Muotisanoista tekoihin − Kaukolämpöverkossa piilee valtava potentiaali uusille tuotteille ja palveluille

Digitalisaatio, älykäs mittarointi, kaksisuuntainen kaukolämpö ja uusiutuvan energian integraatio ovat termejä, jotka pyörivät kaikkien kaukolämpötoimijoiden huulilla. Onko kuitenkin niin, että uuden tekniikan integrointi perinteiseen kaukolämpöjärjestelmään on vaikeaa ja tekniikka kallista? On tekojen aika, ja tekniikka on jo olemassa!

Keskustellessamme kaukolämpöyhtiöiden, kaupunkien, alalla toimivien yritysten ja asukkaita edustavien tahojen kanssa kaukolämmön tulevaisuudesta VTT:llä järjestetyssä tapahtumassa huomasimme, että ei ole selvää, mitä uutta tekniikkaa kaukolämpöverkkoon tulisi integroida ja miten. Yksi asia on kuitenkin selvä ja siitä kaikki ovat yksimielisiä: hiilenpoltto loppuu ja kaukolämmöntuotantotavat muuttuvat − mitä nopeammin, sen parempi.

Suomessa luonnollinen tapa korvata hiiltä ja öljyä uusiutuvalla lämmöntuotannolla on ollut bioenergian laajempi hyödyntäminen. Biopolttoaineille löytyy kuitenkin muutakin käyttöä. Perinteiseksi ja jäykäksi tituleerattu kaukolämpöverkko muuntuu moneksi, ja yksi sen ehdottomista eduista on joustavuus hyödyntää erilaisia lämmönlähteitä. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa aiempaa laajempaa jätteenpolton, hukkalämpöjen talteenoton sekä aurinkolämmön ja lämpöpumppujen integrointia verkkoon sekä suoraan että välillisesti asiakkaiden kautta, täydentäen bioenergiaan perustuvaa tuotantoa. Voimme puhua hybridijärjestelmästä, jossa erilaiset tuotantomuodot täydentävät toisiaan; esimerkiksi bioenergia ja lämpöpumput mahdollistavat kausittain vaihtelevan aurinkolämmön hyödyntämisen.

Vaikka uusituvan lämmön hinta onkin laskenut nopeasti tämän vuosikymmenen aikana, se on silti kallista verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Aurinkolämmön laajamittaiseen hyödyntämiseen liittyy kausivaihtelun tuoma haaste. Kustannustehokkaan lämmön kausivarastointitekniikan keksijällä on kaikki mahdollisuudet rikastumiseen!

Tuotanto ja kulutus tasapainoon monimutkaisessa järjestelmässä

Kaukolämpöverkkoon uskotaan tulevan pientuottajia, korttelikohtaista tuotantoa ja alueellisia järjestelmiä. Tällaisia kehityshankkeita onkin jo ilahduttavasti käynnissä, esimerkiksi LEMENE-hanke Lempäälässä, Skanssin alue Turussa ja Wasa Station Vaasassa. Myös jäähdytystarve lisääntyy − toisen lämpö voi olla toisen kylmää. Tarvitsemme kokonaisvaltaista järjestelmätason ajattelua, jotta myös energian kiertotalouden ratkaisuja voidaan hyödyntää voimakkaammin. Kuluttaja-tuottajien integroiminen kaukolämpöjärjestelmään on tekninen haaste, joka järjestelmän toimivuuden ja energiatehokkuuden kannalta tulee selvittää kerralla kunnolla, yleisen standardin mukaan ja asiantuntijoita kuunnellen.

hands

Kyse ei ole siitä, mikä teknologia voittaa, vaan kuinka eri teknologiat sopivat yhteen.

Lämmöntuotantotekniikan monipuolistuessa kokonaisuuksien suunnittelu, mitoitus ja hallinta ovat avainroolissa. Kuka vastaa tuotannon ja kulutuksen tasapainosta monimutkaisessa järjestelmässä? Nykyjärjestelmässä kaukolämpöyhtiöiden on taattava kaukolämpö asiakkaalle kellon ympäri kaikissa olosuhteissa.

