VTT tarjoaa tutkimuspalveluita myös Kiinassa – miksi?

timo_j_hakala

Matkaan paljon Kiinassa ja tapaan siellä usein suomalaisten yrityksien edustajia. Näin VTT:läisenä toimintani Kiinassa herättää paljon kiinnostusta, ja usein minulta kysytään, mitä VTT tekee Kiinassa. Kysymykseen on selkeä vastaus: VTT on Kiinassa tarjoamassa tutkimuspalveluja. Teemme näin globaalisti, ja tavoitteenamme on lisätä kansainvälisten toimeksiantojen määrää. Niiden avulla pystymme kehittämään omaa osaamistamme, pysymään tutkimuksessa maailman huipulla ja rahoittamaan Suomessa sijaitsevan tutkimusinfran ylläpitoa ja kehittämistä sekä toimintaa, jolla lopulta mahdollistetaan meidän palvelut myös suomalaisille asiakkaille.

VTT on vuosien saatossa myös valmistellut ja johtanut yritysryhmähankkeita, joiden tarkoituksena on ollut luoda verkostoa kiinalaisten kanssa ja auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan avauksia Kiinan markkinoille. Tällaisia hankkeita on ollut esimerkiksi materiaalitekniikkaan ja älykkäisiin ekokaupunkeihin liittyen. VTT pystyy esimerkiksi verifioimaan teknologioita ja niiden soveltuvuutta Kiinan markkinoille ja tuomaan pienemmille yrityksille uskottavuutta suurilla ja kilpailuilla markkinoilla. Tällaiset hankkeet kuitenkin vaativat rahoitusinstrumentin, josta VTT voi saada rahoitusta toiminnalleen. Esimerkkinä tällaisesta ovat Tekesin ja Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön väliset rahoitukset, jotka on kuitenkin viime vuosina kohdistettu suoraan PK-yrityksille.

Mitä sitten on VTT:n toiminta Kiinassa? Meillä ei ole siellä omaa toimistoa eikä tutkimuslaboratoriota. Kiina-toimintomme ovat projektipohjaisia, ja työt tehdään käytännössä Suomessa tai mahdollisesti kiinalaisen partnerin avustuksella Kiinassa. Ilman näkyvää Kiina-toimintaa meidän on kuitenkin mahdotonta päästä kontakteihin kiinalaisten kanssa, houkutella delegaatioita Suomeen jne. Näin syntyvät lopulta ne kontaktit, jotka johtavat toimeksiantoprojekteihin sekä luovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Miltä Kiinan markkinat näyttävät? Sanoisin, että ne ovat tällä hetkellä vielä erittäin haasteelliset, sillä yrityksien oma T&K on tarkoin varjeltu salaisuus. Mahdotonta markkinoille pääsy ei kuitenkaan ole, ja meillä on ollut muutamia merkittäviä toimeksiantoja suoraan Kiinasta. Yhdessä asiassa Kiina ei poikkea esimerkiksi Suomesta millään tavalla: Kiinaankaan on aivan turha tarjota perustutkimusta tai tekemistä, joka siellä pystytään tekemään itse. Eli pärjätäksemme Kiinassakin meidän täytyy olla parhaita siinä, mitä teemme.

Odotan mielenkiinnolla sitä hetkeä, kun kiinalainen innovaatiokulttuuri kehittyy ja markkinat todella aukeavat T&K-palveluille. Silloin meillä on käsissämme maailman suurimmat T&K-markkinat. Sitä odottaessa pitää olla näkyvästi esillä Kiinassa ja lisätä siellä VTT:n tunnettuutta luotettavana ja osaavana tutkimuspartnerina.

Timo J. Hakala, TkT
Country Manager, China

VTT also provides research services in China – why?

timo_j_hakala

I travel a lot in China, where I often meet representatives of Finnish companies. As a VTT employee, my work in China raises a great deal of interest and I am often asked what VTT does in China. The answer to this question is clear: VTT provides research services in China. We do this globally, with the aim of increasing our number of international commercial projects. They enable us to develop our own expertise, remain a world leader in research and fund the maintenance and development of the research infrastructure and activities in Finland. These ultimately form the basis of our services for Finnish customers.

