Summer holidays are here and Finns head to free-time residences – can you survive without own car?

Rantasila Karri

Finns love their cottages, especially during the summer time. According statistics, there were half a million free-time residences in Finland at the end of 2014. Many of these are located close to water in rural areas that are not usually well-served with public transport. Luckily the total fleet of personal mobility devices (aka private cars) in Finland is well over three million, so most people have no problems of reaching their beloved summer homes with convenience! However, there are some signs that an increasing trend among young adults is not to get driver’s license or to own a private car. This is the case especially in bigger cities.

During the last year or so, a Finnish-born concept of “Mobility as a Service – MaaS”, has gained a lot of attention in major global forums. The idea of MaaS is to provide a comprehensive range of mobility services (including public transport, private cars, cycles etc.) to customers by the mobility operator. It aims at providing a same superb service level, offered by the private car, without owning one. My question is how viable this concept could be in context of reaching your cottage?

Naturally, not a single answer exists as this is heavily dependent on the distance to free-time residence and personal preferences. However, some “typical” cases are to be found. I’m using my own midsummer weekend as an example: two persons travelling, distance 270km, total travel time (own car) six and half hours, two-way fuel cost 65EUR. This does not include the relatively high price of owning the car but this can be assessed. For the duration of my trip the approximate costs would be around 19 euros. This includes devaluation of car (10EUR), insurance and maintenance fees (9EUR). My options for using own car (total cost 84EUR) would have been:

  • Public transport: cheapest (4x bus tickets+2x taxi) 97,2EUR / 11,5 h (of which waiting time 3,5 hours) / walking 5km
  • Renting a car: cheapest (rent+2x bus tickets+fuel) 238EUR / 9h / walking 1km

So, in terms of price and convenience, own vehicle is superb. Yet, we need to see the forest from the trees. Owning a car is expensive and generates costs whether you use it or not. Beyond a single journey, there are viable options, at least in terms of economics. From the example we can also see that the option of using public transport is actually quite tempting if you’re not in a rush and willing to do some walking!

Here lies the beauty of developing new mobility services. There is no need to have only one option but rather let the consumer decide based on his or her own preferences (that usually even varies based on time and place). Many different services (e.g. ride sharing) are about to born to fulfil the variety of these needs and VTT is also contributing to this development. Maybe next summer we have more options to go to our beloved cottages!

Karri Rantasila,

Key Account Manager

Kesä alkaa ja suomalaiset suuntaavat mökeille – selviääkö ilman autoa?

Rantasila Karri

Suomalaiset tunnetusti rakastavat mökkeilyä, ja maassamme onkin reilut puoli miljoonaa kesämökkiä. Monet näistä sijaitsevat vesistöjen äärellä, kauempana kaupungeista paikoissa, joiden saavutettavuus julkisen liikenteen avulla on haastavaa.  Onneksi kansamme käytössä on myös mittavassa määrin henkilökohtaisia liikkumisvälineitä, joita henkilöautoiksikin kutsutaan. Näin ollen mökkielämyksen saavutettavuus ei tuota suuria ongelmia. Kuitenkin viime vuosina etenkin suurissa kaupungeissa ovat ajokortin suorittaneiden määrät pudonneet eikä auton omistaminenkaan ole välttämättä itseisarvo kaikille.

Samaan aikaan uudentyyppinen liikkumiskonsepti, “Liikkuminen palveluna” (Mobility as a Service – MaaS) on levinnyt Suomesta maailmalle. Ideana ”MaaS”-ajattelussa on tarjota kaikki liikkumispalvelut (ml. julkinen liikenne, auton vuokraus, kevyt liikenne jne.) käyttäjälle liikkumisoperaattorin kautta. Toisin sanoen liikkumisoperaattori pyrkii tarjoamaan saman palvelutason kuin henkilöauto ilman, että kuluttajan pitää auto omistaa itse. Lomakauden alla herääkin kysymys: pääsisikö mökille ilman omaa autoa?