Monimutkainen järjestelmä vaatii myös tiedonkeruuta ja hyödyntämistä, lämpöjärjestelmän laajempaa digitalisoimista. Digitalisointikaan ei kuitenkaan ole täysin haasteetonta. Ongelma voi olla jopa fyysinen, kun puhutaan kaukolämpöverkosta − miten lisätään älyä järjestelmään, joka on piilossa maan alla. On myös selvitettävä, miten tieto jalostetaan ja hyödynnetään optimaalisesti. Kuka kaukolämpöjärjestelmästä ja asiakkailta kerättävää tietoa saa käyttää?

Monessa taajamassa kaukolämpöverkko on vanha. Maan alla olemassa olevan järjestelmän muuttaminen voi olla työläs ja kallis prosessi. Kaukolämpöverkossa piilee suuri potentiaali kerätä ja jakaa erilaisia hajautetusti tuotettuja energianlähteitä, mutta tähän liittyy vielä teknisiä haasteita. Esimerkiksi aurinko- ja hukkalämmön lämpötilataso on tyypillisesti matalampi kuin kaukolämpöverkkojen nykyinen lämpötilataso, jolloin lämpöpumpuilta vaaditaan paljon.

Mahdollisuuksia on siis paljon, mutta niin on kehitettävääkin. Koko järjestelmän toimivuuden analysoiminen mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen koko energiaketjussa tuotannosta jakelun kautta kulutukseen. Tämä taas mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen siten, että ne palvelevat kokonaisuutta parhaiten. Kaikilla toimijoilla on paikkansa tässä yhteisessä kehittämisessä.

Lue lisää:

Bioenergy RES hybrids in Finland  (pdf)

Paikallista energiaa asuinalueella. Esimerkkinä Helsingin Vartiosaari  (pdf)

Visions for future energy efficient district energy systems (pdf)

heidi_saastamoinen
Heidi Saastamoinen

Research Scientist, VTT
heidi.saastamoinen(a)vtt.fi

 

 


satu_paiho
Satu Paiho

Senior Scientist, VTT
satu.paiho(a)vtt.fi

 

 

Elina Hakkarainen VTTElina Hakkarainen
Research Scientist, VTT
elina.hakkarainen(a)vtt.fi
Twitter: @e_Hakkarainen

From fashionable words to deeds – the district heating network has enormous, hidden potential for new products and services

Digitalisation, intelligent metering, bidirectional district heating and renewable energy integration are buzzwords among district heating operators. But is the integration of new technology with traditional district heating systems difficult. Is- such technology expensive? Now is the time for deeds, and the technology already exists!

When discussing the future of district heat with district heating companies, cities, companies in the sector and residents’ representatives at an event arranged by VTT, we noted the lack of clarity on what new technology should be integrated with the district heating network and how. However, everyone is unanimous about one clear issue: coal burning is coming to an end and district heating production methods are changing – the faster, the better.

In Finland, more extensive use of bioenergy has been a natural substitute for coal and oil in renewable heat production. However, there are other uses for biofuels as well. The district heating network, which has been characterised as inflexible and traditional, is, anyhow, quite flexible.. One of its clear advantages lies in the possibility to use variable heat sources. In the future, this will mean the more extensive integration of waste incineration, waste heat recovery and solar thermal and heat pumps with the grid, both directly and indirectly via customers, as a supplement for bioenergy production. We talk about a hybrid system, in which different production methods are complementary; for example, bioenergy and heat pumps enable the utilisation of seasonally varying solar heat.

While the price of renewable heat has fallen rapidly during the current decade, it remains expensive compared to traditional solutions. The widespread use of solar heat faces the challenge of seasonal variation. The inventor of a cost-effective, seasonal heat storage technology will be sitting on a gold mine!

