Ennakoinnin uudet työkalut edistävät fiksujen kaupunkien yhteiskehittämistä

Yhdistämällä ennakointia nouseviin teknologioihin, kuten tekoälyyn ja yhdistettyyn todellisuuteen, voidaan edistää älykkäiden ja kestävien kaupunkien kehittämistä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Älykkäiden kaupunkien kehittäminen edellyttää ennakointia

Mitä ennakointi oikein on? Se on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kartoittamista ja toimenpiteiden suunnittelua, jotta toivottuun tulevaisuuteen päästään. Kaupunkien osalta se on paremman ja kestävämmän yhteiskunnan ihmislähtöistä kehittämistä ja urbaanien haasteiden ratkomista. Kaupunkien kehittäminen on luonteeltaan tulevaisuusorientoitunutta ja systeemistä, eli se vaatii laaja-alaista ja samanaikaista toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten muutosta ja voi vaikuttaa pitkäaikaisesti moneen toimijaan.

Kuinka kaupunkien kehittämisestä voidaan tehdä tulevaisuusorientoitunutta? Aluksi tarvitaan tilanneanalyysi, jonka yhteydessä tunnistetaan kaupungin nykytila sekä millaisia muutosajureita ja trendejä on näköpiirissä.  Seuraavaksi analysoidaan, miten nämä muutosvoimat saattavat vaikuttaa kaupunkiin ja millaisia toimintavaihtoehtoja kaupungilla on. Tunnistettaessa toivottavia tulevaisuuden suuntia on tärkeää ottaa mukaan myös kaupungin asukkaat ja yritykset. Yhteiskehittämisen avulla saadaan monipuolisempi näkemys tarpeista ja ratkaisujen toimivuudesta. Toimeenpanon jälkeen on syytä seurata toimenpiteiden vaikutuksia ja hyödyntää niistä saadut opit toiminnan kehittämisessä.

lykkäätkaupungit

Fiksujen kaupunkien ennakointisykli

 

 Uudet teknologiat ennakoinnin apuna

Uudet teknologiat, kuten tekoälyn ja yhdistetyn todellisuuden keinot, luovat uusia mahdollisuuksia fiksujen kaupunkien ennakointityöhön ja kehittämiseen. Tekoäly voi auttaa tehostamaan kaupunkisuunnittelua ja toimeenpanon älykästä hallintaa. Yhdistetty todellisuus, joka yhdistää virtuaali- ja lisätyn todellisuuden reaalimaalimaan, tekee tulevaisuuden suunnitelmat näkyviksi, ymmärrettäväksi ja helpommin viestittäviksi.

Ennakointitiedon lähteet moninaistuvat tekoälyn auttaessa käsittelemään suuriakin tietomassoja. Tällaisia big datan lähteitä voivat olla kaupunkien jo olemassa olevat, mutta ennakointityössä vielä toistaiseksi huonosti hyödynnetyt tietorekisterit. Toisaalta uutta tietovarantoa kerääntyy kiihtyvää tahtia sensori- ja IoT -teknologian käytön lisääntymisen myötä. Muutama esimerkki liikennevirtojen seurannasta valaissee, miten monenlaisia datanlähteitä kaupungeissa piilee. Kaupungin omiin ajoneuvoihin asennetut sensorit tunnistavat ruuhkat jarrutuksista ja tien kunnon tärinästä. Kaupunkipyörät voidaan valjastaa havainnoimaan ja raportoimaan ilmanlaatua sekä tunnistamaan väylät ja paikat, joita kaupunkipyöräilijät eniten käyttävät tai välttävät eri vuorokauden tai vuodenaikoina. Liikennevaloihin asennetut sensorit laskevat auto- ja kevyen liikenteen määrää vuorokauden ympäri. Linja-autojen matkakortit kertovat, mistä matkustajat nousevat kyytiin. Toistaiseksi ei pystytä seuraamaan, missä he jäävät pois, mikä olisi sekin arvokasta tietoa. Näiden passiivisten tiedonkeruumenetelmien lisäksi kaupunkilaisia voidaan teknologian keinoin myös osallistaa tiedon keruuseen esimerkiksi vuorovaikutteisen karttakäyttöliittymän (kuten suomalainen Maptionnaire) avulla.

Näitä tietomassoja voidaan hyödyntää sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnitteluun. Pysyäksemme liikenteen parissa, vuoden aikana hoidettava tiestön kunto käy lyhyen aikajänteen esimerkistä. Kaupungin ylläpitotehtävissä auttaa älykäs kunnossapitojärjestelmä, jossa kohteet viestivät IoT-teknologian avulla itsenäisesti ja jopa ennakoivasti huollon tarpeesta. Yhdistetyn todellisuuden visualisoinnit toimivat kenttähuollon tukena huoltotehtävissä. Älykäs liikenteenohjausjärjestelmä oppii ennakoimaan huolto- ja poikkeustilanteet, kuten kadunrakennustyöt ja kaupunkitapahtumat, ja muistaa, miten liikenteenohjaus aiemmin vastaavissa tilanteissa on järjestetty. Myös kaupunkilaiset voivat ilmoittaa havaituista vioista avoimen vikaraportointiportaalin kautta.

