Kolme teollisen internetin palvelutyyppiä

Monet kone- ja laitevalmistajat ovat jo heränneet palvelujen keskeiseen merkitykseen teollisen internetin B2B-liiketoimintaa kehitettäessä. Ei ole kuitenkaan ihan sama, kehittääkö teollisen internetin mahdollistamia 1) teknisiä palveluja, 2) etäpalveluja tai 3) tietointensiivisiä asiantuntijapalveluja.

Palvelun fokus on erilainen riippuen, keskitytäänkö pääasiassa koneeseen tai laiteeseen, palvelemaan tiettyjä ihmisiä asiakasorganisaatiossa tai kehitetään asiakkaan prosesseja ja liiketoimintaa. Erilaisissa palveluissa hyödynnettävän datan laajuus vaihtelee yksittäisistä datalähteistä (esim. koneesta) saatavasta datasta monimuotoiseen eri lähteistä, kuten useista toimitetuista laitteista, integroituun massadataan. Samoin palvelun tuottama asiakasarvo vaihtelee operatiivisista prosessihyödyistä strategisiin liiketoimintahyötyihin. Kunkin kolmen palvelutyypin alla voi kehittää monia yksittäisiä yritysmarkkinoille suunnattuja palveluja.

Kuva_Teollisen internetin palvelutyypitKuva. Kone- ja laitevalmistajan teollisen internetin palveluportfolio.

Palvelutyypit eroavat merkittävästi toisistaan sen suhteen, mitä ne edellyttävät palveluntarjoajilta ja asiakkailta, miten ne toteutetaan, ja mitä arvoa ne tuottavat sekä yritysasiakkaille että palveluntarjoajille itselleen. Palvelut edellyttävät hyvinkin erilaisia osaamisia, liiketoimintamalleja sekä ansainta- ja hinnoittelumalleja. On tärkeää ymmärtää syvällisesti eri palvelutyyppien erot ja niiden hyödyt ja haasteet eri osapuolille, kun etsii parasta suuntaa oman teollisen internetin kehitystyössä. Seuraavassa kuvaukset eri palvelutyyppien keskeisistä piirteistä.

Tuotekeskeiset tekniset palvelut

”Varmistetaan koneiden toimiminen – ymmärretään perusteellisesti omien koneiden sielunelämää”

Asennus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut ovat operatiivisen tason teknisiä palveluja, jotka ovat luonteeltaan tuotekeskeisiä kohdistuen toimitettuun kone- ja laitekantaan. Palvelussa korostuu teknisen osaamisen merkitys liittyen esimerkiksi mekaniikkaan, sähkötekniikkaan ja automaatioon. On olennaista ymmärtää omia koneita ja laitteita ja teknologian linkittymistä asiakkaan järjestelmiin. Tyypillisesti huolto- ja kunnossapito-organisaatiot hyödyntävät konekohtaista dataa. Tekniset palvelut ovat luonteeltaan työvoimaintensiivisiä. Ne ovat tästä syystä vaikeammin skaalattavia kuin muut palvelutyypit, erityisesti kun tarkastellaan globaaleja markkinoita, joissa konekanta on hajallaan ympäri maailmaa. Teknisten palvelujen tuomien asiakashyötyjen kannalta olennaista on nopea toipuminen ongelmatilanteista ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Palveluorganisaatio on hajautettu ja liikkuu paljon asiakkaiden toimitiloissa, missä kertyy syvällistä ymmärrystä asiakkaan toiminnasta.

Asiakaskeskeiset etäpalvelut

”Päästään etäyhteyksien avulla lähelle asiakasta, vaikka ollaan maantieteellisesti kaukana”

Teollinen internet mahdollistaa etäyhteydet toimitettuun kone- ja laitekantaan, jolloin palveluntarjoaja pystyy ylläpitämään reaaliaikaista tilannekuvaa sen toiminnasta ja mahdollisista ongelmista. Tyypillinen etäpalvelu on etänä tarjottava tekninen tuki. Toimittaja pystyy auttamaan asiakasta diagnosoimalla vian ja ratkaisemalla ongelman joko pelkästään etäyhteyden kautta tai yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluntarjoaja voi mahdollisesti myös tehdä ohjelmistopäivityksiä ja säätää koneiden toimintaa etänä. Ongelmia pystytään myös ennakoimaan etänä, jolloin voidaan olla asiakkaaseen proaktiivisesti yhteydessä ennen vikaantumista. Etäpalveluissa hyödynnetään tyypillisesti konekohtaista dataa, mutta joissain tapauksissa myös prosessidataa.