Balancing production and consumption in a complex system

It is predicted that district heating will soon include small producers, block-specific production and regional systems. Happily, such development projects are already underway, for example the LEMENE project in Lempäälä, the Skanssi area in Turku and the Wasa Station in Vaasa. The need for cooling is also increasing – one person’s heat can be another’s cooling. We need comprehensive, system-level thinking in order to benefit more from circular economy energy solutions. Integrating consumer-producers with the district heating system involves a technical challenge, which must be fully solved for system to function energy efficiently. The integration must be done  in accordance with general standards, and by taking account of the views of experts.

hands

It’s not about which technology wins, but how different technologies fit together

The design, measurement and management of overall systems will play a key role as heat production technology diversifies. Who will be responsible for balancing production and consumption in a complex system? In today’s system, district heating companies must guarantee district heating to customers around the clock in all conditions. A complex system will also require data collection and utilisation – the more extensive digitalisation of the heat production system. However, digitalisation is not without challenges. The problem can even be physical. For example, in the case of a district heating network, how can intelligent features be added to a system that is hidden underground? We also need to clarify how data can be processed and used optimally. Who should be allowed to use data gathered from the district heating system and customers?

The district heating network is old in many urban areas. Changing the existing underground system could be a laborious and costly process. While the district heating system offers huge potential for collecting and distributing heat from a range of decentralised sources, this will involve technical challenges. For example, the temperature of solar and waste heat is typically lower than that of the heat currently supplied by district heating networks, which will impose major demands on heat pumps.

So there are many possibilities, but also much to develop. Analysing the functionality of the overall system will enable the improvement of energy efficiency throughout the energy chain, from production to consumption via distribution. On the other hand, this will enable the development of various products and services that best serve the overall system. All players will have a place in this joint development.

 

For more information:

Bioenergy RES hybrids in Finland  (pdf)

Local energy in a residential area. An example is Vartiosaari in Helsinki ( pdf., in Finnish)

Visions for future energy efficient district energy systems (pdf)

heidi_saastamoinen
Heidi Saastamoinen

Research Scientist, VTT
heidi.saastamoinen(a)vtt.fi

 

 


satu_paiho
Satu Paiho

Senior Scientist, VTT
satu.paiho(a)vtt.fi

 

 


Elina Hakkarainen VTTElina Hakkarainen

Research Scientist, VTT
elina.hakkarainen(a)vtt.fi
Twitter: @e_Hakkarainen

 

From biomass to biofuel – Why on-site enzyme production is the future

Biorefineries that convert residual biomass into useful fuels and chemicals are starting to spring up across the globe. No surprise given their ability to turn previously worthless waste into valuable end products such as fuel for vehicles.

There is, however, a problem and it all comes down to the humble yet powerful cellulase enzymes used to turn biomass into sugars. These enzymes are produced at only a few key facilities in North America and Europe before being shipped to biorefineries around the world. This means they are expensive, which creates a significant cost barrier to the broader deployment of biorefinery concepts.

But what if biorefineries could produce their own tailored enzymes on-site? The good news is that they already can. With a little help, of course.

At VTT, we believe that on-site enzyme production is the way forward for two reasons: lower costs and the possibility to tailor the enzymes to specific raw materials and processes.

When it comes to costs, on-site production ensures a consistent supply while also cutting out the need for costly concentration, formulation, and transport. Instead, biorefineries are able to pump the liquid enzymes directly into the process as needed.

On-site production also overcomes the “one size fits all” challenge faced with commercially produced enzymes, which can’t be tailored to better suit a biorefinery’s specific raw material or production processes. With the capability to produce their own enzymes on site, biorefineries can find the perfect formula and develop a local product that delivers better results – all for less money.

The greater flexibility offered by on-site enzyme production should also enable new business models for processing other waste products or producing non-ethanol products, including those with smaller volumes than a typical first-wave biorefinery producing ethanol.

