Sumuverhon yläpuolisia näkymiä: suomalaisen ja eurooppalaisen innovaatiojärjestelmän on tuettava toisiaan

Leena Sarvaranta

Innovaatiojärjestelmämme muuttuu ja vaatii uusia toimintatapoja samaan aikaan kun brittiystävämme päättivät teettää ylimääräistä virkamiestyötä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Nykyisin ei ole helppoa tarkastella asioita vakiintuneiden lähestymistapojen kautta, sillä ne eivät useinkaan enää päde. Olemme paikoitellen melkoisessa sumussa. Hyvä keino on välillä vaihtaa perspektiiviä, nousta korkeammalle sumuverhon ylle, ottaa suunta pidemmällä tähtäimellä. Brexit näyttää sieltäkin katsottuna ihan omituiselta jutulta.

Merkittävät rahoittajaorganisaatiot Suomen Akatemia ja Tekes tähtäävät tulevaisuuden rakentamiseen ja ovat vahvoja toimijoita myös eurooppalaisessa vertailussa. Akatemian yhteyteen perustetun Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmatoiminta käynnistyi vuonna 2015. Samalla myös päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoitus keskittyi Valtioneuvoston kansliaan. Näin pyritään vastaamaan tiedolla johtamisen tarpeeseen yhteiskunnassa. Tänä syksynä aloittava Tutkimus- ja innovaationeuvosto tukee valtioneuvostoa pitkäjänteisen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa.

Suomen tieteen ja tutkimuksen samoin kuin innovaatiojärjestelmän kansainvälistyminen on ollut riittämätöntä. Siksi osallistuminen EU:n tutkimuspuiteohjelman kautta kansainväliseen tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön on tärkeää – se edellyttää myös eurooppalaisen toimintaympäristön seurantaa sekä tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvien aloitteiden valmistelua. Lisäksi EU:n yhteisillä päätöksillä on merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia innovaatiotoiminnan kansalliseen toteuttamiseen, ja rahoitusympäristön muutokset julkisella ja yksityisellä sektorilla Suomessa ja EU-alueella vaikuttavat mm. tutkimuslaitosten ja yliopistojen painopisteisiin. EU-rahoitus on tutkimusorganisaatioille yhä tärkeämpää.

Myös yritykset, erityisesti keskisuuret, voisivat hyötyä EU-hankkeista monella tapaa: kansainvälistyminen ja markkinointi, uudet toimitusketjut ja arvoketjut sekä aikainen pääsy uuden teknologian lähteille. Yksittäinen yritys ei kuitenkaan pysty osallistumaan ainakaan useaan rinnakkaiseen EU-hankkeeseen samanaikaisesti, eikä yksittäinen tutkija välttämättä tiedä, miten yrityksiä pitäisi lähestyä.

Komissio haluaa edistää yritysten osallistumista, ja H2020-ohjelmassa on erityinen rahoitusmuoto yksittäisille pk-yrityksille (H2020 SME Instrument). Tämä on erittäin kilpailtua rahoitusta, jossa suomalaiset teknologiavetoiset pk-yritykset ovat toistaiseksi menestyneet hyvin. EU-projektien hallinnointi vaatii kuitenkin ammattimaista otetta ja erittäin pitkää elinkaaren hallintaa taloudellisen vastuun ja raportointivelvoitteiden näkökulmasta. H2020-hankkeissa kommunikointi komission kanssa tapahtuu hankkeen koordinaattorin kautta, joten koordinaattorin hallinnollinen vastuu on huomattavan suuri.

Perinteinen konsortiohanke on edelleen hyvä keino edistää yritysten mukaan pääsyä eurooppalaisiin verkostoihin. On myös tärkeää, että julkisten rahoittajien erilaiset suoraan pk-yrityksille suunnatut ohjelmat osallistumissääntöineen ja rahoitusmalleineen suunnitellaan sellaisiksi, että ne tarvittaessa mahdollistavat tutkimuslaitosten ja yliopistojen osaamisen näiden yritysten käyttöön ilman suurempaa byrokratiaa.

Sumuverhon yltä tähyillessä vaikuttaa siltä, että H2020:n ja tiettyjen rakennerahasto-ohjelmien integrointia kotimaisten julkisten rahoittajaorganisaatioiden tarjoamaan ja ohjelmiin kannattaisi kiirehtiä. Euroopan ja Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikat on saatava tukemaan toinen toisiaan.

Leena Sarvaranta

Johtaja, EU-asiat

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.