Pitkällä aikajänteellä ei muutu vain teiden kunto vaan myös käytetyt reitit, sillä ajan kuluessa väestömäärän muutos suuntaan tai toiseen muuttaa koko kaupunkirakennetta. Pitkän aikavälin suunnittelussa onkin erityisen tärkeää huomioida myös kaupungin rajojen ulkopuolella tapahtuvia kehityskulkuja. Esimerkiksi kaupungin väestön muutokseen vaikuttavat niin kansallisen tason trendit (työllisyys, talouden suhdanteet) kuin globaalin tason tapahtumat (ilmastonmuutos, sodat). Pitkän aikavälin suunnittelussa tarvitaankin hiljaisten signaalien tunnistamista ja laajempaa horisontin skannausta. Tällaista ennakointia on tyypillisesti tehty monialaisena asiantuntijatyönä, yhtenä esimerkkinä Turun keskustavisio 2050. Tekoälyyn perustuva ennakointirobotti saattaa pian laatia automaattisia tulevaisuusprojektioita ja skenaarioaihioita, joita kaupunkisuunnittelijat, asukkaat ja muut kaupunkitilan asiantuntijat voivat ottaa jatkokehittelyjen pohjaksi. Tulevaisuuden kaupunkiympäristön vaihtoehtoja voidaan visualisoida yhdistetyn todellisuuden avulla kaupunkilaisille ja päätöksentekijöille. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaupungin älykkyys ei perustu pelkkään teknologiaan. Se tarkoittaa myös sitä, että kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti fiksujen tavoitteiden määrittämiseen ja toteuttamiseen

Lue lisää: White Paper : Smart City – From vision to reality

halonen_minna
Minna Halonen
Research Scientist
minna.halonen(a)vtt.fi

 

sundqvistandberg
Henna Sundqvist-Andberg
Senior Scientist
henna.sundqvist-andberg(a)vtt.fi

Kiertotalous mahtuu taskuun – vaivatonta ja tehokasta kiertotaloutta etsimässä

Kiertotalouskeskustelu pyörii yhä usein fyysisten resurssien ja materiaalivirtojen ympärillä. Vaikka talous ja materiaalikierrot ovat luonnollisesti kiertotalouskonseptin ytimessä, tarvitaan ymmärrystä sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien tärkeydestä.

Osana AARRE-hanketta loimme kolme toisiaan täydentävää näkymää tulevaisuuden kiertotaloudesta Suomessa. Tarkastelussa pääpaino on ollut kiertotalouden liiketoimintamallien ohella sosiaalisen kestävyyden tärkeyden avaamisessa. Millaista on vaivaton, vastuullinen, helppo ja tehokas kiertotalous?[1]

Kiertotalous Suomessa 2030 – kolme skenaariota

Tehokas palvelukokemus -skenaario kuvaa kiertotaloutta, jossa kulutustottumukset ovat muuttuneet suosimaan tuotteiden käyttämistä niiden omistamisen sijaan. Helppous ja kestävyys ovat keskeisiä teemoja, niin kuluttajien kuin yritystenkin arjessa. Digitaaliset alustat yhdessä esineiden internetin (IoT) kanssa mahdollistavat kokonaisvaltaisten palvelupakettien tarjoamisen, hallinnoinnin sekä käyttämisen. Uudenlaiset integroituneet palvelualustat toimivat monipuolisina palvelukarttoina kooten yhteen palveluja ja niiden tarvitsijoita. ”Vie mennessäs – tuo tullessas” -palvelukonsepti yhdistää resurssien (palvelut, materiaalit) virran kotiin ja kodista pois. ”Kiertotalous mahtuu taskuun” -konseptissa kuluttajat voivat hankkia useimmat arjessa tarvittavat palvelut yhden online-alustan kautta. Yksi näistä voisi olla Optimointipalvelu, jolla ihmisen hyvinvointia ja terveyttä (ruoka-automaatti, turvaranneke), kodin energiankulutusta ja ilmanlaatua voidaan seurata yhdellä sovelluksella.