When it comes down to it, no one transports yeast to biorefineries to run fermentations, so why should enzymes be any different? As the majority of the world’s biomass is located in regions like South America, Sub-Saharan Africa, and Southeast Asia, the significant cost savings enabled by local supply mean that the shift towards on-site production will become reality in the not too distant future.

Learn more about our thoughts on onsite enzyme production by joining our upcoming webinar: https://makingoftomorrow.com/on-site-enzyme-production-to-cut-costs-in-biorefining/

Capture
Simo Ellilä
Research Scientist
simo.ellila(a)vtt.fi

QR Code Reveals Meat’s Freshness – Without Having to Open the Package

The best before date alone is not enough for consumers anymore. People want to be aware of the authenticity and ethicality of the products they buy. That is why production and logistics of food items is becoming more and more transparent. Best before stamp is not the whole truth. For example milk is often perfectly fine to drink even after the date has passed. On the other hand, if the milk carton is damaged, its contents can be undrinkable even if the date is valid. The TagItSmart project tackles this problem.

One central requirement in meat industry is that the cold chain remains intact. However, verifying this has been difficult until these days. The only way to make sure has been to inspect the product itself and determine whether it is in good or bad condition. Consumers do not have the equipment nor know-how to do this. If the meat did not reveal its rotten condition via smell or looks, the consumer learned about it the hard way. I have personally complained several times either to the producer or the grocery store about a bad product with a valid date.

QR codes and other 2D code technologies have been among us for over 20 years. These two-dimensional barcodes have found their way to several applications, both in B2C and B2B. Now they are being taken to the next level. As a consequence it will be easier to resolve whether or not the cold chain has remained intact. Consumers are already used to read 2D codes with their smartphones e.g. for accessing a web page of a company. Now reading the code will also capture things like sensor data, location, and other information needed for personalizing a service. All this without the consumer having to understand the colors of the sensor, for example. The code reading application deals with understanding the context and provides a direct link to the customized service.

VTT has participated in the TagitSmart project and developed functional inks, which enable a new kind of 2D code. Such code can alter its appearance according to the conditions in its surroundings. For example a change in lighting conditions or oxygen level can execute a change in the code. Also a raise or decline in temperature can do the same.

If a temperature surrounding a meat package has at some point risen over a preset limit, a code glued on it will change. A chef, storekeeper or even a shopper can realize this as long as they have smartphones equipped with the needed app. They don’t have to inspect the product itself which makes it easier for everyone.

There are also several other application areas for these new and improved 2D codes. The TagitSmart project has identified the following cases, for example:

  • You can resolve the authenticity and origin of wine by lighting the 2D code on it with the smartphone’s flashlight.
  • You can reward and guide a consumer on recycling based on 2D codes on the package and recycling containers.
  • You can predict the need for fixing a household appliance based on excess heat or contact with water.
  • You can give a brewery feedback via a code printed on a beer bottle for advancing customer loyalty. If a customer is planning a party, for example, she can even order an extra batch of certain products directly from the brewery. At the same time the brewery finds out that this particular customer likes this particular batch and can tune its production conditions accordingly.

There is one thing in common with all use cases based on the TagitSmart innovation: all codes have been implemented cost-effectively by utilizing printing technologies. Using such technologies does not substantially increase the packaging costs, and the industry can therefore apply it to very cheap consumer products. We have certainly yet to discover several application areas. The TagitSmart project has already applied VTT’s Owela innovation platform for identifying new use cases. We will keep on involving people in these innovations for years to come!

liisa_hakola
Liisa Hakola

Principal Scientist, VTT
liisa.hakola(a)vtt.fi

 

 

For more information:
www.vttresearch.com
iot-epi.eu/project/tagitsmart/

QR-koodi paljastaa lihan tuoreuden – pakkausta avaamatta

Pelkkä parasta ennen -päivämäärä ei enää riitä. Kuluttajat haluavat olla tietoisia ostamiensa tuotteiden alkuperästä ja eettisyydestä. Siksi elintarvikkeiden tuotanto- ja logistiikkaketjujen läpinäkyvyys kasvaa koko ajan. Parasta ennen -päivämäärä ei ole ainoa totuus. Esimerkiksi maito on monesti vielä ihan juomakelpoista tai monet kuivatuotteet käytettävissä parasta ennen -päivämäärän jälkeenkin. Vastaavasti pakkaus on voinut vuotaa, ja tuote on päässyt pilaantumaan käyttökelvottomaksi jo aiemmin. TagItSmart-projekti tarjoaa ongelmaan ratkaisun.