Luonnollisestikaan kysymykseen ei ole yhtä ainoaa vastausta, sillä tämä riippuu mm. etäisyyksistä ja käyttäjän omista tarpeista. Asiaa on kuitenkin mahdollista lähestyä käyttäen esimerkkinä omaa juhannuksen mökkireissuani. Matkaa mökille oli 270 km, jonka taittamiseen kului edestakaisin kuusi ja puoli tuntia sekä 65 euron edestä polttoainetta. Autossa oli lisäkseni yksi matkustaja. Mikäli oman auton käytölle haluttaisiin laskennallinen hinta, olisi se ollut arviolta noin 19 euroa (sisältäen arvonaleneminen 10€ sekä vakuutus- ja huoltokulut 9€). Vaihtoehtona tälle 84 euron hintaiselle, tyypilliselle mökkimatkalle olisi ollut:

  • Julkinen liikenne: halvin vaihtoehto (sis. 4x bussilippu + 2x taksimatka) 97,2€ / 5 kilometriä kävelyä / 11,5 tuntia matka-aikaa (josta odotusaikaa olisi tullut 3,5 tuntia)
  • Vuokra-auto: halvin vaihtoehto (sis. vuokra+2x bussilippu+bensakulut) 238€ / 1 kilometri kävelyä / 9 tuntia matka-aikaa

Taloudellisesti ja helppouden kannalta katsottuna oma auto onkin siis tässä tapauksessa ehdoton vaihtoehto. Usein kuitenkin kokonaisuutta on hankala arvioida yhden esimerkin pohjalta. Auton omistaminen aiheuttaa kustannuksia joka päivä käytöstä riippumatta. Näin ollen kokonaisuuden kannalta ainakin taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja auton omistamiselle on. Esimerkin mökkimatkakin taittuisi suhteellisen edullisesti julkisella liikenteellä, jos aikaa ja kävelyhaluja löytyy!

Uusien liikennepalveluiden kehittämisessä onkin kiinnostavaa juuri loputtomat mahdollisuudet.  Yhden palvelun ei tarvitse sopia kaikille, vaan eri vaihtoehtoja voidaan kehittää käyttäjien lukuisiin tarpeisiin, jotka vaihtelevat elämäntilanteesta riippuen. Uusia palveluita (esim. kimppakyydit) syntyy koko ajan täyttämään näitä tarpeita ja VTT on tässä kehityksessä vahvasti mukana. Ehkä ensi kesänä meillä kaikilla on enemmän vaihtoehtoja mökkimatkalle!

Karri Rantasila

Asiakaspäällikkö

Intelligent and fair transport, please?

Rantasila Karri_blogi

There has recently been much talk in the media about the costs of intelligent transport and distance-based taxation. What puzzles me is why the debate on intelligent transport invariably focuses on the cost aspect. We should also be talking about the social impacts of intelligent transport, which involve not only traffic itself but also new business opportunities.

Finnish operators have excellent expertise in various areas of intelligent transport and are thus well placed to exploit the emerging market and to create new business, new jobs and new exports in Finland. This is an angle I would like the media to cover more.

Sometimes it is claimed that technological advances always cut jobs. This is certainly not true in intelligent transport. A VTT report showed the intelligent transport sector in Finland to have an estimated turnover of EUR 300 million and to employ about 1,700 people (2010). The international market for intelligent transport devices is estimated to be growing by about 20% per year. Such a significant market offers a remarkable opportunity for a variety of operators, and is of national significance.

As a developer of intelligent transport, Finland is especially well placed. Our country is the ideal size and we have the ideal technological expertise for trying out new services and innovations such as intelligent transport. We also have close cooperation between enterprises, authorities and research institutes providing a solid foundation for new intelligent transport services.

In the multiple-operator environment of intelligent transport, we must be able to create new operating models and value networks where the goals and strengths of various operators can meet. A case in point is the ongoing Helsinki – St Petersburg Smart Transport Corridor project, in which VTT is involved along with enterprises and public authorities. The development of a new intelligent transport ecosystem caters to both transport policy and business policy.

The final report of the working group led by Jorma Ollila and appointed by the Ministry of Transport and Communications, Fair and intelligent transport (only available in Finnish), notes that before the final decision is made to adopt distance-based taxation, it is important to establish with certainty the functionality of the technology, applicability to taxation use, costs and privacy issues. The report further notes that progress should be made through testing, which is exactly what is being done now. VTT has been actively involved in a number of transport field testing projects in Europe. I hope that we will be able to put our expertise to good use in the testing called for by the Ollila working group.