Over the years, VTT has also prepared and led multi-company projects, with the purpose of creating a network with the Chinese and helping Finnish companies to enter the Chinese markets. These projects have been related to areas such as materials technology and smart eco-cities. For example, VTT can verify technologies and their suitability for the Chinese markets, while providing smaller companies with credibility in large and competitive sectors. However, such projects need a funding instrument, from which VTT can source funds for its activities. An example of this lies in the joint funding by Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation and the Chinese Ministry of Science and Technology; this funding has been directly allocated to SMEs in recent years.

So what, then, does VTT do in China? We do not have our own offices or research laboratories there. Our activities in China are project-based, with the practical work being done in Finland or, possibly, in China with the help of a Chinese partner. Without a visible Chinese operation, we cannot make contact with Chinese players, attract delegations to Finland and so on. These actions ultimately generate the contacts that lead to commercial projects and create opportunities for Finnish companies.

How do the Chinese markets look? I would say that they are still very challenging, since companies’ own R&D is a carefully guarded secret. However, market entry is not impossible and some major commercial projects have been ordered directly from China. However, China is no different to countries like Finland in one regard: It is pointless to offer the Chinese basic research or work which they can do themselves. In other words, to do well in China we need to be the best at what we do.

I look forward to the day when the Chinese innovation culture matures and the markets truly open up to R&D services. We will then have access to the world’s largest R&D markets. Until then, we need to be highly visible in China, enhancing recognition of VTT as a reliable and expert research partner.

Timo J. Hakala, D.Sc.
Country Manager, China

Climate action gains further momentum in Marrakech

The Paris climate agreement came into force several years earlier than originally expected. At the Climate Change Conference held in Marrakech, Morocco, on 7 to 18 November 2016, the details and implementation of the Paris Agreement were negotiated. The Finnish delegation included Senior Scientist Tommi Ekholm and Research Scientist Tomi J. Lindroos from VTT. Progress was made, even if it was slow and often technical and bureaucratic. In many cases, the most interesting things happened outside the meeting rooms.

lindroos_ekholm

The negotiations focused on the implementation of the Paris Agreement – detailed rules that ensure the attainment of the Paris Agreement in practice. Key issues included the rules for international emissions trading, funding and capacity-building for developing countries, and the reporting of emissions by such nations. As is customary at climate change summits, rapid progress was made on some fronts, while negotiations almost stalled on other issues. The most difficult topic seemed to be the so-called ‘global stocktake’ process. This will consist of a five-yearly assessment of whether the countries’ emission reduction targets will suffice to hold global warming under two degrees.

The election of Donald Trump as US president was confirmed during the first week of the summit. This led to a reaction of disbelief and uncertainty at the climate conference, since he had promised to begin his term in office by withdrawing the US from the Paris climate agreement. Correspondingly, many developing countries had indicated that their participation depended on that of the US. However, the Marrakesh summit retained its positive spirit, with the participants deciding that one country or president should not be allowed to block promising developments. China, for example, promised to take a more leading role if the United States stays on the sidelines. In just over a week, Trump had already reconsidered and was giving thought to sticking by the Paris Agreement.

wp_20161109_11_55_49_pro

USA side-event in Marrakech.

Many countries published new climate objectives or strategies before, during or after the climate meeting. In addition to nation states, over 7,000 municipalities and cities have adopted voluntary climate goals; while hundreds of companies have made their own climate pledges and set emission reduction targets. We have clearly entered a new era of climate policy.

The speed of technology development surprises every year

The price of many low-carbon technologies, such as solar and wind power, have fallen faster than expected over the last few years. Around 300 billion dollars were invested globally in renewable energy production in 2015, and the cost of renewable electricity has clearly fallen below that of fossil power in many auctions. The next, corresponding transformation may occur in traffic.

Global CO2 emissions have almost marked time over the last three years. This development has been much more positive than countries’ emission reduction commitments suggest. On the other hand, the matter is urgent since many observations and measurements indicate faster-than-expected global warming, and more dramatic effects than predicted.