Tulevaisuuden tehdas -skenaariossa tuotantoprosessit ovat resurssitehokkaita ja symbioottisia, tarvittaessa myös toisten eri alan yritysten kanssa. Prosessit ovat suunniteltu siten, että syntyvät materiaalisivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti ja jätettä syntyy vain hyvin vähän tai ei lainkaan. Uudenlaiset logistiikkapalvelut voivat olla avain resurssitehokkaaseen kiertotalouteen. Tuotteet on alusta asti suunniteltu älykkään kiertotalouden ehdoilla, ja tuotteiden elinkaari on pidentynyt merkittävästi. Globaalissa taloudessa kestävästi toimiminen edellyttää yritysten strategisen johdon sitoutumista vastuullisen kiertotalouden periaatteisiin. Liiketoiminnan sosiaalinen kestävyys on nostettu voimakkaammin esiin. Suurten kuluttajatuotebrändien vetämänä kestävämpi kuluttaminen on kuitenkin arkipäiväistynyt. Kuluttajalle siirtyminen kiertotalouteen pyritty tekemään helpoksi, sillä valmistajan tulee huolehtia tuotteen helposta kierrättämisestä, uudelleenkäytöstä, kunnostuksesta ja korjauksesta. Kuluttaja saa jatkaa kuluttamista hyvällä omalla tunnolla – kiertotaloussertifioinnit takaavat sen, että tuotteet tuotetaan, kierrätetään ja uudistetaan kestävällä tavalla, ja ne sisältävät enenevässä määrin sekä uusiutuvia että kierrätysmateriaaleja.

Uudet heimot skenaariossa yhteistoiminnallinen talous on noussut yhdeksi kiertotalouden kantavaksi osa-alueeksi. Keskeistä tässä skenaariossa ovat sosiaalisen pääoman arvostus ja uusyhteisöllisyys – kuuluminen vertais-, jakaja- ja kuluttaja-tuottajayhteisöihin. Yhteisöt voivat olla fyysisiä tai virtuaaliheimoja, jotka yhdistävät ihmisiä toimimaan yhdessä ja edesauttavat erilaisten omistusten, resurssien, taitojen ja tietojen jakamista sekä vaihtamista. Toiminnan perustana on kansalaisten välinen luottamus. Taloutta vauhdittavat uudistunut osuustoiminta, ns. alustaosuustoiminta, kuluttajien välinen kestävä jakamistalous ja näille palveluita tarjoavat yritykset sekä pienyrittäjyys. Yritystoiminta on strategisesti ketterää, kokeilevaa, näkyvää ja kuuluvaa perustuen erityisesti materiaalien sekä tuotteiden uudelleenkäyttöön, kierrätykseen, jakamiseen, vaihtamiseen ja näitä tukeviin palveluihin. Liiketoimintaa voisivat synnyttää osuustoiminnalliset kotitehtaat, jotka kannustavat sosiaaliseen toimintaan ja keskittyvät pienimuotoiseen reiluun vertaistuotantoon (kuten kaupunkiviljely), -palveluihin (hoiva-, kuljetus- ja korjauspalvelut) ja -käyttöön.

AARRE-skenaariot

Miten kiertotalouteen siirtymistä voidaan edistää?

Mitä kuluttajien arjessa pitäisi muuttua, että palveluiden ostaminen tulisi houkuttelevammaksi kuin tuotteiden ostaminen? Palveluiden pitäisi tuottaa asiakkaalle enemmän arvoa kuin tuotteen ostamisesta saatava arvo. Arvo voi muodostua esimerkiksi joustavuudesta, paremmasta laadusta, helppoudesta sekä kokemuksellisuudesta. Entä jos tulevaisuudessa taloyhtiöiden talonmiehet ja isännöitsijät olisivatkin asumisen kiertotalouspalveluiden katalysaattoreita, yhdistäen kuluttajien tarpeen ja palveluntarjoajat? Tehdään digitalkkareista kiertotalouden uusi konsepti.

Kiertotaloustuotteiden sertifioinnilla voitaisiin viestiä palveluiden kestävyydestä, tuotteiden korjattavuudesta ja kierrätettävyydestä. Tämä helpottaisi kuluttajien arjen valintoja. Sertifiointi ei kuitenkaan ole sellaisenaan tae tuotteen tai palvelun kestävän kehityksen mukaisuudesta. Miten sertifioinnit voisivat edistää entistä kestävämpien palveluiden ja tuotteiden tuottamista sekä vastuullista kuluttamista? Jatkopohdintoja tulevaisuuden kiertotalouden kestävän kehityksen mukaisuudesta ja sertifioinnin roolista tarvittaisiin.

Monet skenaarioiden kuvaamat teemat ovat pienessä mittakaavassa jo arkipäivää nyky-Suomessa. Mitä pitäisi muuttua, että esimerkiksi yhteistoiminnallisesta kiertotaloudesta tulisi valtavirtaa? Monet nykyiset muutoksen esteet liittyvät osaamisiin (strategisen johtamisen puutteet, suunnittelu, innovatiiviset julkiset hankinnat, ymmärrys talouden ja resurssien käytön irtikytkennästä), asenteisiin (pakotettu yhteisöllisyys, halu omistaa), lainsäädäntöön (verotus), liiketoiminnan kannattavuuteen (tuottajavastuu) sekä kestävyyteen (reilu yhteistoimintatalous).