Lihateollisuudessa eräs keskeinen vaatimus on katkeamaton kylmäketju. Sen todentaminen on kuitenkin näihin päiviin asti ollut vaikeaa. Ainoa tapa varmistua asiasta on ollut tutkia tuotetta ja todeta, onko se kunnossa vai pilalla. Kuluttajilla ei ole välineitä eikä tietotaitoa asian varmentamiseen. Jos liha ei hajunsa tai ulkonäkönsä puolesta viesti pilaantuneisuudestaan, on kuluttaja saanut todeta sen ”kantapään kautta”. Olen useammankin kerran reklamoinut tuotteesta valmistajalle tai kaupalle, kun juuri ostettu tuote onkin kotona osoittautunut pilaantuneeksi, vaikka pakkauksen päiväys väittää toista.

QR-koodit ja muut 2D-kooditeknologiat ovat olleet käytössämme jo yli 20 vuotta. Nuo 2-ulotteiset viivakoodit ovat löytäneet tiensä useisiin sovelluksiin, niin kuluttajapuolella kuin teollisuudessakin. Nyt niitä ollaan viemässä uudelle tasolle. Samalla myös kylmäketjun eheyden selvittäminen helpottuu merkittävästi. Kuluttajat ovat jo tottuneet 2D-koodien lukemiseen kännykällä ja pääsemään esim. yrityksen www-sivuille. Nyt samalla lukukerralla tarjotaan myös mahdollisuus saada sensoritietoa, paikkatietoa ja muuta palvelun personointiin tarvittavaa informaatiota ilman, että kuluttajan tarvitsee esimerkiksi ymmärtää sensorin värejä. Lukuohjelma hoitaa olosuhteiden tulkinnan ja tarjoaa suoran linkin räätälöityyn palveluun tulkintojen pohjalta.

VTT on ollut mukana TagitSmart-projektissa kehittämässä toiminnallisia painovärejä, jotka mahdollistavat uudenlaisen 2D-koodin. Tällainen koodi vaihtaa ulkomuotoaan sitä ympäröivien olosuhteiden muuttuessa. Esimerkiksi vaihtelu valoisuudessa tai happipitoisuudessa voi laukaista muutoksen koodissa. Saman voi tehdä myös lämpötilan nouseminen tai laskeminen yli sallittujen raja-arvojen.

Jos lihapakkausta ympäröivä lämpötila on jossain vaiheessa noussut yli määritellyn rajan, muuttuu sen kylkeen lätkäisty koodi. Ravintoloitsija, kauppias tai jopa kaupan asiakas voi todeta tämän, kunhan hänellä on älypuhelin ja siinä koodeja lukeva sovellus. Itse tuotetta ei tarvitse tutkia, mikä helpottaa kaikkien elämää.

Vaihtuville 2D-koodeille on useita muitakin sovelluskohteita. TagItSmart-projektissa on löytynyt mm. seuraavia:

  • Selvittää viinin alkuperän ja aitouden valaisemalla sen kyljessä olevaa 2D-koodia kännykän salamavalolla.
  • Palkita ja opastaa kierrättävää kuluttajaa perustuen pakkauksessa ja asianmukaisissa kierrätyspisteissä oleviin 2D-koodeihin.
  • Ennustaa kodinkonehuollon tarvetta perustuen laitteen liialliseen lämpöön tai kosteuteen.
  • Antaa panimolle palautetta olutpullon etikettiin painetun koodin avulla ja siten lisätä asiakaslojaalisuutta. Asiakas voi jopa tilata suuremman erän tietynlaisia tuotteita suoraan valmistajalta esimerkiksi juhlia varten. Samalla valmistaja saa tiedon, että asiakas on pitänyt juuri tämän erän tuotteista, ja voi pyrkiä ohjaamaan tuotantoaan vastaamaan paremmin juuri tuon erän tuotanto-olosuhteita.

