Uudelleenvalmistus mahdollistaa miljoonien eurojen edestä uutta liiketoimintaa

Uudelleenvalmistus on valtava liiketoimintamahdollisuus eurooppalaisille ja myös suomalaisille yrityksille.   Eurooppalainen uudelleenvalmistuksen verkosto
(The European Remanufacturing Network) arvioi, että Eurooppalaisen uudelleenvalmistusteollisuuden volyymi on nykyisin lähes 30 miljardia euroja ja työllistää noin 190 000 henkeä. Tuoreen EU Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman markkinatutkimuksen mukaan tämä teollisuuden ala voisi kolminkertaistua vuoteen 2030.

Mitä on uudelleenvalmistus?

Uudelleenvalmistus tarkoittaa teollista prosessia, jossa käytetyt tuotteet tai komponentit palautetaan uutta vastaavaan tilaan. Uudelleenvalmistetulle tuotteelle annetaankin takuu, joka on vähintään yhtä hyvä kuin uuden tuotteen takuu. Englanninkieliselle termille ”Remanufacturing” käytetään usein myös suomenkielistä vastinetta ”tehdaskunnostus” tai lyhyempää ”Reman-tuote”.

Tyypillisesti käytetty tuote puretaan, puhdistetaan, tarkastetaan, kunnostetaan, vaurioituneet osat vaihdetaan, kootaan ja testataan uutta vastaavan tilaan ja täyttämään alkuperäisiä suunnittelu-spesifikaatioita. Tuotteen laatu ja suorituskyky tulee olemaan vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäinen tai jopa parempi.

Uudelleenvalmistusta tehdään laajasti teollisuudessa, mutta toiminta sopii erityisesti teollisuuden aloille, joiden tuotteet ovat pääomavaltaisia ja kestäviä, sekä tuotteilla on pitkät elinkaaret, kuten ilmailu, ajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkatuotteet, huonekalut, raskaat työ- ja maastokoneet, moottorit, merenkulun ja raideliikenteen laitteet sekä lääketieteen kojeet. Kestävyys ja pitkä elinkaari eivät yksin takaa onnistunutta uudelleenvalmistusta. Kannattavuuteen vaikuttaa monta tekijää: miten laajalti tuotteen käyttö on levinnyt, miten helppoa on löytää ja jäljittää käytetyt tuotteet, tuotteen purettavuus ja kunnostettavuus, alan teknologian kehitys- ja muutosnopeus, asiakkaiden hyväksyntä, tarvittava tietämys ja tekniikan osaaminen sekä lainsäädännölliset seikat.

“Win-Win-Win” -tilanne

Uudelleenvalmistusta sanotaan usein “Win-Win-Win” -tilanteeksi. Asiakas maksaa vähemmän uudelleenvalmistetusta tuotteesta tai komponentista. Tyypillisesti hinta on noin 60 % uuden tuotteen hinnasta. Valmistava yritys ansaitsee enemmän, ja katteet ovat korkeammat kuin uusilla tuotteilla. Uudelleenvalmistus edistää kestävän kehityksen kaikkia kolmea ulottuvuutta, joita ovat ympäristö, talous ja yhteiskunta. Toiminnan avulla säästetään materiaalia ja energiaa, vähennetään jätettä sekä luodaan vaativia työpaikkoja.

Poiketen perinteisestä hanki-valmista-kuluta-hävitä -lineaaritaloudesta, tämä kiertotalouden osa-alue palauttaa käytetyt tuotteet ja komponentit takaisin alkuperäiseen tilaan resursseja säästäen. Perusmuodossaan uudelleenvalmistus kannustaa materiaalin ja arvon uudelleenkäyttöön äärimuodossaan. Uudelleenvalmistus sopii hyvin kiertotalouteen, koska se on olennaisesti keskittynyt materiaalin ja siihen sidotun arvon pitämiseen käytössä mahdollisimman pitkään.

On selvää, että uudelleenvalmistukseen liittyy myös ongelmia ja haasteita. Näihin kuuluu muiden joukossa käytettyjen tuotteiden palautus, uudet liiketoimintamallit, tuotteiden yleinen hyväksyttävyys, laki-asiat ja tekijänoikeudet.

Uudelleenvalmistus maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja Suomessa

Maalimanlaajuisesti ilmailuala, ajoneuvoteollisuus sekä raskaat työkoneet ovat ne sektorit, joissa on suurin uudelleenvalmistusintensiteetti. Muita uudelleenvalmistuksen teollisuudenaloja ovat: työstökoneet ja teollisuusrobotit, lääketieteen kojeet ja laitteet, kopiokoneet ja elektroniset laitteet sekä huonekalut. Euroopassa neljä maata dominoi ja vastaavat yli puolesta uudelleenvalmistuksen arvonluonnista: Saksa, Iso-Britannia & Irlanti, Ranska ja Italia. Saksalla on vahva asema autoteollisuudessa.

Suomessa toimintaa ei vielä tunneta laajasti, ja se on vasta alkuvaiheessa. Ainoastaan muutama yritys markkinoi ”tehdaskunnostettuja” tuotteita, esimerkiksi traktori- ja metsäkoneiden komponentteja, moottoreita ja toimistohuonekaluja.

Uudelleenvalmistuksen liiketoimintamallit

Yksi tapa lisätä uudelleenvalmistusta on uusien liiketoimintamallien käyttöönotto.  Sekä kuluttaja- että yritysympäristössä puhutaan paljon palveluliiketoiminnasta. Keskeistä on asiakkaan toiminnallisten vaatimusten täyttämien ja lisäarvon luominen asiakkaalle tuotteisiin liitetyillä palveluilla.

Perinteinen rajanveto valmistuksen ja palvelujen välillä hämärtyy. Palveluntarjoaja päättää, miten asiakkaan ostamat toiminnalliset vaatimukset täytetään. Tuotetta ei myydä, vaan sen sijaan käyttäjälle annetaan oikeudet tuotteen käyttöön palvelusopimuksen kautta. Palvelun tuottajalle tuotteen kestävyys ja pitkäikäisyys on tärkeää. Uudelleenvalmistus tarjoaa edullisen ja toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon pitkille ja jopa moninkertaisille tuotteiden elinkaarille.

Teollisuudelta ja viranomaisilta vaaditaan yhteistyötä mahdollisuuksien täysimittaiseen hyödyntämiseen

Myös Suomessa uudelleenvalmistuksella on hyvä kasvumahdollisuus. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka lisäävät tietoisuutta teknologiasta ja liiketoimintamalleista. Tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, rahoittajien sekä teollisuusyritysten on tehtävä yhteistyötä näiden miljoonien eurojen liiketoimintamahdollisuuksien eteen.

The European Remanufacturing Network on pieni askel tähän suuntaan.

VTT on mukana  ERN-projektissa ja osallistui markkinatutkimukseen.

Kim Jansson

Erikoistutkija

 

ERN-markkinatutkimus verkossa.

Suomenkielinen raportti ”Uudelleenvalmistus osana kiertotaloutta”

Lisätietoa ERN-projektista 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.