Riskienhallinta – mahdollisuus tuottavuuden parantamiseen?

Turvallisuus on yksi tärkeimmistä teollisuusyritysten menestyksen mittareista. Vaaroihin liittyviä riskejä voidaan analysoida ja hallita lukuisilla vakiintuneilla menetelmillä. Oletko tullut ajatelleeksi, että riskienhallintamenetelmistä voi olla hyötyä myös tuottavuuden parantamisessa?

Riskienhallinta

Hyvä, paha riski?

Riskiä on perinteisesti pidetty uhkana tai negatiivisena asiana, joka usein merkitsee arvokkaan asian menettämistä. Nykyään ymmärrämme jo paremmin, että riski voi olla myös positiivinen poikkeama asetettuihin tavoitteisiin. Toivottavasti seuraavat ajatukset avaavat hieman riskienhallinnan positiivista maisemaa.

Kerron lyhyesti, miten riskienhallinnalla voidaan tukea

  • käynnissä olevien laitosten tuottavuutta
  • investointien kohdistamista
  • yrityksen IoT-strategian onnistumista

Onko dataa riittävästi?

Teollisuudessa koneiden ja laitteiden hyvä käytettävyys on yleensä häiriöttömän ja turvallisen toiminnan takeena. Käyttäjän kannalta tämä näkyy jatkuvina tuotantovirtoina, alhaisina ylläpitokustannuksina, parempana työturvallisuutena, pienempinä ympäristöriskeinä sekä alhaisempana energiankulutuksena.

Tilastollisia luotettavuusanalyysejä käytetään yleisesti aloilla, joilla voidaan hyödyntää komponenttien vikaantumisiin liittyviä käyttöhistoriatietoja. Suorituskyky ja tuottavuus ovat kuitenkin erittäin tärkeitä myös yrityksille, joilla historiatietoa ei ole saatavilla. Valitettavasti, edelleen tänä päivänä, laitoksilla kerätyt tiedot eivät kattavasti tue päätöksentekoa valittaessa tuottavuuden parantamiseen tähtääviä kehitystoimenpiteitä.

Tällaisissa tapauksissa riskienhallinnan tarjoaa järjestelmällisiä lähestymistapoja ja työkaluja tuottavuutta vähentävien tekijöiden tunnistamiseksi ja analysoimiseksi. Tällöin erittäin tärkeä tietolähde on kokenut henkilöstö. Henkilöstön hiljainen tietämys on usein liian vähän käytetty resurssi tietojärjestelmiin kerätyn tiedon täydentämisessä ja sen laadun arvioimisessa.

Lukuisat esimerkit ovat osoittaneet, että tuotantolaitoksen järjestelmät hyvin tuntevat henkilöt pystyvät tekemään melko luotettavia asiantuntija-arvioita kokonaisuuden kehittämistarpeista. Tämä on tärkeä huomioida, kun tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät tuottavuutta alentavat tekijät ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä näiden vaikutusten minimoimiseksi.

Toisin sanoen: jos käytettävissä oleviin tietojärjestelmiin kerätty data ei auta välttämään ei-toivottuja tuotantokatkoksia, luotettavan, pitkäaikaisen, data-aineisto keruuta ei tarvitse jäädä odottamaan. Sen sijaan voi hyödyntää riskienhallinnan lähestymistapaa ja menetelmiä tuottavuusloikan ottamisessa.

Tekeekö yritys oikeita investointeja?

Nykyisessä kansainvälisessä kilpailuympäristössä yritysten on investoitava tehokkuuteen ja tuottavuuteen tavoilla, jotka tukevat strategiaa monella tasolla (yritys-, liiketoiminta- ja operatiivinen taso). Sijoitusten pitää tuottaa entistä nopeammin, eikä kilpailluilla markkinoilla ole varaa virheisiin.

Riskienhallinta tarjoaa useita menetelmiä investointiportfolion hallintaan, joka on strategiaohjautuva prosessi.  Nämä menetelmät yhdistävät teknistä ja operatiivista tietoa strategisiin tavoitteisiin, jotta yritys voi tehdä laadukkaampia investointi- ja liiketoimintapäätöksiä. Näin voidaan tukea esimerkiksi vallitsevaan liiketoimintatilanteeseen parhaiten soveltuvien investointiprojektien valintaa.