Kestävä muutos lähtee usein arjen oivalluksista

Pientenkin oivallusten avulla kiertotalous voisi tehdä arjesta vaivattomamman ja tehokkaan sekä saada muutoksen liikkeelle. Skenaarioilla on kuvattu näitä alkuja. Kiertotaloutta ei tulisi tarkastella pelkästään talouden näkökulmasta. Kiertotalous on monisärmäinen timantti, jossa yhdistyvät taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristönäkökulmat. Laadullisen skenaariotarkastelun jälkeen olisi tarpeen tarkastella syvemmin kiertotalouden kansantaloudellisia vaikutuksia työllisyyteen, aluepolitiikkaan ja verotukseen sekä syventää ymmärrystä kiertotalouden sosiaalisista vaikutuksista.

Henna Sundqvist-Andberg VTT

Henna Sundqvist-Andberg, erikoistutkija

Johanna Kohl VTT

Johanna Kohl, johtava tutkija
Twitter: @KohlJohanna1

Seuraa AARRE-hanketta Twitterissä: @AarreResearch.

[1] Katso myös Terhi-Anna Wilskan tuore kolumni vastuullisesta kuluttamisesta.

A pocket-sized circular economy – in search of an easy and efficient circular economy

The circular economy discussion often revolves around physical resources and material flows. However, the importance of the social and environmental perspectives must be understood, even if the economy and material flows naturally lie at the heart of the circular economy concept.

For the AARRE project, we drew up three complementary views of emerging circular economy in Finland. The focus was on stressing the importance of social sustainability as well as circular economy business models. What does an effortless, responsible, easy and efficient circular economy look like?[1]

The circular economy in Finland in 2030 – three scenarios

The efficient service experience scenario gives us a circular economy in which consumption habits favour access over ownership. Ease and sustainability are key themes in the everyday lives of both consumers and businesses. Together with the Internet of Things (IoT), digital platforms enable the provision, management and use of comprehensive service packages. New kinds of integrated service platforms serve as multi-purpose service maps, bringing services and needs together. ”The drop off and take away” service concept combines resource flows (services and materials) in and out of homes. ”A pocket-sized circular economy” concept, consumers can purchase most everyday services via a single online platform. One of these could be an Optimisation service, using a single application to monitor well-being and health (food-vending machine, safety bracelet), household energy consumption and air quality.

In the Factory of the future scenario, production processes are resource-efficient and symbiotic within or between different sectors. Processes are designed to ensure that the resulting material flows are used efficiently and very little or no waste occurs. New kinds of logistics services could be the key to a resource-efficient circular economy. Products are designed on the terms of the smart circular economy from the outset and the product lifecycle has markedly lengthened. To function sustainably in the global economy, private-sector strategic management must commit to the principles of a responsible circular economy. A strong focus has been placed on the social sustainability of business. However, more-sustainable consumption has become commonplace, led by major consumer product brands. Shifting to the circular economy has been made easy for consumers, with manufacturers ensuring the easy recycling, re-use, refurbishment and repair of products. The consumer can continue consuming with a clear conscience – circular economy certificates guarantee that products are produced, recycled and renewed sustainably, and increasingly contain renewable and recyclable materials.

In the new tribes scenario, the cooperative economy has become a supportive element of the circular economy. The key issues in this scenario are respect for social capital and neo-communality belonging to peer, sharing and consumer-producer communities. Communities can be physical or virtual tribes which bring people together to interact, while promoting the sharing and exchange of various types of ownership, resources, skills and knowledge. The basis of such activity is trust between citizens. The economy is being spurred on by renewed cooperative activities, so-called platform cooperatives, the sharing economy between consumers, and the firms and small businesses that provide such services. Business is agile, experimental, visual and audible, being based on the re-use, recycling, sharing and exchange of materials and products, in particular, and the supporting services. Business could generated by Cooperative home-based factories, which incentivise social activities and focus on small-scale, fair peer production (such as urban farming), services (care, transportation and repair services) and use.

How to promote transition to the circular economy?

What needs to change in consumers’ daily lives, so that purchasing services becomes more attractive than buying products? Services should generate more value for the customer than that provided by buying a product. Value can emerge around issues such as flexibility, better quality, ease and the experiential aspect. What if, in the future, the janitors and house managers of condominiums were the catalysts of residential circular economy services, bringing together consumer needs and service providers? Let’s turn digital janitors into a new circular economy concept.

Certification of circular economy products could be used to communicate the sustainability of services, and the repairability and recyclability of products. This would help consumers in their everyday choices. However, certification would not in itself guarantee a product’s or service’s compliance with sustainable development. Further reflection is needed on the compliance of the circular economy with sustainable development and on the role of certification.

On a small scale, many of the themes described within the scenarios already exit in modern Finland. What needs to change so that, for example, the cooperative circular economy becomes mainstream? Many current obstacles to change are related to expertise (lack of strategic leadership, product design, innovative public procurements, understanding of how to disengage the economy from resource use), attitudes (forced communality, the desire to ownship), legislation (taxation), profitability (producer responsibility) and sustainability (a fair cooperative economy).