TagitSmart-innovaation kaikkia hyötyjä ja käyttömahdollisuuksia yhdistää se, että koodit on toteutettu kustannustehokkaasti painotekniikoita hyödyntämällä. Teknologian hyödyntäminen ei lisää pakkauskustannuksia merkittävästi, jolloin se soveltuu jopa edullisten tuotteiden kuluttajapakkauksiin. Sovellusmahdollisuuksia, joita emme vielä ole keksineet, on varmasti vielä vaikka millä mitalla. TagItSmart-projektissa on jo hyödynnetty VTT:n Owela-innovointialustaa uusien käyttötapausten tunnistamiseksi. Tarkoituksemme on jatkaa tätä osallistavaa ideointia vastedeskin.

liisa_hakola

Liisa Hakola
Senior Scientist
liisa.hakola(a)vtt.fi

 

Lisätietoa:
VTT ja UpCode tuovat älysensorit ja toiminnalliset painovärit kuluttajatuotteisiin 
Toiminnalliset painovärit tuovat lisäinfoa ja viihteen

Open technologies will democratize AI

The ongoing digitalization and AI-driven change of the global economy, national economies, and corporations has started and seems to have no end in sight. This change represents societal disruption with many impacts. Continuous change, development and experimentation is the new normal. In order to stay competitive, organizations need continuous exploration of opportunities to exploit data and AI technologies to improve existing business processes and offerings, as well as to find new ones.

A recent PWC report estimates Artificial Intelligence (AI) could make $15.7T potential contribution to the global economy by 2030[i].  The same report identifies nearly 300 use cases for AI spanning business and society.  Finland’s goal to become a leader in applying AI represents an ongoing digitalization and societal change[ii].

AI and the information, communication and automation technologies used in its realization are developing at a breathtaking pace. Development is so fast that education systems face challenges to meet rapidly changing skills needs in the training of workforce to the labor market. Various on-line courses and mini-degrees have increased their popularity in response to rapid skill development needs[iii].

Availability of open AI technologies and related pool of experts has been growing steadily over the past few years.  In 2017, the GitHub community for open source software developers reached 24 million developers working across 25 million repositories of open source code[iv].  Open AI technologies have become a serious option for commercial AI technology offerings.

For example, Google has opened the source code of its machine learning platform behind its own production services, which has created a significant developer and user community around it. In 2017, TensorFlow and TensorFlow Models were two of the top ten most active code repositories on GitHub. Several other AI technologies have also become available with open source licenses.  Just under half of the 100 largest companies in the United States (by revenue) use GitHub Enterprise to build software.  Furthermore, to address the AI skills shortage, globally only 5 thousand teachers and 500 thousand students actively used GitHub in 2017.

Development of new services requires strong AI technology expertise

VTT and IBM Research – Almaden are in research exchange co-operation at Silicon Valley. The goal is to study architecture, ecosystem and future development of open AI technologies from the viewpoint of AI systems development and engineering. Preliminary results of the work are published on a joint blog (http://opentechai.blog) and the topic is discussed at the international OpenTech AI Workshop in Helsinki.

The advantages of open AI technologies include rapid pace of development. The research activities on the field of AI produce new algorithms and machine learning models. For reproducibility of results, these are often implemented and made available with open technologies first. In addition to open source code, lot is happening also around open datasets, machine learning models, benchmarking and leaderboards. The ecosystem around open AI technologies has emerged and is evolving rapidly. This evolution is not only worth following in the sidelines, but calls for active participation to research, development and exploitation of open AI technologies. Clarifying the role and importance of open AI technology for any organization is wise preparation for the future.