Tomi J. Lindroos, Research Scientist

Tommi Ekholm, Senior Scientist

Marrakechissä annettiin lisävauhtia ilmastotoimille

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan useita vuosia aiemmin kuin alun perin odotettiin. Marrakechin ilmastokokouksessa Marokossa neuvoteltiin 7.-18.11.2016 Pariisin sopimuksen yksityiskohdista ja toimeenpanosta.  VTT:ltä Suomen delegaatioon osallistuivat erikoistutkija Tommi Ekholm ja tutkija Tomi J. Lindroos. Edistyminen oli hidasta ja monesti byrokraattisen teknistä, mutta asiat edistyivät. Kiinnostavimmat asiat tapahtuivat usein kokoussalien ulkopuolella.

lindroos_ekholm

Neuvotteluissa pöydällä oli Pariisin sopimuksen toimeenpano, toisin sanoen yksityiskohtaisten sääntöjen laatiminen, joilla taataan Parisiin sopimuksen tavoitteisiin pääseminen käytännössä. Tärkeimpiin aiheisiin kuuluivat kansainvälisen päästökaupan säännöistä sopiminen, rahoitus ja muu tuki kehittyville maille sekä kehittyvien maiden päästöraportointi. Kuten yleensä ilmastokokouksissa, edistystä tapahtui joillakin rintamilla nopeasti, kun taas joissain aiheissa neuvottelut junnasivat lähes paikallaan. Vaikein aihe tuntui olevan ns. ”global stocktake” -prosessi, jossa tullaan arvioimaan viiden vuoden välein, riittävätkö maiden antamat päästövähennystavoitteet yhdessä hillitsemään ilmaston lämpenemistä alle kahden asteen.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi selvisi keskellä kokouksen ensimmäistä viikkoa. Ilmastokokouksessa Trumpin vaalimenestys aiheutti epäuskoa ja epävarmuutta, olihan hän luvannut ensitöikseen repiä USA:n irti Pariisin sopimuksesta. Vastaavasti moni kehitysmaa oli ilmoittanut, että niiden osallistumisen ehtona on USA:n osallistuminen. Marrakechin kokouksen positiivinen henki kuitenkin voitti, ja ilmastokokouksessa vallitsi näkemys, ettei yksi maa tai yksi presidentti saa pysäyttää hyvää kehitystä. Esimerkiksi Kiina vakuutti ottavansa johtavamman aseman, jos Yhdysvallat jättäytyy pois. Reilussa viikossa Trump ehti pyörtää kantansa ja harkitseekin Pariisin sopimukseen jäämistä.

wp_20161109_11_55_49_pro

Kuva USA:n side-eventistä ilmastokokouksessa.

Moni maa julkaisi uusia ilmastotavoitteita tai -strategioita ennen ilmastokokousta, kokouksen aikana tai sen jälkeen. Valtioiden lisäksi yli 7 000 kuntaa ja kaupunkia on ottanut vapaaehtoisen ilmastotavoitteen; myös sadoilla yrityksillä on omat ilmastolupauksensa ja päästövähennystavoitteensa. Ilmastopolitiikassa on selvästi alkanut uusi aikakausi.

Teknologiakehityksen nopeus yllättää joka vuosi

Monen vähäpäästöisen teknologian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, hinta on halventunut viime vuosina nopeammin kuin vain muutamia vuosia sitten arvioitiin. Uusiutuvaan sähköntuotantoon investoitiin globaalisti noin 300 miljardia dollaria vuonna 2015, ja uusimmissa tarjoushuutokaupoissa uusiutuvan sähkön hinta on pudonnut selvästi alle fossiilisen sähkön tarjousten. Seuraava vastaava murros saattaa tapahtua liikenteessä.

Maailman CO2-päästöt ovat pysyneet nyt kolme vuotta likimain samalla tasolla. Kehitys on ollut paljon positiivisempaa kuin maiden antamissa päästövähennyslupauksissa. Toisaalta päästövähennyksillä onkin kiire, sillä moni havainto ja mittaustulos kertovat ennakoitua nopeammasta lämpenemisestä ja nykyisen lämpenemisen arvioitua voimakkaammista vaikutuksista.

Tomi J. Lindroos, tutkija

Tommi Ekholm, erikoistutkija

Me luomme kasvua

Yritykset tarvitsevat innovaatioita ja konkreettisia ratkaisuja enemmän kuin koskaan. Mutta tarvitaanko innovaatioihin todella tiedettä? Vastauksemme on vahva kyllä, ja kerromme tässä miksi.