Etäpalvelut vaativat panostusta etäteknologiaan. Kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä on tiedostettava myös esimerkiksi päivystystyön kalleus. Riittävä volyymi auttaa ratkaisemaan ongelman, jos asiakkaita ja valvottavaa laitekantaa on riittävästi ja palveluita tarjotaan oman kone- ja laitekannan lisäksi myös muiden valmistajien kone- ja laitekannalle.  Osaamisten näkökulmasta etäpalveluissa korostuu tekninen osaaminen, nopea ongelmanratkaisukyky ja asiakaspalveluosaaminen. Päivystäjän pitää pystyä usein nopeastikin päättelemään koneen lokitiedoista ja asiakkaan antamista muista tiedoista, missä vika on, ja miten se ratkaistaan. Etäpalvelulla teknistä huippuosaamista on mahdollista tehokkaasti ja nopeasti hyödyntää ympäri maapalloa. Asiakkaan saaminen tyytyväiseksi ongelmatilanteessa vaatii myös hyvää asiakaspalveluosaamista ja kommunikointitaitoja.

Tietointensiiviset asiantuntijapalvelut

”Yhdistetään asiakasymmärrystä, IoT-dataa ja teknistä asiantuntemusta asiakkaan osaamisten ja liiketoiminnan kehittämiseksi”

Data-analytiikka mahdollistaa massadatan ja pitkältä aikaväliltä kertyneen trenditiedon hyödyntämisen. Yhdistämällä teollisen internetin dataa, omiin tuotteisiin liittyvää teknistä osaamista ja asiakasymmärrystä kone- ja laitetoimittajat voivat tarjota monenlaisia tietointensiivisiä asiantuntijapalveluja yritysmarkkinoilla toimiville asiakkailleen. Teollisen internetin mahdollistamat tietointensiiviset asiantuntijapalvelut edellyttävät vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta, jolla suuresta datamäärästä löydetään hyödyllinen tieto. Datasta tehdyt johtopäätökset ja suositukset linkittyvät olennaisena osana asiakkaan liiketoimintaan – ne tuovat asiakkaille relevanttia uutta ymmärrystä ja osaamista, jota hyödyntää toiminnan tehostamisessa tai uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Tämän tyyppisen palvelun hinnoittelu- ja liiketoimintamalli eroaa merkittävästi teknisistä palveluista ja etäpalveluista. Myös kilpailukenttä kone- ja laitevalmistajille on täysin toisenlainen, kun näiden palveluiden markkinoilla toimivat monet IT- ja konsultointiyritykset.

Tyypittelyä tyypittelyn vuoksi?

Emme jakaneet teollisen internetin palveluita kolmeen tyyppiin huvin vuoksi, vaan auttaaksemme kone- ja laitetoimittajia ymmärtämään syvällisemmin B2B-palvelujen kenttää ja jäsentämään omia tavoitteitaan, osaamisen kehittämisen tarpeitaan ja asiakasnäkökulmaa. Teollisen internetin palveluista on juuri ilmestynyt raportti, jossa kerromme tarkemmin eri palvelutyyppien ominaispiirteistä ja yritysten teollisen internetin kehitysprojektien keskeisistä opeista.

Taru Hakanen
Research Team Leader
taru.hakanen(a)vtt.fi

Tuija Rantala
Senior Scientist
tuija.rantala(a)vtt.fi

Jouko Heikkilä
Research Scientist
jouko.heikkila(a)vtt.fi

Magnus Simons
Principal Scientist
magnus.simons(a)vtt.fi

Uudesta nousee mahdollisuus ja uhka – Miksi robottiautoilta vaaditaan enemmän kuin ihmisiltä?