Sen lisäksi, että yritys omaa kyvyn valita oikeat investointiprojektit, näiden projektien onnistuneella läpivienneillä ja aikataulun mukaisella käyttöönotolla on suuri merkitys tuottavuuteen.

Nykyisin investoidaan usein monimutkaiseen teknologiaan ja kokonaisuuden toimittaminen vaatii laajoja arvoverkostoja, joissa on useita toisiinsa sidoksissa olevia organisaatioita. Tällaisten monen osapuolen hankkeiden hallinnointi on vaativaa, joten näiden hankkeiden toteutus antaa useita mahdollisuuksia astua harhapolulle.

Riskienhallinta tarjoaa useita hyödyllisiä työkaluja myös vaativien investointihankkeiden toteutukseen. On osoitettu, että riskienhallinta tarjoaa formaaleja keinoja lisätä esim. tiedon jakamista eri toimijoiden välillä arvoverkostossa. Sitä voidaan käyttää tehokkaaseen ja ymmärrettävään viestintään investointihankkeiden yleisten tavoitteiden ja vaatimusten suhteen. Nämä ovat konkreettisia keinoja saavuttaa tai jopa ylittää investoinnille asetetut tavoitteet.

IoT on jo täällä, mutta mitä sillä pitäisi tehdä?

Digitalisaatio ja esineiden ja asioiden internet (IoT) tarjoavat suuren liiketoimintapotentiaalin, mutta miten realisoida näiden uusien teknologioiden hyödyt? Jos yrityksellä on valtava määrä laitteita ja komponentteja, pitääkö niistä joka ikiseen asentaa sensoreita?

IoT (Industrial Internet, Industry 4.0) nähdään erinomaiseksi mahdollisuudeksi parantaa tuottavuutta. Toteutuksen suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää riskienhallinnan top-down lähestymistapaa. Riskienhallintatyökaluilla voidaan tehokkaasti päätellä tuotantojärjestelmän kriittisimmät toiminnot, tunnistaa toimintojen kriittisimmät komponentit ja määrittää niiden vikamuodot. Nämä tiedot ovat hyvä perusta, kun suunnitellaan esimerkiksi online-kunnonvalvontajärjestelmiä. Sensoreita ei kuitenkaan kannata asentaa suoraan kriittisiin laitteisiin.

Riskienhallinnassa käytetään myös monia kustannus-hyötyanalyysejä, joilla voidaan tarkastella eri toteutusvaihtoehtojen kannattavuutta. Yrityksen IoT-teknologiastrategia saadaan oikeille raiteille yhdistämällä nämä tekno-ekonomiset tarkastelut kriittisyystietoihin.

Lisätietoja: www.vttresearch.com/properscan

Pasi Valkokari VTT

Pasi Valkokari
erikoistutkija
Twitter: @PValkokari

VTT ProperScan® -palvelutarjoama auttaa määrittämään tuotantolaitoksen tai sen yksittäisten komponenttien nykyisen tilan. Esimerkiksi korroosio tai kuluminen voivat äärimmäisissä olosuhteissa aiheuttaa häiriöitä, joita voi olla vaikea ennustaa. ProperScan® auttaa valitsemaan toimintaympäristön tuleviin muutoksiin sopivia toimintatapoja sekä ennakoimaan niihin liittyvien riskien valvontaa ja hallintaa. ProperScan®-palveluilla tuotantolaitos saa tietoja esimerkiksi tuotantolaitoksen eliniästä nykyisillä parametreilla sekä parhaasta ajankohdasta tehdä korjaustöitä.

ProperScan®-palvelut:

– pidentävät tuotantolaitoksen komponenttien käyttöikää

– tukevat tuotantolaitoksen häiriötöntä ja turvallista toimintaa

– pienentävät järjestelmään liittyviä taloudellisia riskejä

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.