VTT tunnetaan huipputasoisena teknologiaorganisaationa, jossa tutkijat luovat uraauurtavia keksintöjä ja soveltavat osaamistaan käytäntöön. Etsimisen ilo ja ongelmien ratkaiseminen innostavat meitä. Haastamme jatkuvasti ajatteluamme sekä kysymme, miten voimme parantaa tekemistämme. Siksi kutsuimme koko organisaatiomme ideoimaan ja haastamaan ajatteluamme osana strategiatyötä.

Heureka-oivalluksemme syntyi, kun huomasimme kasvun olevan punainen lanka kaikessa tekemisessämme. Kasvun luominen on se syy miksi olemme olemassa! Luomme kasvua kolmella tavalla. Olemme kasvun moottori asiakkaillemme, tuemme yhteiskunnan kestävää kasvua ja autamme työntekijöitämme VTT:llä kasvamaan. Kasvu syntyy innovaatioista ja innovaatiot tieteestä.

Me valjastamme osaamisemme, kokeelliset ympäristömme, patenttimme sekä verkostomme yritysten kasvun tueksi. Olemme ongelmanratkaisijoita, joiden kanssa yritykset voivat kehittää tieteeseen ja teknologiaan pohjautuvaa uutta liiketoimintaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen. Olemme kehittäneet pitkään uusiutuvia polttoaineita ja esimerkiksi tänään julkistimme yhdessä UPM:n kanssa heidän puupohjaisen, uusiutuvan BioVerno-dieselinsä lupaavia testituloksia. Viime viikolla julkistimme kiertotaloutta käsittelevän policy brief -paperin, jossa tunnistimme uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi proteiinien erottamisen biojätteestä: tällä katettaisiin pienen kaupungin proteiinintarve. Pystyäksemme luomaan näitä innovaatioita, osaamisemme tulee olla huipputasoa ja perustua viimeisimpiin tutkimustuloksiin.

Innovaatioita tarvitaan myös BKT:n ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattamiseen laajasti. Kansakunnan kestävän hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää halukkuutta tehdä riskipitoisiakin, tieteeseen perustuvia investointeja. Teknologisten riskien kantaminen vaatii pitkän tähtäimen ajattelua, koska osaamisen kehittäminen voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Avaruus- ja energiatutkimus ovat kuvaavia esimerkkejä tästä. Niitä varten tehty työ synnyttää myös välittömiä hyötyjä ja liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi fuusioreaktorin etähallintapalvelut, joita VTT on kehittänyt kansainväliselle fuusioreaktori-konsortio ITER:lle. Samaa etähuoltoteknologiaa hyödynnetään myös kunnianhimoisessa UNISONO-projektissa, joka valmistelee miehitettyjä lentoja Marsiin.

Valtiovallalla on kykyä investoida pitkäjänteisesti perus- ja soveltavaan tieteeseen. Yhteiskunnan tulee kuitenkin saada tuotto sijoitukselle BKT:n tai yleisen hyvinvoinnin kasvuna. Kasvua luovat innovaatiot syntyvät yhdessä yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa eri tieteenalojen rajapinnoilla.

VTT:läisten ammatillisen kasvun tukeminen on kolmas tapa, jolla luomme kasvua. Osaavat ihmiset ovat edellytys sille, että luomme uusia innovaatioita ja autamme asiakkaitamme. Houkutellaksemme ja pitääksemme parhaat ihmiset VTT:llä meidän täytyy tarjota kiinnostavaa työtä, mahtavia työkavereita ja auttaa heitä kasvamaan niin ihmisinä kuin ammattilaisinakin. Eräs parhaista tavoista auttaa ihmisiä kasvamaan on kansainvälistä huippua edustavat projektit kumppanien kanssa. Tämä voi myös synnyttää positiivisen kierteen; esimerkiksi Rolls Roycen kanssa solmittu etäohjattujen laivojen kehittämistä koskeva sopimuksemme perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja vahvaan osaamiseemme.

VTT on yksi halutuimmista työnantajista suomalaisten teknologian opiskelijoiden keskuudessa. Jotta säilytämme tämän tason ja varmistamme työntekijöidemme hyvinvoinnin, meidän täytyy tukea sekä tiimien että yksilöiden oppimista ja kehittymistä.