Sustainable change is often based on everyday insights

Even small insights could make the circular economy smoother and more efficient on an everyday level and put change into motion. The scenarios describe such changes. The circular economy should not be viewed solely from the economic perspective. It is a multi-faceted diamond, which combines economic, social and environmental aspects. After a qualitative review of the scenarios, a more detailed review of the circular economy’s macroeconomic impact on employment, regional policy and taxation would be required, alongside a deeper understanding of its social impacts.

Henna Sundqvist-Andberg VTT

Henna Sundqvist-Andberg, Senior Scientist

Johanna Kohl VTT

Johanna Kohl, Principal Scientist
Twitter: @KohlJohanna1

Follow the AARRE project on Twitter: @AarreResearch

[1] See also Terhi-Anna Wilska’s recent column on responsible consumption.

Kasvun rattaat pyörimään, pk-yritykset

Tunnistimme älykkään valmistavan pk-teollisuuden kolme kasvun tekijää: rohkeuden ajatella isosti, hieno duuni ja arvoa asiakkaalle. Näiden avulla pk-yritykset tarttuvat nykytilan haasteisiin, muuttavat trendien mahdollisuudet liiketoiminnaksi ja ottavat uusimmat teknologiat käyttöön.

Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät -hankkeen lopputulokseksi ja tavoitevisioksi vuodelle 2030 kiteytyi: pk-yritysten kasvu kansainvälisiksi menestyjiksi, jotka luovat yhdessä Suomeen talouskasvua ja hyvinvointia. Teimme mielenkiintoisen ennakointimatkan yhdessä haastateltujen ja työpajoihin osallistuneiden pk-yrittäjien ja heitä tukevien sparrausorganisaatioiden edustajien kanssa. Kasvuntekijöiden tunnistamisen lisäksi muodostimme keskeisten toimijoiden yhteisen näkemyksen tarvittavista toimenpiteistä.

Valmistavan teollisuuden työnantajamielikuva

”Valmistavan teollisuuden työnantajamielikuva on huono verrattuna
modernimpiin toimialoihin” (pk-yrittäjä)

Keskeisiksi muutostarpeiksi nousivat asenteet, ei pelkästään yrittäjien asenteet kasvuun, uuden teknologian omaksumiseen ja kansainvälistymiseen, vaan myös siihen millaisena valmistava teollisuus nähdään alana, työpaikkana ja sijoituskohteena. Alan vetovoimaisuus ja imago vaikuttavat monella tasolla, niin koulutukseen hakeutumiseen kuin t&k-rahoituksen myöntämiseen.

Asennemuutosta vaatii myös tuotantokeskeisyydestä asiakasarvon luomiseen siirtyminen. Kuinka muutosta voidaan tukea? Nopeat teknologia-, kv- ja liiketoiminta-mallikokeilut tunnistettiin keinoiksi kasvun polulla. Kasvuun tarvitaan rohkeutta ja kokeilunhalua, oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea sekä sparrausta, sopivia kumppaneita ja innostavia esimerkkejä.

Monet toimenpiteet ovat toteutettavissa jo nyt; teknologia on pitkälle valmista, kuten teollinen internet, 3D-tulostus, joustava automaatio, monenlaista tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen on saatavilla ja verkostoja on monissa paikoissa muodostumassa.

Rohkeus ajatella isosti

Rohkeus ajatella isosti

Isosti ajatteleminen tarkoittaa kasvun nälkää, visionäärisyyttä ja riskinottoa. Se käsittää uusien asioiden kokeilua, uudenlaista johtamista ja yhdessä verkostossa tekemistä. Kasvu on mahdollista digitaalisuuden ja kansainvälistymisen kautta, ja vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Pk-yritys tarvitsee selkeän kasvutavoitteen ja -strategian. Yrittäjän kannattaa käyttää kasvun ja liiketoiminnan uudistamisen sparrausapuna yrityksen hallitusta, tukiorganisaatioita ja vertaisverkostoja. Verkostoissa opitaan ja jaetaan esimerkkejä ja tarinoita kasvun keinoista.

Globaali kilpailu ja digitalisaatio haastavat uudistamaan liiketoimintamalleja. Toimintaympäristön, tuotantoketjun ja asiakastarpeen muutokset tapahtuvat nopeasti, mikä edellyttää jatkuvaa hereillä oloa sekä reagointikykyä.

Kokeilut soveltuvat digiratkaisujen käyttöönottoon, kansainvälisillä markkinoilla etenemiseen sekä nykyisten tai uusien asiakkaiden kohtaamien ongelmien ratkaisemiseen. Nopeilla kokeiluilla tulee olla myös mahdollisuus epäonnistua (Fail fast), mikä mahdollistaa resurssien uudelleensuuntaamisen ja tehokkaamman hyödyntämisen. Ideointi, kokeilut ja epäonnistumisen sietäminen kuuluvat innovatiivisen yrityksen kulttuuriin.