Finland now has a unique opportunity to draw on close cooperation between the authorities, enterprises and other interest groups to do something unique and build an intelligent transport ecosystem. This will enable us to create better services for travellers and generate new business and export products.

Finnish intelligent transport operators will have a unique opportunity to present their expertise and services from 16 to 19 June 2014 at the ITS European Congress in Helsinki.

VTT will have a presence at the exhibition, and VTT employees will be giving talks. You can find us at stand A19.

Hope to see you at the Fair Centre in June!

Karri Rantasila, Key Account Manager

Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä, kiitos?

Rantasila Karri_blogi

Mediassa on keskusteltu viime aikoina tiiviisti älyliikenteen kustannuksista ja kilometripohjaisesta verojärjestelmästä. Minua on ihmetyttänyt, miksi älyliikenteestä keskusteltaessa tuodaan ensisijaisesti esille kustannusnäkökulma. Keskusteluun olisi syytä ottaa mukaan myös älyliikenteen yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka koskevat paitsi liikennettä myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomalaisilla toimijoilla on erinomaista osaamista eri älyliikenteen alueilla. Siten näillä on myös hyvät mahdollisuudet hyötyä kasvavista markkinoista sekä synnyttää Suomeen uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä. Tätä näkökulmaa toivoisin tuotavan enemmän esille mediassakin.

Joskus väitetään, että teknologia vain vähentäisi työpaikkoja. Ainakaan älyliikenteen kohdalla tämä ei pidä paikkaansa. VTT:n selvityksessä Suomen älyliikennesektorin kooksi arvioitiin noin 300 miljoonaa euroa ja ala työllisti noin 1700 henkilöä (2010). Kansainvälisten älyliikennelaitemarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain noin 20 %. Näin merkittävät markkinat tarjoavat mielestäni houkuttelevia mahdollisuuksia eri toimijoille ja ovat kansallisestikin merkittävät.

Älyliikenteen kehittäjänä Suomi on erikoisasemassa. Maamme on kooltaan ja teknologiselta osaamiseltaan ihanteellinen uusien palveluiden ja innovaatioiden kuten älyliikenteen kokeiluun. Myös yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa hyvän kasvualustan uusille älyliikenteen palveluille.

Älyliikenteen monitoimijaympäristössä pitää pystyä luomaan uusia toimintamalleja ja arvoverkostoja, joissa eri toimijoiden tavoitteet ja vahvuudet kohtaavat. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehityshanke, jossa VTT on mukana yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa. Uudenlaisen älyliikenteen ekosysteemin kehittäminen palveleekin samanaikaisesti sekä liikenne- että elinkeinopoliittisia päämääriä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman Jorma Ollilan johtaman työryhmän Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä -loppuraportissa todetaan, että ennen lopullista päätöstä kilometripohjaiseen veroon siirtymisestä olisi tärkeää saada täysi varmuus tarvittavan tekniikan toimivuudesta, sen soveltumisesta verokäyttöön, kustannuksista ja yksityisyyden suojasta. Lisäksi raportissa todetaan, että asiassa tulisi edetä kokeiluiden kautta, mitä nyt ollaankin tekemässä. VTT on ollut aktiivisena toimijana mukana monissa laajoissa eurooppalaisissa liikenteen kenttäkokeissa. Toivon, että voimme hyödyntää tätä osaamista myös Ollilan työryhmän esittämissä kokeiluissa.

Suomessa on nyt viranomaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyöllä mahdollisuus tehdä jotain ainutlaatuista ja rakentaa älyliikenteen ekosysteemi. Sen avulla voidaan rakentaa toimivampia liikkujan palveluita sekä synnyttää uutta liiketoimintaa ja vientituotteita.

Suomen älyliikenteen toimijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus esitellä osaamistaan ja palvelujaan 16.6. – 19.6.2014 Helsingin älykkään liikenteen Euroopan kongressissa

Myös VTT ja VTT:läiset ovat mukana sekä näyttelyssä että puheenvuoroissa. Löydät meidät osastolta A19.

Tavataan kesällä Messukeskuksessa!

Karri Rantasila, asiakaspäällikkö