimijoiden muodostaman ekosysteemin yhteiseen toimintaan ja sopivasti suodatetun tiedon ja arvon tarjoamiseen erilaisille käyttäjille. Siten myös yksittäisiä mutta saumattomasti asiakkaan arvontuotantoon ja alustaan kytkeytyvä palveluja tarjoava yritys voi olla alustatalouden voittaja.

Arvon jakaantuminen läpinäkyväksi

Usein unohdetaan se, että alustatalous perustuu vuorovaikutukselle. Jotta vuorovaikutusta syntyy, alustan on pystyttävä houkuttelemaan, osallistamaan ja kytkemään arvontuottajia sekä tarjonta- että kysyntäpuolelle. Rajapintojen avoimuuden ja tietojen yhdistämisen avulla syntyy uutta vuorovaikutusta, joka ei ole suoraan yksittäisen toimijan, kuten alustajan omistajan, kontrolloimaa.

Suurin muutos tarvitaan ajattelussa: alustataloudessa menestyminen edellyttää verkostotoimijoiden – useiden eri osapuolten – näkökulmien huomioimista ja osallistumismahdollisuuksien rakentamista avoimesti. Hyötyjen ja panostusten jäsentäminen avoimesti kaikkien osapuolten näkökulmasta on lähtökohta alustan ekosysteemin verkostovaikutusten toiminnan ja dynamiikan ymmärtämiselle. Näin mahdollistetaan eri osapuolten resurssien ja osaamisen saaminen liikkeelle ja yhteensopivuus – asiakkaan tarpeisiin vastaten.

Alustatoimijoiden yhteisen win-win-win-mallin, ei siis winner takes it all ‑mallin, löytäminen edellyttää paitsi ajattelun muutosta myös arvon jakaantumisen läpinäkyvyyttä. Tämä koskee niin suoria kuin epäsuoria hyötyjä. Alustataloudessa hyödyt eivät edelleenkään jakaudu tasapuolisesti, ja eri toimijoiden on otettava tämä huomioon liiketoimintamalleissaan. Avoimuus on avain alustatalouteen – jossa monet voivat menestyä!

vttblog_kaisa_still_marko_seppanen_katri_valkokari_crop

Kaisa Still, erikoistutkija, VTT

Marko Seppänen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto; Twitter @DrSeppanen

Katri Valkokari, johtava tutkija, VTT;
Twitter @valkatti