Digitaalisaatio mahdollistaa valmistuksen korkean kustannustason maassa edellyttäen kuitenkin siirtymistä osaoptimoinnista koko tuotantoketjun tehostamiseen. 3D-tulostus ja joustava automaatio tekevät pienten sarjojen valmistuksen kilpailukykyiseksi Suomessa tulevaisuudessa.

Hieno duuni

Hieno duuni pk-yritykset

Alan vetovoima toimii mahdollistavana tekijänä yritysten kehitykselle ja menestykselle. Vetovoimainen ala näyttäytyy ammattiylpeyttä kokevien työtekijöiden ja koulutukseen hakeutuvien nuorten määrässä. Ala houkuttelee sekä yksityisiä että julkisia kasvurahoituksen tarjoajia.

Merkityksellinen työ korostuu uusien työntekijäsukupolvien vaatimuksissa; mahdollisuus toteuttaa itseään, monipuolinen työnkuva, työpaikan innovatiivinen imago ja toimialan yhteiskunnallinen, kestävän kehityksen mukainen toiminta. Tämä tarkoittaa muun muassa vastuuta koko tuotantoketjusta.

Perheyrityshenki on pk-yritysten voimavara. Vetovoimaisten kotimaisten ja ulkomaisten kumppanuus-yritysten kautta pk-yritykset saavat lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Valmistavan teollisuuden työnkuvat uudistuvat digitalisaation, automaation ja robotisaation myötä. Joustava automaatio mahdollistaa ihmisen ja robotin yhteistyön. Osa nykyisistä työtehtävistä katoaa ja osa työsuhteista muuttuu keikkaluontoiseksi projektityöksi, kun taas tietointensiiviset työt ja asiantuntijuus korostuvat. Tulevaisuuden työelämässä ryhmätyö, viestinnällinen osaaminen, kokonaisuuksien hallinta, asiantuntijuuden ja johtajuuden merkitys kasvaa. Pk-yrityksen kansainvälistyessä monikulttuuristen ja kielellisten valmiuksien merkitys korostuu.

Pk-yrityksen kasvuun tarvitaan useiden erilaisten osaamisten ja uusien roolien omaksumista. Hyvällä työpaikalla työntekijöille annetaan vastuuta ja työntekijät ottavat vastuuta, mikä edellyttää molemminpuolista luottamusta. Erilaisia henkilökohtaisia urapolkuja tuetaan, mikä osaltaan tarkoittaa koulutukseen ja työssä oppimiseen panostamista. Mestari-kisällitoimintatapa ja oppisopimukset yleistyvät pk-yrityksissä muiden koulutusmuotojen rinnalla.

Arvoa asiakkaalle

Arvoa asiakkaalle

”..ymmärtäkää asiakkaan liiketoimintaa. Tehkää yhteistyötä muiden yritysten kanssa.
Ja uskokaa itseenne” (terveiset suomalaisille pk-yrityksille, tukiorganisaation edustaja)

Arvoverkostot ja ekosysteemit luovat globaalin talouden perustan.  Tuotteiden ja palveluiden lisäksi tieto ja osaaminen liikkuvat monensuuntaisesti erilaisissa liiketoiminta- ja vuorovaikutussuhteissa. Asiakasarvon luominen pitää olla menestyvän yrityksen kaiken toiminnan ytimessä.

Nopeasti muuttuviin ja eriytyviin asiakastarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti uudenlaisella joustavalla tuotannolla ja massaräätälöinnillä, jolloin pk-yritysten piensarjaosaaminen saa uuden muodon. Toimitusvarmuus ja laadun tuottokyky ovat ehdoton edellytys kansainvälisillä markkinoilla menestymiseen.

Parhaaseen asiakasarvon luontiin tarvitaan koneiden, laitteiden ja palveluiden käyttö- ja käyttäjäymmärrystä. Antureilla kerättävä tieto sekä data-analytiikka auttavat käyttötilanteen ymmärtämisessä. Lisäksi tarvitaan tietoa käyttäjäkokemuksesta, jota saadaan havainnoimalla ja keskustelemalla käyttäjien ja asiakkaiden kanssa.

Asiakassuuntautuneessa yrityksessä vuorovaikutus asiakkaan kanssa tapahtuu kaikilla tasoilla. Jatkuva yhteistyö ja yhdessä kehittäminen varmistavat, että tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. Asiakastarve ohjaa toimintaa ja kehittämistä. Tuntemalla hyvin toimintaympäristö ja ennakoimalla asiakkaiden asiakkaiden sekä kilpailijoiden haasteita pystytään tarjoamaan tulevaisuuden haluttuja ratkaisuja.

Tukitoimia potentiaalisten kasvukykyisten ja -haluisten yritysten avuksi

Pk-yrityksen ei tarvitse selviytyä yksin kasvunpolullaan. Useat tukiorganisaatiot, kuten nykyinen TeamFinland, alueelliset kehittämisyhtiöt, kauppakamarit ja tutkimus- ja kehitysorganisaatiot tarjoavat lukuisia tukia ja palveluita. Näitä toimijoita varten kokosimme seuraavan viiden kohdan listan. Palvellakseen paremmin kaikissa toimintatavoissa ja viestinnässä on muistettava pk-lähtöisyys eli puhutaan yrittäjien kieltä, huomioidaan arjen kiire sekä alueellisuus.