Uuteen teknologiaan ja uusiin toimintamalleihin liittyy uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia riskejä. Uusia riskejä pitää tarkastella eri tavalla kuin vanhoja tuttuja. Otetaan nyt esimerkiksi robottiautot.

riskienhallinta

“Googlen itseohjautuva auto törmäsi bussiin – ensimmäinen robottiauton aiheuttama kolari?” , “Ensimmäinen kuolonuhri – Robottiauto tappoi kuljettajansa, viranomaiset etsivät syyllistä” , “Teslan itseajavan auton kuljettaja kuoli kolarissa Floridassa – kyseessä ehkä ensimmäinen onnettomuus laatuaan“, ”Googlen robottiauto pahassa kolarissa”. Robottiautojen ajamat onnettomuudet ovat suuria uutisia. Siksikö että ne ovat merkittävä uhka liikenneturvallisuudelle? Enemmän kuitenkin siksi, että robottiautojen onnettomuudet ovat harvinaisia. Ja ennen kaikkea siksi, että kaikki uusi, mikä ei ole omassa hallinnassa koetaan erityisen uhkaavaksi. Auto on myös aihe, joka vahvasti herättää etenkin miesten intohimoja ja mielipiteitä tässä ”maailman nopeimmassa kansassa”. Oma auto on monelle paljon muutakin kuin tapa siirtyä paikasta toiseen.

Toki robottiautoja on liikenteessä vielä vähän, mutta esimerkiksi Teslan ilmoituksen mukaan heidän autonsa ovat ajaneet automaattiohjauksella liikenteessä 210 miljoonaa kilometriä ilman vahinkoja ennen tuota edellä mainittua onnettomuutta. Kuka meistä ihmiskuljettajista voi kehua pystyneensä samaan? Robottiautoja perustellaankin usein turvallisuudella. On esimerkiksi todettu, että ”tutkimusten mukaan autonomisella ajamisella on potentiaalia vähentää auto-onnettomuuksia … jopa 30 prosentilla”. Rohkeimmat ovat jopa väittäneet, että onnettomuudet vähenevät 90 prosentilla, koska näin suuri osa johtuu inhimillisistä virheistä. Robottiautojen kehittäjä Matti Kutila toteaakin, että ensisijaisesti robottiauto välttää törmäystä. Toisaalta tilastojen mukaan kuitenkin robottiautot joutuvat ihmiskuskeja useammin kolareihin (USA 2015). Kumpi näistä on se ”vaihtoehtoinen totuus”?

Totuus on, että kompleksisessa mukautuvassa järjestelmässä, kuten liikenteessä, tapahtumat eivät ole helposti ja yksiselitteisesti ennakoitavissa. Jos yhdenlaiset onnettomuuden onnistutaan välttämään, voi syntyä toisenlaisia. Eivätkä nykyiset robottiautomallit ole tarkoitettukaan vielä täysimittaiseen liikennekäyttöön. Teslankin robottiautot on tarkoitettu toimimaan monotonisilla moottoritieosuuksilla. Google-autojen nopeus puolestaan on rajattu 55 km/h. Matkaa täysautomaatioon, joka toimii säällä kuin säällä, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa liikennekulttuureissa, on vielä vuosikymmeniä.

Moni robottiauton kehittäjä maailmassa (ml. VTT) on törmännyt siihen, että 85 % liikennetilanteista voidaan hoitaa tietokoneavusteisesti, mutta jäljelle jää edelleen 15 %. Nämä ovat tilanteita, jotka sattuvat kerran kuukaudessa esimerkiksi tietyssä säässä. Jokainen prosentin kymmenyksen parannus on työn ja tuskan takana. Esimerkiksi se, että robottiauto itse pyrkii tehokkaasti välttämään törmäyksiä jarruttamalla tai väistämällä, voi johtaa siihen, että muut törmäävät siihen. Koska ihmisiä tulee aina olemaan mukana liikenteessä, heidät tulee ottaa huomioon myös robottiautojen toiminnassa, jos onnettomuuksia halutaan vähentää. Ihan normaalistikin ihmisten kyvyt ja käyttäytyminen vaihtelevat laajasti ja osittain vaikeasti ennakoitavasti. Toisaalta ei pidä unohtaa, että ihmistä tarvitaan myös silloin, kun robottiauto joutuu vaikeuksiin: Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos ihmiset yrittävät työntää robottiautoa pois lumipenkasta?