The evolution of open AI technologies is a development that has emerged during the past few years. This is continuation to the open source development in software products, which started already earlier. The open development on AI technologies is democratizing opportunities for exploitation of AI; It enables building needed skills, code sharing and exploitation independently of individual vendors in an open ecosystem. Also in the field of AI, value creation and commercial competition are shifting from software products to applications and related services. Here crucial is strong and versatile expertise on AI technologies and capability to apply new and rapidly evolving technology together with customers.


Daniel Pakkala
Principal Scientist, Data Driven Solutions, VTT

Jim Spohrer
Director, Cognitive Open Technologies, IBM

For more information:

http://opentechai.blog

https://developer.ibm.com/opentech/2018/01/29/helsinki-march-2018-opentech-ai-workshop/

[i]  PWC (2017) Artificial Intelligence Study. https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
[ii] VTT (2018) Finland AI Strategy. http://www.vttresearch.com/Impulse/Pages/Finland-seeking-top-spot-in-application-of-artificial-intelligence-AI.aspx
[iii] For example, for a freely available, easy to access online set of courses see http://cognitiveclass.ai
[iv] GitHub (2017) State of the Octoverse. https://octoverse.github.com/

 

Avoimet teknologiat demokratisoivat tekoälyn

Meneillään oleva maailmantalouden, kansantalouksien ja yritysten digitalisaatio ja tekoälyn soveltaminen edustavat vaikutuksiltaan laajaa yhteiskunnallista murrosta, jonka loppua ei ole näkyvissä. Jatkuva muutos, kehittäminen ja kokeileminen ovat uusi normaali. Säilyäkseen kilpailukykyisinä organisaatioiden on jatkuvasti tarkasteltava datan ja tekoälyteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia olemassa olevien liiketoimintojen tehostamiseksi sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi.

Tuore PWC:n raportti arvioi tekoälyn tuottavan n. 15,7 triljoonan dollarin potentiaalisen lisän maailmantalouteen vuoteen 2030 mennessä[i]. Raportissa tunnistetaan myös lähes 300 käyttötapausta tekoälyn soveltamiseen eri toimialoilla ja yhteiskunnassa. Suomen tavoite pyrkiä johtavaksi tekoälyn hyödyntäjämaaksi edustaa menossa olevaa digitalisaatiota ja yhteiskunnallista muutosta[ii].

Tekoäly ja sen toteuttamiseen liittyvät informaatio-, viestintä- ja automaatioteknologiat kehittyvät hengästyttävää tahtia. Kehitys on jopa niin nopeaa, että koulutusjärjestelmillä on haasteita vastata muuttuviin osaamistarpeisiin koulutettaessa uusia osaajia työmarkkinoille. Erilaiset kaikille avoimet verkkokurssit ja pienimuotoiset tutkinnot ovat kasvattaneet suosiotaan vastauksena osaamisen nopeaan kehitystarpeeseen[iii].

Avoimien tekoälyteknologioiden saatavuus ja osaajayhteisö ovat olleet vahvassa kasvussa muutaman viime vuoden ajan. Vuonna 2017 avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisö GitHub saavutti 24 miljoonan kehittäjän rajan. Kehittäjät työskentelivät 25 miljoonan avoimen lähdekoodin projektin parissa[iv]. Avoimista tekoälyteknologioista on tullut vakavasti otettava vaihtoehto kaupallisille tekoälytarjoamille.