Toimenpidesuositukset pk-yrityksille

Toivomme, että tämä työ herättää keskustelua ja yhdistää pk-yrityksiä sekä heidän sparraus-organisaatioitaan miettimään kasvua uusista näkökulmista.

VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC on yksi tällainen sparrauskumppani, joka tarjoaa vertaisverkostoja, kehityskumppanuutta ja yhdistää pk-yrityksiä ja tukiorganisaatioita.

Seuraa Twitterissä: @AlykasPk

Tiina Apilo VTT

Tiina Apilo, erikoistutkija
Twitter: @TiinaApilo

Henna Sundqvist-Andberg VTT

Henna Sundqvist-Andberg, erikoistutkija

Circular economy services: From owning to leasing, borrowing, sharing and swapping things

Liiteri

Liiteri is an example of circular economy service models.

The circular economy is considered one of the key enablers of economic growth both in Finland and worldwide. Legislative means can be employed to accelerate the transfer to this system, but new, innovative business models are needed for Finnish industry to achieve forerunner status and gain the related advantages.

A good example of new business models is the transfer from the sale of products to the sale of services. This issue has been discussed for a long time and is now more topical than ever. Servitisation could provide a way of closing the material cycle, when service providers steer products towards recycling at the end of their life cycle. Secondly, servitisation would help to lengthen the life cycle of a single product: the materials used tend to be more durable and the products easier to repair when a product is provided as a service. Thirdly, servitisation often enhances resource efficiency, because products have a longer life cycle and overall benefits can be achieved when products are managed by the service provider.

Servitisation also creates growth opportunities for companies, enabling them to transfer towards more holistic service entities. Combined with the efficient use of technology, it provides service providers with the opportunity, for example, to conduct remote monitoring and preventive maintenance resource-efficiently.

Circular economy service models create added value for consumers

To create attractive services, we need to understand how the value of a product or service is created for consumers. The shift from buying and owning things to buying services will generate new kinds of benefits and sacrifices. We have launched the AARRE project in order to study these more closely. In our workshop consumers listed flexibility, higher quality, reduced risk and the desire for change as the benefits of servitisation. In terms of sacrifices, on the other hand, they referred to loss of ownership, particularly in the case of products to which they are emotionally attached. Ownership still evokes feelings of autonomy and power in consumers, for which reason the transfer to services will require an extensive change of mindset.

When transferring from ownership to leasing, consumers need to be somewhat more systematic than they are used to. If they want to order food home, they need to plan their shopping list the day before. Similarly, when renting tools instead of buying them, you cannot just reach for the tool cabinet; obtaining the tools will take more time. On the other hand, consumers are increasingly interested in reducing the number of items in their homes, which supports servitisation.

Practical trials as providers of information

Servitisation is about providing experiences. During the service journey customers are involved in the process of creating value in collaboration with companies. In other words, it is of vital importance to engage consumers in the design of service experiences. Various quick trials and pilots would serve this purpose well.

Coordinated by VTT, the AARRE project is involved in Liiteri, a tool renting pilot by CoReorient Oy, which provides virtual hardware store services to consumers 24/7 in the Teurastamo area in Helsinki. The Liiteri pilot is expected to provide information on many key questions, such as the attractiveness and pricing of, and easy access to, the service model.

Maria Antikainen, Senior Scientist

Anna Aminoff, Senior Scientist

Outi Kettunen, Senior Scientist

Henna Sundqvist-Andberg, Senior Scientist

Headed by VTT, the AARRE project is creating new, user-driven circular economy business activities. This project is a networked research project (2015–2017) being undertaken in partnership with the business sector, with Tekes as the main funder. In addition to VTT, the other research organisations involved include the Finnish Environment Institute (SYKE) and the Consumer Society Research Centre of the University of Helsinki. The partners in the AARRE project are Lassila & Tikanoja, Destaclean, Kierrätysverkko, CoreOrient, Eurokangas, Not Innovated Here, as well as the Chemical Industry Federation of Finland, and the Federation of Finnish Technology Industries.

Twitter: @AarreResearch

 

Kiertotalouden palvelut: omistamisesta vuokraamiseen, lainaamiseen, jakamiseen ja vaihtamiseen

Liiteri

Liiteri-palvelulla pilotoidaan kiertotaloutta.

Kiertotaloutta pidetään sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti yhtenä keskeisenä talouskasvun mahdollistajana. Lainsäädännöllä voidaan vauhdittaa siihen siirtymistä, mutta jotta suomalainen teollisuus voi saavuttaa edelläkävijän aseman etuineen, tarvitaan innovatiivisia uusia liiketoimintamalleja.