On varsin odotettavaa, että robottiautoja pyritään liikenteessä häiritsemään myös tarkoituksellisesti ja jopa itsetuhoisesti, kuten nykyliikenteessäkin tapahtuu. Jopa robottiautojen hakkerointi on täysin varteenotettava riski ottaen huomioon lukuisat erilaisiin tietojärjestelmiin kohdistuneet hyökkäykset. Tämä on erittäin huomionarvoisa siksi, että auto on virheellisesti toimiessa välitön uhka pahimmillaan lukuisille ihmisille ja haluttaessa suuri joukko saman ohjelmiston ohjaamia autoja saadaan toimimaan virheellisesti yllättäen ja samaan aikaan. Autojen kehittäjät ja viranomaiset onneksi ovat tietoisia näistä riskeistä ja kehittävät myös robottiautojen tietoturvaa.

Uusi teknologia ja toimintamallit nostavat ongelmina esiin myös kysymyksiä, jotka eivät ole uusia. Robottiautokin joutuu tekemään vaikeita valintoja, joista on raflaavasti uutisoitu mm. otsikolla: ”Robottiautot valitsevat kuka kuolee onnettomuustilanteessa. Kysymys on esimerkiksi: Kumpaan törmätään: vastaantulevaan rekkaan vai tielle juoksevaan lapseen, jos törmäystä ei voi välttää. Ongelmahan on pohjimmiltaan yhtä vanha kuin ihmiskunta (jos rekan vaihtaa vaikkapa mammuttiin). Yleinen julkinen keskustelu näistä eettisistä kysymyksistä on noussut robottiautojen ja muiden tekoälysovellusten myötä. Tekoälylle vaaditaan julkista valvontaa sen lisäksi, että teknologian kehittäjät itse näkyvästi kehittävät toimintansa vastuullisuutta. Mercedes-Benz on muuten ratkaissut kyseisen valintaongelman niin, että aina ensisijaisesti pyritään turvaamaan auton matkustaja. Useimmat ihmiset kuitenkin haluaisivat ensisijaisesti turvata jalankulkijat, mutta toisaalta eivät halua ostaa autoa, joka ei ensisijaisesti suojele matkustajaansa.

Riskit ja mahdollisuudet käsi kädessä

Uutta kehitettäessä uusien riskien ilmeneminen on aina mahdollista. Toisaalta uuden kehittämiseen liittyy paljon positiivisia näkymiä ja odotuksia. Robottiautoissa on uudenlaisten liikenneturvallisuuteen liittyvien haasteiden lisäksi riskinä, että se ei täytäkään sille asetettuja odotuksia. Erilaisten odotusten ja hallitun kehittämisen välille syntyy helposti erilaisia paineita. Uusien riskien hallitsemiseksi on kuitenkin edettävä asteittain uutta tietoa keräten. Robottiautojen kehitys näyttää etenevän tämän periaatteen mukaisesti. Kehitystyötä on tehty pitkään laboratorioissa ja hallituissa testiympäristöissä ennen kuin autoja tuodaan liikenteeseen. Liikenteessäkin autoja testataan ensin rajatuilla alueilla tällä hetkellä muun muassa Ruotsissa ja Suomessa.

Liikenteellä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus sekä hyöty- että haittanäkökulmasta. Siksi liikennettä säädellään vahvasti lainsäädännöllä ja erityisesti turvallisuusnäkökulmasta. Esimerkiksi kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaan ajoneuvolla on oltava kuljettaja. Tähän robottiautojen kehittäjät puolestaan toteavat, että sopimuksessa ei kuitenkaan sanota, että kuljettajan pitää olla ajoneuvossa. Ja ajatusta voidaan vielä jatkaa, että sopimuksessa ei ehkä mainita, etteikö samalla kuljettajalla voisi olla useampia ajoneuvoja ”ajettavanaan”. Lainsäätäjä voi nähdä nämä porsaanreikinä, jotka on tukittava. Kaikin puolin järkevämpää kuitenkin on, että autojen kehittäjät, viranomaiset, muut asiantuntijat ja ’suuri yleisökin’ yhdessä kehittävät säännöksiä ja valvontaa niin, että myös riskit tulevat parhaalla mahdollisella tavalla huomioon otetuksi.