Esimerkiksi Google on avannut omien tuotantopalveluidensa taustalla pyörivän koneoppimisalustansa lähdekoodin, joka on saanut merkittävän kehittäjä- ja käyttäjäyhteisön ympärilleen. Vuonna 2017, TensorFlow ja TensorFlow Models olivat kymmenen aktiivisimman koodivarannon  joukossa GitHub’issa. Myös useita muita tekoälyteknologioita on tullut saataville avoimen lähdekoodin lisensseillä. Hieman alle 100 liikevaihdoltaan suurinta yritystä USA:ssa käyttää GitHub’in yritysversiota ohjelmistokehityksessä. Tekoälyteknologioiden osaamisvajeeseen liittyen vuonna 2017 vain n. 5 000 opettajaa ja 500 000 oppilasta käyttivät aktiivisesti GitHub’ia maailmanlaajuisesti.

Uusien palvelujen kehitys edellyttää vahvaa tekoälyteknologioiden osaamista

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja IBM Research – Almaden tekevät tutkimusvaihtoyhteistyötä Piilaaksossa avoimien tekoälyteknologioiden parissa.  Tavoitteena on tutkia avoimien tekoälyteknologioiden arkkitehtuuria ja ekosysteemiä sekä tulevaa kehitystä tekoälyjärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta. Työn alustavista tuloksista kerrotaan yhteisessä blogissa (http://opentechai.blog) ja aiheesta keskustellaan kansainvälisessä OpenTech AI -työpajassa Helsingissä.

Avoimien tekoälyteknologioiden etuna on erittäin nopea kehitystahti. Aihealueen tutkimus tuottaa prototyyppejä, uusia algoritmeja ja koneoppimismalleja. Tulosten toistettavuuden vuoksi nämä tulevat usein ensimmäisenä saataville ja sovellettaviksi avoimilla teknologioilla toteutettuina. Avoimen lähdekoodin lisäksi paljon tapahtuu myös avointen datasettien, koneoppimismallien sekä tekoälytoteutusten kyvykkyyksiä vertailevien haastekilpailujen saralla, jotka ovat oleellisia tekoälyn kehittämisen ja soveltamisen kannalta. Ekosysteemi avoimien tekoälyteknologioiden ympärillä on syntynyt ja kehittyy nopeasti. Tätä kehitystä ei kannata pelkästään seurata sivusta vaan osallistua avoimien tekoälyteknologioiden tutkimukseen, kehitykseen ja hyödyntämiseen. Avoimien tekoälyteknologioiden roolin ja merkityksen selkeyttäminen oman organisaation toiminnan kannalta on viisasta tulevaisuuteen varautumista.

Avointen tekoälyteknologioiden kehitys on muutaman viime vuoden aikana alkanut kehityskulku, jossa jatkuu jo aiemmin ohjelmistoissa alkanut avoimen lähdekoodin tuotteiden yleistyminen. Tämä kehityskulku demokratisoi tekoälyteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet, sillä se mahdollistaa osaamisen kehittämisen, yhteiset koodivarannot ja tekoälyteknologian soveltamisen yksittäisistä toimittajista riippumattomasti avoimessa ekosysteemissä. Myös tekoälyn saralla arvonluonti ja kaupallinen kilpailu siirtyvät ohjelmistotuotteista kohti niiden avulla toteutettavia sovelluksia sekä niihin liittyviä palveluita. Tässä oleellista on vahva ja monipuolinen osaaminen tekoälyteknologioissa sekä kyky soveltaa uutta ja nopeasti kehittyvää teknologiaa asiakkaiden kanssa yhdessä.

Daniel Pakkala
Principal Scientist, Data Driven Solutions, VTT

Jim Spohrer
Director, Cognitive Open Technologies, IBM

http://opentechai.blog

https://developer.ibm.com/opentech/2018/01/29/helsinki-march-2018-opentech-ai-workshop/

[i]  PWC (2017) Artificial Intelligence Study. https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
[ii] VTT (2018) Finland AI Strategy. http://www.vttresearch.com/Impulse/Pages/Finland-seeking-top-spot-in-application-of-artificial-intelligence-AI.aspx
[iii] For example, for a freely available, easy to access online set of courses see http://cognitiveclass.ai
[iv] GitHub (2017) State of the Octoverse. https://octoverse.github.com/