Näillä kolmella tavalla luomme kasvua ja vaikuttavuutta. Me olemme monien tärkeiden innovaatioiden ja teknologioiden taustalla ja seuraamalla asiakkaidemme ja yhteiskunnan kehittymistä voimme arvioida vaikuttavuuttamme. Työntekijämme luovat vaikuttavuutemme erinomaisella osaamisellaan. Erinomaisuus olikin toinen heureka-ajatuksemme, ja kerromme siitä lisää seuraavassa blogissamme.

Antti Vasara, toimitusjohtaja

Katri Kallio, strategiapäällikkö

vasara_kallio

Twitter: @ahavasara, @katri_kallio

We exist to create growth

Companies need innovations and concrete help more than ever, but is it really necessary to base innovations on competence and science? Our answer is a firm yes and here we explain why.

VTT has a reputation of being a top-notch technology organization where scientists create ground-breaking new things and focus on applying their knowledge to practice. The joy of discovery and passion for solving problems are what makes us tick. We also want to challenge our thinking all the time and ask how can we become even better at what we do? That’s why our entire organization was asked earlier this year to contribute ideas and to challenge our thinking with our new strategy.

Our ‘eureka’ moment was when we realised that all the dots in what we do connect to growth. VTT exists to create growth! There are three different elements to our growth. We are an engine for growth for our customers, we create sustainable growth for society and we help our own people at VTT grow. Growth requires innovations and innovations require science.

As an engine for our customers’ growth, our job is to use our knowledge, our experimental facilities, our patents and our partner networks to help companies grow. We are the problem solvers who work with companies to understand where the opportunities are. Together we propose different ways of matching opportunities to business solutions built on technology and science. And we always co-develop the innovations with our customers. We help our customers to see business opportunities rising, for example, from producing solutions to prevent climate change. We have been developing renewable fuels for a long time. Related to this, today we announced with UPM the test results for their wood-based BioVerno renewable diesel fuel. Last week we published a circular economy policy brief where we addressed many new business opportunities, such as how to separate proteins from bio waste to fulfil the protein requirement of a small city. To be able to create these innovations, we need science-based research and top quality competence.

Innovation is needed also for our second growth element: growth of the GDP and well-being in society at large. Sustainable wealth creation in a nation requires that society is willing to do bold new, risky things based on the latest science. Carrying the technology risk associated with new science requires long-term commitment as the required competence may take years or even decades to build.  Space exploration and energy research are great examples of areas that are crucial for the future of mankind where we still do not have the required technology available. The work that is being done for these long-term goals, however, spawns immediate benefits and business opportunities for companies, such as the remote maintenance services that VTT has developed for ITER, the international fusion reactor consortium. This remote maintenance technology is also applied in the UNISONO project, which supports future human missions to Mars. VTT contributes to the long-term success of society while at the same time generating immediate business opportunities that creates growth in the present.

Many times it is only governments that have long enough timespans for this type of work. In return, society needs to see a return for their money through growth in GDP and the overall well-being of citizens. That can only happen in knowledge-intensive countries, like Finland, through systematic investments into basic and applied research. Together with universities, other research institutes and companies we can drive innovation that pushes the boundaries of science forward and creates opportunities for companies that they could not have done alone.

Last but not least, the third growth element is to help VTTers to grow: the only way we create innovations and help customers, is by ensuring that we have great people working for us. To attract and retain the best people, we offer exciting work, great colleagues and help them grow both as people and as professionals. Interesting world-class projects with international partners is one of the most important ways to help people grow. It can also create a positive spiral: our new agreement with Rolls Royce regarding remote controlled ships is based on long co-operation and strongly proven competence.

VTT is one of the most desirable employers among Finnish engineering students. To stay in the top tier and to ensure the well-being of our people, we need to lead our people in a way that promotes continuous learning both for teams and individuals.

These three elements of growth are the reason why we exist and our impact is the growth we create for our customers and society. During our first 75 years of existence we have been co-creating many important technologies and innovations, and our impact becomes visible in how our customers perform. Our scientists and their excellent competence are behind our impact. The importance of excellence was another ‘eureka’ moment in our thinking process. We will tell you more about that in our next blog.