Pelko ja into tasapainoon

Miksi sitten robottiautolta vaaditaan enemmän kuin ihmisiltä – vai vaaditaanko? Jos auton robottikuljettajaa käsiteltäisiin kuten ihmiskuljettajia, sen pitäisi hyväksytysti suorittaa kuljettajatutkinto ajokokeineen. Hyvällä onnella vähän huonompikin robottikuljettaja voisi läpäistä ajokokeen ja saada ajoluvan. Robottikuljettajaan liittyy kuitenkin aivan erilaisia haasteita, kuin ihmiskuljettajaan, kuten edellä on esitetty. Siksi robottikuljettajaa on myös syytä tarkastella toisella tavalla.

Edellä on tiiviisti ja esimerkinomaisesti tarkasteltu uuden teknologian riskejä ja niiden hallintaa esimerkkinä robottiauton kehitys. Oleellista on ensin selvittää, mitä riskeistä nyt tiedetään, ja sen jälkeen edetä kehittämisessä tunnustellen ja lisätietoa hankkien. Riskien pelon ei pidä antaa turhaan jarruttaa kehittämistä, mutta ylenpalttisen kehittämisinnon ei myöskään pidä antaa johtaa tuhoisiin ratkaisuihin. Riskienhallinta on toimintaa, jolla varmistetaan onnistuminen.

VTT on tutkinut uusien ja nousevien riskien arviointia. Tutkimuksen tulokset on koottu julkaisuun, joka on luettavissa sähköisesti: Uutta riskien arviointiin! – Tietopohjan merkitys ja uudistamisen keinot.

jouko_heikkila

Jouko Heikkilä, tutkija
Twitter: @JoukoHeikkilae

Uusien riskien tutkimuksessa mukana myös erikoistutkija Marinka Lanne.

New developments involve both threats and opportunities – Why is more demanded of robot cars than people?

New technology and business models bring new opportunities and risks. New risks should be examined in a different way to older, familiar ones. Take robot cars, for example.

new and emerging risks, risk management

“Google’s self-driving car caused its first crash”, “Fatal Tesla Self-Driving Car Crash Reminds Us That Robots Aren’t Perfect” , “Google’s self-driving car was just involved in ANOTHER crash“. Accidents involving robot cars are big news. Is this because robot cars are a major threat to road safety? It’s more probably because such accidents are so rare. And, above all, because all new things beyond our individual control are viewed as particular threats. Cars are also something that arouse strong passions and opinions, particularly among men, in this ‘world’s fastest nation’. To many people, a private car is much more than a way of getting from point A to B.

Of course, only few robot cars are on the roads, but Tesla’s own statements reveal that, prior to the above-mentioned accident, their cars had driven 210 million kilometres in traffic, while on ‘autopilot’, without causing any damage. How many of we drivers could make the same boast? Robot cars are often justified on the basis of safety. For example, it has been claimed that ”94 percent of road accidents are caused by human error, and it is said that driverless technology will drastically lower, if not eliminate this factor.” Robot car developer Matti Kutila from VTT confirms that robot cars are mainly about avoiding collisions. On the other hand, statistics show that robot cars are involved in collisions more often than human drivers (USA 2015). Which of these is the ‘alternative truth’?

The truth is that events are not easily and clearly foreseeable in complex adaptive systems such as traffic. If one type of accident is avoided, others can occur. What is more, the current robot car models are not intended for full use in traffic. Even Tesla’s robot cars are intended for routine sections of motorway. The speed of Google cars, on the other hand, is limited to 55 km/h. Decades lie ahead, before the journey to full automation that works in all weather conditions and traffic cultures is completed. Many developers of robot cars around the world (including VTT) have run into the problem that, while 85% of traffic situations can be handled by computers, 15% remain unaccounted for. There are situations, such as certain weather conditions, which occur just once a month. Every improvement by a tenth-of-a-percent is a hard-won battle. For example, the fact that a robot car effectively avoids collisions by braking or swerving could lead to collisions with other road users. Since people will always be present in traffic, robot cars need to take account of the human factor in order to reduce the number of accidents. Even in normal situations, people’s abilities and behaviour differ widely and are, to some extent, difficult to anticipate. On the other hand, we should not forget that people are also needed when robotic cars hit trouble: What would happen, for example, if people tried to push a robot car out of a snowbank?