Hyvä esimerkki uudesta liiketoimintamallista on siirtyminen tuotteiden myynnistä palveluiden myyntiin. Siitä on puhuttu pitkään, ja nyt jos koskaan se on ajankohtainen aihe. Palvelullistamisella voidaan saada materiaalikierron kehä suljettua, kun palveluntarjoaja ohjaa tuotteet kierrätykseen niiden eliniän päätyttyä. Toiseksi palvelullistaminen auttaa pidentämään yhden tuotteen elinikää: usein materiaalit ovat kestävämpiä ja tuotteet korjattavampia, kun tuote tarjotaan palveluna. Kolmanneksi palvelullistaminen parantaa usein resurssitehokkuutta, koska tuotteiden elinkaari on pidempi ja saavutetaan kokonaishyötyjä, kun palveluntarjoaja hallinnoi tuotteita.

Palvelullistaminen luo yrityksille myös kasvumahdollisuuksia, koska se mahdollistaa siirtymisen kohti holistisempia palvelukokonaisuuksia. Yhdessä teknologian tehokkaan hyödyntämisen kanssa se mahdollistaa palveluiden tarjoajalle mm. resurssitehokkaan etävalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon.

Kiertotalouden palvelumallit luovat arvoa käyttäjälle

Jotta voidaan luoda houkuttelevia palveluita, täytyy ymmärtää, miten tuotteen tai palvelun arvo syntyy kuluttajille. Kun siirrytään tuotteiden ostamisesta ja niiden omistamisesta palveluiden ostamiseen, syntyy uudenlaisia hyötyjä ja uhrauksia. Näitä olemme AARRE-projektissa lähteneet selvittämään. Palvelullistamisen hyödyiksi koettiin joustavuus, parempi laatu, pienentynyt riski ja vaihtelunhalu. Vastaavasti uhrauksena nähtiin omistajuuden menettäminen, joka liittyy erityisesti tuotteisiin, joihin on läheinen suhde. Omistaminen luo edelleen kuluttajille autonomian ja vallan tunnetta, mistä syystä palveluihin siirtyminen vaatii laajalti ajatusmallin muutosta.

Siirryttäessä omistajuudesta vuokraamiseen kuluttajan täytyy myös olla aiempaa suunnitelmallisempi. Jos kuluttaja haluaa tilata ruuat kotiinsa, ostokset on suunniteltava päivä etukäteen. Samoin jos työkalut haluaa vuokrata ostamisen sijaan, työkaluja ei voi vain ottaa kaapista vaan niiden hankkimiseen tarvitaan enemmän aikaa. Toisaalta kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia vähentämään kotiensa tavaramäärää, mikä tukee palvelullistamista hyvin.

Käytännön kokeilut konkreettisen tiedon tuottajina

Palvelullistamisessa on kyse elämysten tarjoamisesta. Englanniksi puhutaan service journeysta, jossa asiakkaat ovat luomassa arvoa yhdessä yritysten kanssa. On siis ensisijaisen tärkeää ottaa kuluttajat mukaan palveluelämyksen suunnitteluun. Erilaiset nopeat kokeilut ja pilotit palvelevat hyvin tätä tarvetta.

VTT:n koordinoima AARRE-hanke on mukana CoReorient Oy:n työkalujen vuokraamispilotissa, Liiterissä, joka tarjoaa virtuaalirautakaupan palvelut kuluttajille 24 h vuorokaudessa Teurastamon alueella Helsingissä. Liiteri-pilotin on tarkoitus tuoda tietoa moniin keskeisiin kysymyksiin, kuten palvelumallin houkuttelevuuteen, helppouteen sekä hinnoitteluun.

Voisiko legoja vuokrata sen sijaan, että ne ostetaan ja kootaan kerran?

Kuluttajien ajattelumallin muutos on ensiarvoisen tärkeää kiertotalouteen siirryttäessä. Tästä syystä tarvitaan erityisesti tulevaisuuden kuluttajien eli lasten ja nuorten osallistamista. Usein parhaat ideat ovat arkielämän oivalluksia. Osallistumme Heurekan Tutkijoiden yö -tapahtumaan 30.9., ja siellä tuomme kiertotaloutta lasten ulottuville ja kutsumme koko perheen ideoimaan fiksumpia tapoja kuluttaa. Nähdään siis Heurekassa!

Maria Antikainen, erikoistutkija

Anna Aminoff, erikoistutkija

Outi Kettunen, erikoistutkija

Henna Sundqvist-Andberg, erikoistutkija

AARRE-projektissa luodaan VTT:n johdolla uutta, käyttäjälähtöistä kiertotalouden liiketoimintaa. Projekti on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimushanke (2015–2017), jossa Tekes on päärahoittajana. Muita tutkimusorganisaatioita ovat VTT:n lisäksi SYKE sekä Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus. AARRE-hankkeen kumppanit ovat Lassila & Tikanoja, Destaclean, Kierrätysverkko, CoReorient, Eurokangas, Not Innovated Here sekä Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus.

Twitter: @AarreResearch