Asiakkuus ja palvelut nostettava digiratkaisujen kehittämisen kärkeen

Valmistavassa teollisuudessa on herännyt laaja kiinnostus digitalisaation kehittämiseen. Yritykset ovat kiinnostuneita keräämään dataa olemassa olevasta laitekannastaan sekä sitä hyödyntäen kehittämään uusia tuotteita ja palveluita. Hyvät ideat halutaan viedä nopeasti maaliin, kun näköpiirissä on kasvua ja kansainvälistymistä. Ongelmana on, että teknisiä ratkaisuja uudistetaan kiihkeästi, mutta palveluita ei kehitetä siinä rinnalla. Yritykselle jää epäselväksi, miten tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tai mistä asiakas on valmis maksamaan.

Digiteollisuus

Teollisuudessa digitalisaation hyödyntämisessä on kyse koneiden tai laitteiden liittämisestä internetverkkoon ja niistä saatavan tiedon analysoimisesta ja yhdistämisestä liiketoiminnassa hyödynnettäväksi. Asiakkaalle varsinainen hyöty muodostuu vasta erilaisista lisäarvopalveluista. Tähän teknologialähtöinen digitalisaatiokehittäminen harvoin tarjoaa sellaisenaan vastauksia. Palveluliiketoimintanäkökulma ohjaa tarkastelemaan digitalisaation kehittämistä kokonaisvaltaisesti yhdistäen palveluntarjoajan ja asiakkaan näkökulmat teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kehittämällä digitalisaatioratkaisuja palveluliiketoimintanäkökulmasta varmistetaan, että kehitettävät ratkaisut tuovat asiakkaalle lisäarvoa, josta ne ovat valmiita maksamaan. Samalla huomioidaan, että kehitettävät palvelut tukevat palvelua tarjoavan yrityksen liiketoimintaa ja strategisia tavoitteita ja palvelut ovat toteutettavissa kannattavasti niin liiketoiminnan kuin palveluprosessienkin osalta.

Digitalisaatioratkaisuja kehitettäessä on pohdittava ensin liiketoiminnallisia tavoitteita sekä sitä, miten kehitettävät ratkaisut istuvat yrityksen liiketoimintastrategiaan. Tämän jälkeen voidaan aloittaa liiketoimintamallin määritteleminen kohderyhmälle, unohtamatta arvolupausta ja ansaintalogiikka. Palveluprosessien suunnittelussa ja kuvaamisessa määritellään myös palveluille tarvittavat teknologiset ratkaisut sekä tietoprosessit. Kehitystyön aikana tehdään nopeita kokeiluita asiakasrajapinnassa, näin saadaan realistinen kuva kehitettävän palvelun liiketoimintamallin, ansaintalogiikan ja teknologisten ratkaisujen toimivuudesta.

Nähdään Alihankinta-messuilla Tampereella 26.–28.9.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT on toiminut asiatuntijana ja palvelutarjoajana lukuisissa kehitysprojekteissa suomalaisyritysten digitalisaation kehittämiseksi. Elisa on yhdessä IoT-ekosysteeminsä kanssa toteuttanut tuotantoratkaisuja vastaaville yrityksille. Nyt nämä kaksi merkittävää toimijaa ovat aloittaneet yhteistyön, joka auttaa suomalaista teollisuutta hyödyntämään digitalisaatiota entistä paremmin. Tule keskustelemaan digitalisaation tuomista mahdollisuuksista asiantuntijoidemme kanssa Alihankinta-messuilla 26.–28.9.2017, VTT:n osastolla E210 ja Elisan osastolla C422.

Jyrki Poikkimäki                                                     Jukka Nurmi

Manager, Industrial SME sales                             Johtaja, IoT

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy                   Elisa Oyj

Twitter: @JPoikkimaki                                          Twitter: @jukkanurmi

Customers and services should be the focus when developing digi-solutions

Manufacturing industry has become widely interested in developing digitalisation. Companies are interested in gathering data from existing devices and using it to develop new products and services. They want to get new ideas to the finish line quickly, while growth and internationalisation are on offer. But while technical solutions are being developed at a frantic pace, services are lagging behind. Companies remain unsure of how to create added value for the customer and what the customer is willing to pay for.

Digiteollisuus

In industry, digitalisation is being exploited by connecting machines or devices to the internet and analysing, and combining the data obtained from them for business purposes. However, the customer only actually benefits from various value-added services. Technology-driven development of digitalisation can seldom respond directly to the customer’s needs. On the other hand, the service business perspective shifts the focus to the holistic development of digitalisation, by combining the service provider’s and customer’s perspectives with technological potential.

Developing digitalization solutions from this perspective ensures that added value is generated which the customer is willing to pay for. It is also ensured that the business, strategic objectives and services of the company supporting the services being developed can be implemented profitably in terms of its service processes and business.

When developing digitalisation solutions, consideration must first be given to business objectives and how the solutions fit with the company’s strategy. Specification of a business model aimed at target groups can begin after this, not forgetting the value promise and earnings logic. The technological solutions and information processes required for the services are also defined when designing and outlining the service processes. Quick experiments are conducted at the customer interface during development work; this provides a realistic picture of the viability of the business model, earnings logic and technological solutions under development.

See you at the Subcontracting Trade Fair in Tampere from 26 to 28 September 2017

VTT Technical Research Centre of Finland has served as an expert and service provider in numerous projects to develop the digitalisation of Finnish companies. Elisa has created production solutions for similar companies, together with players from its IoT ecosystem. These two major players have now begun collaborating to help Finnish industry utilise digitalisation more effectively. Come and discuss the opportunities being created by digitalization with our experts at the Subcontracting Trade Fair on 26 to 28 September 2017, at VTT’s stand (E210) and Elisa’s stand (C422).

Jyrki Poikkimäki                                                           Jukka Nurmi

Manager, SME Sales                                                   Director, IoT

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd           Elisa Corporation 

Twitter: @JPoikkimaki                                                  Twitter: @jukkanurmi