It also has to be expected that deliberate and even suicidal attempts will be made to obstruct robot cars, as occurs even currently in traffic. Even the hacking of robot cars has to be accounted for, given the number of cyber attacks made on various information systems. This is particularly noteworthy considering that a malfunctioning car would pose a direct threat to many people and a large number of cars using the same software could be made to malfunction simultaneously, and without warning. Luckily, car developers and the authorities are aware of the risks and are also developing robot car safety.

When viewed as problems, new technology and business models also raise time-worn questions. A robot car too must make difficult choices, which has led to sensational headlines: ”Why Self-Driving Cars Must Be Programmed to Kill. Such a situation might be as follows: Which will I hit: an oncoming lorry or a child running onto the road, if I cannot avoid a collision? This question is basically as old as humanity (if we substitute, say, mammoths for trucks). However, a general public discussion of these ethical issues has begun, alongside the emergence of robot cars and artificial intelligence. There have been demands for public supervision of artificial intelligence, even as technology developers have made their own initiative to improve their practices. Mercedes-Benz has solved the problem associated with ethical choices in such a manner that the car always primarily chooses to protect the passenger. However, many people believe that pedestrians should be primarily protected, even if they would hardly buy a car that failed to prioritise passenger safety.

Risks and opportunities go hand in hand

New risks can always emerge when developing something new. On the other hand, many positive outlooks and expectations are linked to new developments. In addition to new kinds of road safety challenges, there is the risk that robot cars will not fulfil expectations. Various pressures can easily arise in the gap between different expectations and managed development. However, in managing new risks we should advance one step at a time, while gathering information. The development of robot cars seems to be progressing in accordance with this principle. Development work is taken to an advanced stage in laboratories and controlled test environments before robot cars are introduced into traffic. They are currently being tested in traffic, for example, within limited areas in Finland, Sweden and in this year also in London.

Traffic has a major impact on society, from both the positive and negative perspective. That is why it is strongly controlled by legislation, particularly with regard to safety. For example, according to the Vienna Convention on Road Traffic a vehicle must have a driver. Developers of robot cars respond to this by pointing out that the convention does not say that the driver has to be in the vehicle. This idea can be stretched further, by stating that the convention does not, perhaps, forbid the same driver from controlling several vehicles. Legislators may view this as a loophole which needs to be filled. On the other hand, it would make more sense for all concerned if car developers, the authorities, other experts and the ‘general public’ developed regulations and controls that take the best possible account of the risks.

So why is more expected of a robot car than from a person, or is it? If a robot driver were treated like a human driver, it would have to pass a theoretical and practical driving test. With a little luck, even a lower-end robot driver could pass such a test and obtain a driving licence. However, as I mentioned above, a robot driver faces quite different challenges to a human driver. This means that we should assess robot drivers differently.

We have already considered the risks associated with the new technology, and their control, by referring to examples and the development of robot cars. We must begin by clarifying how much we know about the risks and then feeling our way towards learning more further development. We should neither allow the fear of risk to impede development, or become so carried away with development that we make disastrous decisions. Risk management is an activity that ensures success.

VTT has studied the assessment of new and emerging risks. The findings have been summarised in a publication that is available, in Finnish, online: Uutta riskien arviointiin – Tietopohjan merkitys ja uudistamisen keinot. Getting and evaluating information and knowledge is essential in modern risk assessment – as presented in the following illustration of a modern risk assessment process.

risk assessment process

Jouko Heikkilä VTT

Jouko Heikkilä, Research Scientist
Twitter: @JoukoHeikkilae

Senior Scientist Marinka Lanne also participated in the study of new risks.