Antti Vasara, President and CEO

Katri Kallio, Strategy Manager

vasara_kallio

 

 

 

 

 

 

 

Twitter: @ahavasara, @katri_kallio

Raw materials a challenge as climate change worsens

Raw materials are needed in every industrial sector and in everyday life. Many of the current technologies and increase of the middle class are having a fundamental effect on the availability of raw materials.

New raw materials, which differ from those used in the traditional energy sector, are needed for new energy technologies – solar power, wind power and energy storage. Our raw material needs are changing by increased use of electronics, mobile phones and electric cars.

These were among the issues discussed at the Minerals Circular Economy Seminar held in the Satakuntatalo in Helsinki on 8 November 2016. The seminar was part of VTT’s Mineral Economy spearhead programme. The R&D work we have done so far felt worthwhile and received positive feedback, however much work has still to be done. A new VTT Research Highlights publication was released at the event: “Added value from responsible use of raw materials”. It is freely downloadable from the internet: http://www.vtt.fi/inf/pdf/researchhighlights/2016/R13.pdf

A product’s environmental impacts are largely determined at the design stage

Resource-efficient product design is not new: its principles were found in design guidelines from the 1930s.

fig2_david_peck

Despite the fact that we know how to take account of reusability and recyclability in theory, products are becoming more and more difficult to recycle in practice, said David Peck (TUDelft, the Netherlands) in his presentation. We are also becoming more dependent on critical raw materials, because almost all functions depend on automatic data transmission and electronics. At the same time, we have become much less able to repair electronic products. This is a situation in which longer-term interruptions in the availability of certain raw materials could lead to serious problems in the basic functions of society.

Many valuable materials are not recycled

Electronics contain many raw materials that are classified as critical or otherwise valuable, some of which are not recycled at all, explained John Bacher in his presentation. The challenge lies in the cost-effective recovery of raw materials that occur in small quantities from heterogeneous and variable material flows. Multiple-stage collection and recycling chains also lead to considerable losses of raw materials, e.g. to dust from material crushing operations.

fig3_john_bacher

Several of the presentations referred to the possibility of more efficient processes for the exploitation of raw materials, more efficient recovery, resource-wiser production, and the utilisation of current waste and side streams throughout the value chain. Side streams and currently landfilled waste could be viewed as by-products; achieving the maximum possible increase in their value would enable their more efficient use.

Renewable energy is increasing the need for critical raw materials

The Minerals in Circular Economy Panel (Ilkka Kojo, Outotec; Raimo Lahtinen, GTK; Olli Salmi, EIT Raw Materials Baltic Sea CLC; Erja Turunen, VTT and Maria Wetterstrand) concluded that metals and mineral raw materials will continue to be important in the future. For example, increasing quantities of critical raw materials will be consumed during the generation and storage of renewable energy.

fig4_paneeli

Because renewable energy devices have long lifespans, the stocks of raw materials in use will grow.  We need to use R&D and seize the opportunities offered by digitalisation to find solutions for the sustainable use of raw materials, to avoid eventually having to seek raw materials beyond our own planet.  But all this will not succeed without the support of political decision-makers and consumers.

Mineral Economy spearhead programme is generating technological innovations  

Technological innovations emerging from VTT’s Mineral Economy programme are creating the basis of the circular economy. This meanssmart product design, reuse and remanufacturing, material recycling, alongside a waste-free approach and the added value use of current side streams and waste.

The programme aims to enhance the national and international visibility of VTT’s raw material and material research. Program also contributes to the activities of EIP Raw materials, PROMETIA (the Mineral Processing and Extractive Metallurgy for Mining and Recycling Innovation Association) and EIT Raw Materials and H2020 projects.

Authors:

paivi_kivikyto-reponen

Päivi Kivikytö-Reponen, DSc (Technology), Senior Scientist, Manager of the Minerals Economy Programme

At VTT, Päivi Kivikytö-Reponen works on lifecycle solutions, materials from secondary sources, design and wear of industrial materials. She has around 20 years of experience of materials-based product development, research and quality assurance within industry, university and research institute.

 

Ulla-Maija_Mroueh

Ulla-Maija Mroueh, Principal Scientist

Ulla-Maija Mroueh is a Principal Scientist at VTT. Her research focuses include recycling and waste utilisation concepts, production and consumption chains for mineral raw materials, raw material cycles and management of the environmental impacts of mines. She has over thirty years of experience of both international and Finnish research projects in this area.